yohanes suwanto

Just another Blog dosen dan staff UNS, tempat berbagi tulisan weblog

Bahan dan Soal Morfologi u’Vet. Skh.

Feb-19-2011 By yohanes suwanto

MATERI MORFOLOGI BAHASA JAWA

A. TEMBUNG LAN DHAPUKANING TEMBUNG

Wujuding tembung ing basa Jawi saged kaperang dados tiga, inggih menika: tembung wod, tembung lingga, lan tembung andhahan. Supados saged mangertosi benten-bentening tembung menika, sumangga kita gatosaken andharan ing ngandhap menika.

1. Tembung Wod

Tembung wod inggih menika tembung ingkang taksih wungkul, dereng ngalami ewah-ewahan, ingkang asipat sakecap utawi sawanda. Tembung wod menika dados uwiting tembung. Tuladha: cul, wor, sat, kon, lan kol.

Sanadyan namung sakecap utawi sawanda, kathah tembung wod ingkang kenging dipunsuraos tegesipun, kados ta:

lar, ngemu suraos wiyar (elar, gelar, gilar-gilar, ular-ular)

sup, ngemu suraos mlebet (susup, tlusup, angslup)

pet , ngemu suraos boten bolong (pepet, rapet, dhipet)

cul, ngemu suraos uwal (ucul, ecul, cucul)

Tembung wod saged dipunrimbag dados tembung lingga. Pangrimbagipun tembung wod dados tembung lingga wonten warni-warni, kados ta:

a) Sarana dipunwuwuhi a, i, e, o, u utawi bu ing sangajengipun:

a

+

dus

à

adus

e

+

sat

à

esat

i

+

ki

à

iki

o

+

kol

à

okol

u

+

wit

à

uwit

bu

+

teng

à

buteng

b) Sarana dipunwuwuhi i, e, utawi tra ing sawingkingipun:

ki

+

i

à

kii

à

kiyi

ki

+

e

à

kie

à

kiye

ςas(mulang)

+

tra

à

ςastra (sastra): ingkang dipun wucalaken (piwucal)

c) Sarana dipunsaroja (dipun rangkep), kados ta:

kon à konkon à kongkon

d) Sarana dipunrangkep purwaning wod, kados ta:

lur, ingkang dipunanggep purwanipun lu à lulur.

e) Sarana dipunseseli r, l, n, utawi m, kados ta:

sup + r à s(r)up à surup

ser + l à s(l)er à seler

weh + n à w(n)eh à weneh

duk + m à d(m)uk à dumuk

lsp.

2. Tembung Lingga

Tembung lingga inggih menika tembung ingkang dereng ewah saking asalipun.

Tuladha: ana, basa, cacah, dina, dhemen, esuk, entas, ember, gawe, ijol, jala, kala, lali, mitra, nom, ombak, pedhot, rosa, salin, tamba, udhar, wada, yekti, karana, sagara, lan maruta..

3. Tembung Andhahan

Tembung andhahan inggih menika tembung ingkang sampun ewah saking asalipun. Tembung andhahan kedadosan saking tembung lingga angsal ater-ater, seselan, panambang utawi dipun-rangkep.

3.1 Imbuhan

a) Ater-ater

Ater-ater inggih menika imbuhan ingkang mapan ing sangajenipun tembung lingga. Ingkang kalebet ater-ater inggih menika:

a-, ma-, dak-, kok-, di-, ka-, ke-, dipun-, pa-, pi-, pra-, pri-, tar-, sar-.

b) Seselan

Seselan inggih menika imbuhan ingkang mapan ing tengahing tembung lingga. Ingkang kalebet seselan inggih menika:

-el-, -er-, -in-, -um-(-em-)

c) Panambang

Panambang inggih menika imbuhan ingkang mapan ing sawingkingipun tembung lingga. Ingkang kalebet panambang inggih menika:

-a, -an, -ana, -na, -en, -ake, -i, -e, -ku, -mu.

3.1.1 Tembung Mawi Ater-ater

a) Tembung mawi ater-ater a- (tanpa hanuswara):

a + sungut à asungut; a + ubah à obah; a + iwuh à ewuh

b) Tembung mawi ater-ater a- (mawi hanuswara).

Ater-ater a- ingkang dipun-trapaken ing tembung ingkang sinartan hanuswara, ater-ater menika dados am- (ham-), an- (han-), ang- (hang-), any- (hany-). Ater-ater menika limrahipun namung dados m-, n-, ng-, ny-, pramila asring dipun-wastani ater-ater hanuswara.

Tuladha:

m + pancal à mancal; n + tatah à natah; ny + simpen à nyimpen; ng + kandhang à ngandhang

c) Tembung ingkang mawi ater-ater ma-

Tembung andhahan ingkang mawi ater-ater ma- wonten warni kalih, inggih menika tembung ingkang pandhapukipun tanpa hanuswara lan ingkang mawi hanuswara. Tembung ingkang mawi ater-ater ma- mawi hanuswara wonten ingkang sami kaliyan tembung ingkang angsal ater-ater a- mawi hanuswara.

1. Tembung mawi ater-ater ma- (tanpa hanuswara):

ma + guru à maguru; ma + abur à mabur; ma + laku à malaku (mlaku)

2. Tembung mawi ater-ater ma- (mawi hanuswara):

ma + tunggal à manunggal; ma + kidul à mangidul (ngidul); ma + dhuwur à mandhuwur

d) Tembung mawi ater-ater tripurusa

Ingkang dipun-kajengaken ater-ater tripurusa inggih menika ater-ater dak- (tak-), kok-, lan di-. Ater-ater menika dipun-wastani ater-ater tripurusa awit magepokan kaliyan tiyang kapisan (aku, kula, lsp.), tiyang ingkang kaping kalih (kowe, panjenengan, lsp.), lan tiyang ingkang kaping tiga (dheweke, piyambakipun, lsp.).

Tuladha:

dak + gawa à dakgawa (takgawa); kok + tuku à koktuku; di + waca à diwaca

e) Tembung mawi ater-ater ka-

Tuladha: ka + boyong à kaboyong; ka + ulu à kolu

f) Tembung mawi ater-ater ke-

ke + siram à kesiram; ke + untir à kuntir; ke + iris à kiris

g) Tembung mawi ater-ater pa-

Tembung andhahan ingkang mawi ater-ater pa-, pandhapukipun wonten ingkang tanpa hanuswara lan ingkang mawi hanuswara.

1. Ater-ater pa- (tanpa hanuswara):

pa + sumbang à pasumbang; pa + eling à peling

2. Ater-ater pa- (mawi hanuswara)

pa + cacad à panacad; pa + wedhar à pamedhar; pa + bagya à pambagya

h) Tembung mawi ater-ater pi-

pi + wulang à piwulang; pi + tutur à pitutur; pi + antuk à pikantuk

i) Tembung mawi ater-ater pra-

pra + setya à prasetya; pra + tandha à pratandha; j) Tembung mawi ater-ater pri-

Tembung ingkang mawi ater-ater pri– menika sejatosipun awis-awis dipun-ginakaken.

Tuladha: pri + kanca à prikanca; pri + awak à priawak; pri + badi à pribadi

k) Tembung mawi ater-ater tar-

tar + tamtu à tartamtu; tar + kadhang à tarkadhang

l) Tembung mawi ater-ater sa-

sa + dina à sadina; sa + atus à satus

3.1.2 Tembung Mawi Seselan

Imbuhan ingkang dipun-wastani seselan wonten sekawan, inggih menika seselan -in-, seselan -um-, seselan -er-, lan -el-.

a) Tembung mawi seselan -in-

Seselan -in- mapan ing antawisipun aksara kapisan lan kaping kalih. Dene menawi tembung lingga apurwa a, i, u, e, utawi o, seselan -in- mapan wonten ing sangajenging tembung lan ewah dados ing. Tuladha: -in- + puji à pinuji; -in- + tulis à tinulis; -in- + aran à ingaran

b) Tembung mawi seselan -um-

-um- + guyu à gumuyu; -um + seleh à sumeleh; -um- + andheg à mandheg (saking umandheg); -um- + putung à mutung; -um- + pinter à kuminter; -um- + bagus à gumagus

c) Tembung mawi seselan -el-

Ing basa pakecapan seselan -el- limrahipun dados l kemawon.

-el- + kencar à kelencar (klencar); -el- + gebyar à gelebyar (glebyar)

d) Tembung mawi seselan -er-

Ing basa pakecapan seselan -er- limrahipun ugi dados r kemawon.

-er- + gandhul à gerandhul (grandhul); -er- + tembel à terembel (trembel)

3.1.3 Tembung Mawi Panambang

a) Tembung mawi panambang -a

turu + -a à turua; udan + -a à udana; bali + -a à balia

b) Tembung mawi panambang -an

pasar + -an à pasaran; lungguh + -an à lungguhan; lima + -an à liman; sasi + -an à sasen; tuku + -an à tukon

c) Tembung mawi panambang -ana

siram + -ana à siramana; usap + -ana à usapana; lenga + -ana à lenganana; isi + -ana à isenana; sangu + -ana à sangonana; ombe + -ana à ombenana

d) Tembung mawi panambang -na

undur + -na à undurna; jaluk + -na à jalukna; sapu + -na à sapokna; rene + -na à renekna; bali + -na à balekna

e) Tembung mawi panambang -en

rajang + -en à rajangen; wudun + -en à wudunen; gawa + -en à gawanen; jaga + -en à jaganen; panu + -en à panunen

f) Tembung mawi panambang -ake (-ke)

panas + -ake à panasake; papan + -ake à papakake (papanake); padha + -ake à padhakake; turu + -ake à turokake; tangi + -ake à tangekake; rene + -ake à renekake

g) Tembung mawi panambang -i

bayar + i à bayari; kandha + i à kandhani

h) Tembung mawi panambang -e (-ipun)

sungut + -e à sungute; bojo + -e à bojone

i) Tembung mawi panambang -ku

omah + -ku à omahku; pipi + -ku à pipiku

j) Tembung mawi panambang -mu

dhuwit + -mu à dhuwitmu; adhi + -mu à adhimu

Panambang -mu ing basa krama dipun-kramakaken sampeyan, panjenengan, lsp.

3.1.4 Tembung Mawi Ater-ater lan Panambang

a) Tembung mawi ater-ater hanuswara lan panambang -i

n- + tetak + -i à netaki; ny- + cukur + -i à nyukuri; m- + pungkas + -i à mungkasi; ng- + kurang + -i à ngurangi

b) Tembung mawi ater-ater hanuswara lan panambang -ake (-aken)

n- + tebas + -ake à nebasake; ny- + cemplung + -ake à nyemplungake; m- + pedhot + -ake à medhotake; ng- + kendho + -ake à ngendhokake

c) Tembung mawi ater-ater hanuswara lan panambang -a

n- + cucup + -a à nucupa; m- + peksa + -a à meksaa; ny- + sepi + -a à nyepia; ng- + ulu + -a à ngulua

d) Tembung mawi ater-ater hanuswara lan panambang -ana

n- + thuthuk + -ana à nuthukana; m- + wadhah + -ana à madhahana; ny- + suru + -ana à nyuronana; ng- + kembang + -ana à ngembangana

e) Tembung mawi ater-ater hanuswara lan panambang -na

n- + terus + -na à nerusna; ny- + singgah + -na à nyinggahna; m- + bali + -na à mbalekna; ng- + alus + -na à ngalusna

f) Tembung mawi ater-ater hanuswara lan panambang -e (-ipun), -ne (-nipun)

n- + tulis + -e à nulise; m- + pethik + -ipun à methikipun; ny- + sewa + -nipun à nyewanipun; ng- + reka + -nipun à ngrekanipun

g) Tembung mawi ater-ater dak- lan panambang -i

dak- + aran + -i à dakarani; dak- + tata + -i à daktatani

h) Tembung mawi ater-ater dak- lan panambang -ake

dak- + undur + -ake à dakundurake; dak- + buka + -ake à dakbukakake

i) Tembung mawi ater-ater dak- lan panambang -a

dak- + pikir + -a à dakpikira; dak- + temu + -a à daktemua

j) Tembung mawi ater-ater dak- lan panambang -ana

dak- + dum + -ana à dakdumana; dak- + gula + -ana à dakgulanana

k) Tembung mawi ater-ater dak- lan panambang -na

dak- + bubar + -na à dakbubarna; dak- + tiba + -na à daktibakna

l) Tembung mawi ater-ater dak- lan panambang -e (-ne)

dak- + babad + -e à dakbabade; dak- + biji + -ne à dakbijine

m) Tembung mawi ater-ater kok- lan panambang -i

kok- + cuwil + -i à kokcuwili; kok- + wali + -i à kokwaleni

n) Tembung mawi ater-ater kok- lan panambang -ake

kok- + rapet + -ake à kokrapetake; kok- + temu + -ake à koktemokake

o) Tembung mawi ater-ater kok- lan panambang -a

kok- + susul + -a à koksusula; kok- + obong + -a à kokobonga

p) Tembung mawi ater-ater kok- lan panambang -ana

kok- + tutup + -ana à koktutupana; kok- + aji + -ana àkokajenana

q) Tembung mawi ater-ater kok– lan panambang –na

kok- + lumpuk + -na à koklumpukna; kok- + jaga + -na à kokjagakna

r) Tembung mawi ater-ater di- lan panambang -i

di- + wedhak + -i à diwedhaki; di- + sapu + -i à disaponi

s) Tembung mawi ater-ater di- lan panambang -ake

di- + kukuh + -ake à dikukuhake

di- + saji + -ake à disajekake

t) Tembung mawi ater-ater di- lan panambang -a

di- + bayar + -a à dibayara; di- + udi + -a à diudia

u) Tembung mawi ater-ater di- lan panambang -ana

di- + murah + -ana à dimurahana; di- + adu + -ana à diadonana

v) Tembung mawi ater-ater di- lan panambang -na

di- + lembur + -na à dilemburna; di- + gawa + -na à digawakna

Ater-ater di- menika kramanipun inggih menika dipun-, lan panyeratipun dados setunggal kaliyan tembung ingkang angsal imbuhan menika.

w) Tembung mawi ater-ater ka- lan panambang -an

ka- + becik + -an à kabecikan; ka- + sekti + -an à kasekten

x) Tembung mawi ater-ater ka- lan panambang -ake

ka- + andhar + -ake à kaandharake; ka- + basa + -ake à kabasakake

y) Tembung mawi ater-ater ka- lan panambang -a

ka- + lêbur + -a à kalêbura; ka- + apura + -a à kaapuraa

z) Tembung mawi ater-ater ka- lan panambang -ana

ka- + resik + -ana à karesikana; ka- + ciri + -ana à kacirenana

aa) Tembung mawi ater-ater ka- lan panambang -na

ka- + caos + -na àkacaosna; ka- + puji + -na à kapujekna

bb) Tembung mawi ater-ater ka- lan panambang -en

ka- + alit + -en à kaliten; ka- + atis + -en à katisen

cc) Tembung mawi ater-ater ke- lan panambang -en

ke- + tipis + -en à ketipisen; ke- + lemu + -en à kelemon; ke- + lor + -en à kengaloren

dd) Tembung mawi ater-ater ke- lan panambang -an

ke- + colong + -an à kecolongan; ke- + daya + -an à kedayan

Ater-ater ka- lan ater-ater ke- boten mesthi saged dipun-samekaken, awit ater-ater ke- wonten ingkang boten saged dipun-gantos ater-ater ka-, lan wonten ater-ater ka- ingkang boten saged dipun-gantos ater-ater ke-.

ee) Tembung mawi ater-ater pa- lan panambang -an

pa- + dunung + -an à padunungan; pa- + pring + -an à papringan

ff) Tembung mawi ater-ater pa- lan panambang -e

pa- + sumbang + -e à pasumbange; pa- + tulis + -e à panulise

gg) Tembung mawi ater-ater pa- lan panambang -ku

pa- + weh + -ku à pawehku; pa- + suwun + -ku à panyuwunku

hh) Tembung mawi ater-ater pa- lan panambang -mu

pa- + suwita + -mu à pasuwitanmu; pa- + budi + -mu à pambudimu

ii) Tembung mawi ater-ater pi- lan panambang -a

pi- + antuk + -a à pikantuka; pi- + buna + -a à pigunaa

jj) Tembung mawi ater-ater pi- lan panambang -ana

pi- + takon + -an à pitakonan; pi- + tulung – an à pitulungan

kk) Tembung mawi ater-ater pi- lan panambang -e

pi- + andel + -e à piandele; pi- + kukuh + -e à pikukuhe

ll) Tembung mawi ater-ater pi- lan panambang -ku

pi- + wales + -ku à piwalêsku; pi- + tuduh + -ku à pituduhku

mm) Tembung mawi ater-ater pi- lan panambang -mu

pi- + andel + -mu à piandêlmu; pi- + angkuh + -mu à piangkuhmu

nn) Tembung mawi ater-ater pra- lan panambang -an

pra- + setya + -a à prasetyaa; pra- + janji + -a à prajanjia

oo) Tembung mawi ater-ater pra- lan panambang -an

pra- + janji + -an àprajanjian; pra- + be + -an à prabean

pp) Tembung mawa ater-ater pra- lan panambang -e (-ne)

pra- + tingkah + -e à pratingkahe; pra- + tata + -e à pranatane

qq) Tembung mawi ater-ater pra- lan panambang -ku

pra- + janji + -ku à prajanjiku; pra + setya + -ku à prasetyaku

rr) Tembung mawi ater-ater pra- lan panambang -mu

pra- + jurit + -mu à prajuritmu; pra- + wira + -mu à prawiramu

ss) Tembung mawi ater-ater sa- lan panambang -a

sa- + gegem + -a à sagegema; sa- + pira + -a à sapiraa

tt) Tembung mawi ater-ater sa- lan panambang -an

sa- + emplok + -an à saemplokan; sa- + gebyar + -an à sagebyaran

uu) Tembung mawi ater-ater sa- lan panambang -e (-ipun), -ne (-nipun)

sa- + bener + -e à sabenere; sa- + kondur + -ipun à sakonduripun

sa- + lunga + -ne à salungane; sa- + dangu + -nipun à sadangunipun

vv) Tembung mawi ater-ater sa- lan panambang -ku

sa- + kuwat + -ku à sakuwatku; sa- + ulih + -ku à saulihku

ww) Tembung mawi ater-ater sa- lan panambang -mu

sa- + kober + -mu à sakobermu; sa- + umur + -mu à saumurmu

3.1.5 Tembung Mawi Seselan lan Panambang

a) Tembung mawi seselan -in- lan panambang -an

-in- + kalung + -an à kinalungan; -in- + sarta + -an à sinartan

b) Tembung mawi seselan -in- lan panambang -ake (-aken)

-in- + sampir + -ake à sinampirake; -in- + bantu + -aken à binantokaken

c) Tembung mawi seselan -in- lan panambang -a

-in- + ganjar + -a à ginanjara; -in- + puji + -a pinujia

d) Tembung mawi seselan -in- lan panambang -ana

-in- + gendhong + -ana à ginendhongana; -in- + ili + -ana à ingilenana

e) Tembung mawi seselan -in- lan panambang -na

-in- + luhur + -na àlinuhurna; -in- + suci + -na àsinucekna

f) Tembung mawi seselan -in- lan panambang -e (-ipun), -ne (-nipun)

-in- + sebut + -e à sinebute; -in- + sebat + -ipun à sinebatipun

g) Tembung mawi seselan -in- (-ing-) lan panambang -an

-in- + ulung + -an à ingulungan -in- + aran + -an à ingaranan

h) Tembung mawi seselan -um- lan panambang -a

-um- + luntur + -a à lumuntura; -um- + guyu + -a à gumuyua

i) Tembung mawi seselan -um- lan panambang -an

-um- + kenthus + -an à kumenthusan

j) Tembung mawi seselan -um- lan panambang -ana

-um- + surup + -ana à sumurupana

k) Tembung mawi seselan -um- lan panambang -na

-um- + dugi + -na à dumugekna; -um- + silak + -na à sumilakna

l) Tembung mawi seselan -um- lan panambang -e (-ipun), -ne (-nipun)

-um- + turun + -e à tumurune; -um- + jedhul + -ipun à jumedhulipun

m) Tembung mawi seselan -um- lan panambang -ku

-um- + tandang + -ku à tumandangku; -um- + teka + -ku à tumekaku

n) Tembung mawi seselan -um- lan panambang -mu

-um- + jangkah + -mu à jumangkahmu; -um- + surup + -mu à sumurupmu

3.1.6. Tembung Mawi Ater-ater Rangkep

a) Ater-ater ka- lan pi-

Ater-ater ka- lan pi- ingkang dipun-ginakaken sesarengan kangge ndhapuk tembung andhahan asring dipun-wastani ater-ater kapi-

Tuladha: ka- + pi- + andel à kapiandel; ka- + pi- + rangu à kapirangu

b) Ater-ater ka- (mawi hanuswara) lan pi-

Ater-ater ka- (mawi hanuswara) lan pi- ingkang sesarengan kangge ndhapuk tembung andhahan asring dipun-wastani ater-ater kami-

Tuladha: ka-(m) + pi- + tuwa à kamituwa; ka-(m) + pi- + purun àkamipurun

3.1.7 Tembung Mawi Ater-ater ka-, pi- lan Panambang

a) Tembung mawi ater-ater ka-, pi- lan panambang -en

kami- + sosol + en à kamisosolen; kami- + tenggeng + en à kamitenggengen

3.1.8 Tembung Mawi Ater-ater lan Seselan

a) Tembung mawi ater-ater ka-, lan seselan -um-

Ater-ater ka- lan seselan -um- ingkang sesarengan kangge ndhapuk tembung andhahan asring winastan ater-ater kuma

ka- + -um- + wani à kumawani; ka- + -um- + wasis à kumawasis

b) Tembung mawi ater-ater ka- lan seselan -in-

ka- + -in- sambi à kasinambi

3.1.9. Tembung Mawi Ater-ater , Seselan, lan Panambang

a) Tembung mawi ater-ater ka-, seselan -in-, lan panambang -an.

ka- + -in- + asih + -an à kinasihan; ka- + -in- + bekti + -an à kinabekten

b) Tembung mawi ater-ater pa-, seselan -in-, lan panambang -an

pa- + -in- + alang + -an à pinalangan

c) Tembung mawi ater-ater ka-, seselan -in-, lan panambang -ake

ka- + -in- + arep + -ake à kinarepake

d) Tembung mawi ater-ater pa-, seselan -in-, lan panambang -ake

pa- + -in- + alang + -ake à pinalangake

3.2 Tembung Rangkep

Tembung rangkep wonten warni kalih, inggih menika tembung ingkang dumadosipun srana karangkep lingganipun lan karangkep wandanipun. Tembung ingkang dumadosipun srana karangkep lingganipun winastan tembung dwilingga. Tembung ingkang dumadosipun srana karangkep wanda ngajeng winastan tembung dwipurwa, dene ingkang karangkep wanda ingkang wingking winastan tembung dwiwasana.

3.2.1 Tembung Dwilingga

a) Tembung dwilingga wantah (murni)

udan à udan-udan; seneng à seneng-seneng

b) Tembung dwilingga salin swara

bali à bola-bali; celuk à celak-celuk

3.2.2 Tembung Dwipurwa

a) Tembung dwipurwa wantah

kemul à kekemul; peteng à pepeteng

b) Tembung dwipurwa salin swara

tamba à tetamba; bungah à bebungah

3.2.3 Tembung Dwiwasana

a) Tembung dwiwasana wantah

celi à celili; celo à celolo

b) Tembung dwiwasana salin swara

pentheng à pethentheng; cekak à cekakak

3.2.4. Tembung Rangkep Mawi Imbuhan

a) Tembung rangkep mawi ater-ater

di- + idak-idak à diidak-idak; kok- + suwek-suwek à kok suwek-suwek

b) Tembung rangkep mawi seselan

-in- + dama-dama à dinama-dama; -um- + sugih-sugih à sumugih-sugih

c) Tembung rangkep mawi panambang

jaran-jaran + -an à jaran-jaranan; omah-omah + -an à omah-omahan

3.3 Tembung Camboran

Tembung camboran inggih menika tembung kalih utawi langkung ingkang dipun-angge sesarengan, lan sasampunipun kacambor nggadhahi teges setunggal. Adhedhasar wujuding tembung lan pandhapukipun tembung camboran wonten warni kalih, inggih menika tembung camboran ingkang tembung-tembungipun wetah lan tembung camboran ingkang tembung-tembungipun dipun wancah utawi boten wetah.

3.3.1 Tembung Camboran Wetah

a) Tembung camboran ingkang tembung-tembungipun awujud tembung lingga

gubug penceng ‘araning lintang’; gula klapa ‘araning gendera’

b) Tembung camboran ingkang tembung-tembungipun awujud tembung lingga lan andhahan

semar mendem ‘araning tetedhan’; kutut manggung ’araning gendhing’

3.3.2 Tembung Camboran Tugel

kakkong ’tungkak bokong’; pakboletus ’tapak kebo ana lelene satus’; yumaerong ’yuyu omahe ngerong’; lutmaendhut ’welut omahe lendhut’; thukmis ‘bathuk klimis’

II. Jinising Tembung

Miturut jinisipun, tembung-tembung ing basa Jawi saged kaperang dados sedasa, inggih menika tembung kriya, tembung aran, tembung sesulih, tembung kaanan, tembung katerangan, tembung wilangan, tembung panyilah, tembung ancer-ancer, tembung panggandheng, lan tembung sabawa.

1. Tembung kriya (verba)

Tembung kriya inggih menika tembung ingkang mratelakaken solah bawa utawi tumandang damel. Tuladha: teka, lunga, mangan, ngombe, nyaponi, nibakake, dituku, lsp.

2. Tembung aran (substantiva)

Tembung aran inggih menika namining sedaya barang lan menapa kemawon ingkang dipun-anggep barang. Tuladha: mas, perak, manungsa, Suta, Naya, lsp.

3. Tembung sesulih (pronomina)

Tembung sesulih inggih menika tembung ingkang kangge nyulihi barang ingkang sampun dipunmangertosi, amrih boten wongsal-wangsul nyebat namaning barang kalawau, lan ugi kangge nedahaken dununging barang.

a) Tembung sesulih tiyang: aku, kula, ingsun, lsp.

b) Tembung sesulih panuduh: iki, kuwi, kae, lsp.

c) Tembung sesulih pitakon: apa, sapa, endi, priye, lsp.

4. Tembung kaanan (adjectiva)

Tembung kaanan inggih menika sedaya tembung ingkang mratelakaken kawontenaning barang. Tuladha: abang, cilik, ayu, larang, landhep, lsp.

5. Tembung katerangan (adverbia)

Tembung katerangan inggih menika tembung ingkang nerangaken wasesa utawi tembung sanesipun kejawi tembung aran. Tuladha: adoh, banter, rindhik, lsp.

6. Tembung wilangan (numeral)

Tembung wilangan inggih menika tembung ingkang mratelakaken cacahing barang utawi mratelakaken undha-usuk. Tuladha: siji, loro, katelu, kapat, lsp.

7. Tembung panyilah (artikel)

Tuladha: sing, kang, ingkang

8. Tembung ancer-ancer (preposisi)

Tembung ancer-ancer inggih menika tembung ingkang nedahaken ener utawi papan ingkang dipuntuju. Tulaha: ing, marang, menyang, saka, lsp.

9. Tembung panggandheng (konjungsi)

Tembung panggandheng inggih menika tembung ingkang tumindakipun nggandheng utawi nyambung tembung ingkang setunggal kaliyan setunggalipun utawi nyambung ukara setunggal kaliyan ukara setunggalipun. Tuladha: lan, karo, sarta, miwah, utawa, lsp.

10. Tembung sabawa (panguwuh, interjeksi)

Tuladha: lo, la, adhuh, wah, tobat, ah, lsp.


B. TEMBUNG ING BASA JAWA

1. Têmbung Wod

1. Têmbung wod iku kang dadi uwite têmbung. Têmbung-têmbung wod iku mung nyawanda, kaya ta: cul, dol, pêt, bung, dhug, sur, lan sapanunggalane.

2. Têmbung wod siji bisa dadi uwite têmbung pirang-pirang. Tuladhane têmbung wod: lur, dadi uwite têmbung-têmbung: lulur, sulur, sadulur, bilur, ulur-ulur, kang kabèh iku padha ngêmu surasa: dawa. Dadi têmbung-têmbung kang nunggal wod, uga padha nunggal surasa. Tuladhane manèh:

a. Kang saka wod: sup, ngêmu surasa mlêbu, kaya ta: surup, slulup, angslup.

b. Kang saka wod: lar, ngêmu surasa ômba, kaya ta: gêlar, têlar, gilar-gilar, milar, ular-ular.

c. Kang saka wod: kêp, ngêmu surasa: mringkus utawa sêsêg, kaya ta: kêkêp, dêkêp, sikêp, krêkêp.

3. Manut surasane, têmbung wod kêna kaperang: 3, yaiku:

a. Kahanan kang katon, kaya ta: pêt, cur, lur, byur.

b. Kahanan kang kêprungu, kaya ta: dhug, thor, pyak.

c. Ora kêna disurasa, kaya ta: las, jug, kur, tur.

2. Têmbung Lingga

1. Têmbung lingga asale saka rêrimbagane têmbung wod. Pangrimbage têmbung wod dadi têmbung lingga, kaya ta sarana:

a. Kawuwuhan ing ngarêpe.

dol

yun

cul

a +

dus

i +

sêp

u +

wan

rit

jol

bêr

dol

yub

bor

ê +

dus

è +

sêk

o +

yag

rit

lèr

kol

ki

iki, têmbung panyilah mratelakake cêdhak.

i +

ku

iku, têmbung panyilah mratelakake rada adoh.

ka

ika, têmbung panyilah mratelakake adoh.

dhêg

budhêg, kahanan swara kang mung kêprungu dhêg-dhêg

bu +

pêt

bupêt, kahanan pêpêt

têng

butêng, kahanan pêtêng

bi

rabi, wanita kang aji (kinurmatan)

ra +

ki

raki, owah dadi: laki, priya kang aji

(ha)dyan

wong kang kinurmatan (radyan, radèn).

b. Kawuwuhan ing buri

ki

kie, malih dadi: kiye = iki

ku

+ e

kue, malih dadi kuwe = iku

ka

kae, ora malih = ika.

ko

koe, malih dadi: kowe.

was

was = dandan. Wastra = sandhangan

wak

+ tra

wak = gunêman. Waktra = cangkêm

syas

syas = wulang. Syastra = piwulang (sing endah).

c. Kawuwuhan ing têngah (disêsêli).

sup + (ra) = srup, surup. gung + (na) = gunung.

sêr + (la) = slêr, sêlêr. sur + (ma) = sumur.

d. Disaroja, têgêse dirangkêp.

dang – dangdang, owah dadi dandang.

bung – bungbung, owah dadi bumbung.

ton – tonton, ora owah.

e. Dirangkêp purwaning wod.

cul, dadi têmbung lingga:

cucu

l

dol, dadi têmbung lingga:

dodo

l

sêp, dadi têmbung lingga:

sêsê

p

f. Karimbag luwih saka sawarna.

dhêg, karangkêp purwane dadi: dhêdhêg + (ra) = dhrêdhêg.

sor, karangkêp purwane dadi: sosor : (la) = slosor.

2. Panulise têmbung lingga ora kêna ngrangkêp aksara, kaya ta: dina, wêdi, sêga, ora kêna: dinna, wêddi, sêgga.

Mung wanda wêkasane lingga kang kêna katulis nganggo pêpêt layar. kaya ta: lêmpêr, pagêr, wadêr. Nanging: grêji, prêlu, drêjêg. Ora kêna: gêrji, pêrlu, dêrjêg.

Têmbung lingga 3 wanda kang wandane kapindho lan katêlu mênga tur nglêgêna, sanajan pakêcapane wanda kapisan nganggo pêpêt, katulis tanpa pêpêt, kaya ta: sagara, katara, manawa, bathara. Têmbung lingga 3 wanda saliyane iku, katulis manut pakêcapane, kaya ta: kênari, kêmiri, lêmpuyang, bênggala, kêncana, sêmbada.

Têmbung krama 3 wanda kang saka ngokone mung owah swarane, yèn ngokone panulise wanda kapisan tanpa pêpêt, panulise wanda kapisan ing têmbunge krama uga tanpa pêpêt. Kaya ta: manawi, sagantên.

Lingga 3 wanda kang asale saka têmbung mônca katulis kaya pakêcapane, kaya ta: sêkolah, sêtrika.

3. Panulise têmbung lingga ing dhuwur iku ing sastra Latin, salaras karo wêwatoning panulis ing sastra Jawa. lêmpêr, pagêr, wadêr, grêji, prêlu, drêjêg; katara, sagara, manawa, bathara; sêgantên, manawi, bathari, sêkolah, sêtrika.

3. Têmbung Andhahan.

1. Pangrimbage têmbung lingga dadi têmbung andhahan ana 8 warna.

a. diwancah (diêlong). e. dirangkêp wasanane.

b. dicampur karo têmbung liya. f. diatêr-atêri.

c. dirangkêp purwane. g. dipanambangi.

d. dirangkêp linggane. h. disêsêli.

2. Pangrimbag warna 8 iku anjalari anane têmbung andhahan warna-warna, yaiku:

a. wancahan: ki, nyi[1] h. dwiwasana: cêngingis.

b. camboran wutuh: nagasari i. tanduk: nuku.

c. camboran wancahan: kakkong j. tanggap utama purusa: daktuku.

d. lingga andhahan: kubêng k. tanggap madyama purusa: kotuku.

e. andhahane lingga: warêge l. tanggap pratama purusa: dituku.

f. dwilingga: tuku-tuku.

g. dwipurwa: têtuku.

m. tanggap ka: katuku. t. wisesa na: tukon.

n. tanggap na: tinuku. u. bawa ka: kêtulis.

o. tanggap tarung: candhak-cinandhak. v. bawa ha: akadang.

p. dwilingganing tanggap na: cinandhak-candhak. w. bawa ma: kumukus.

q. tandang utama purusa: daktukune. x. bawa ma tundha: turun-tumurun.

r. sananta utama purusa: daknuku y. dwilingganing bawa ma: tumurun-tumurun

s. sananta pratama purusa: ditaberi z. bawa kami: kamituwa.

A. bawa kuma: kumawani G. kriya wacaka: panuku.

B. bawa kapi: kapilare H. karana wacaka: pangungsèn.

C. guna: gudhigên. I. agnya tanduk: nukua.

D. adiguna: kêdawan. J. agnya tanggap: tukunên.

E. bawa wacaka: kraton. K. sambawa akèh bangêt.

F. daya wacaka: pawon.

Têmbung andhahan warna-warna iku bakal ditêrangake ana ing perangan buri.

3. Têmbung andhahan ana sing linggane ora tau kanggo, tur mung kêna didadèkake têmbung andhahan sawarna, kaya ta:

dwilingga: wira-wiri, linggane: wiri.

bawa kami: kami tênggêngên, linggane: tênggêng.

bawa ka: kabêsturon, linggane: bêsturu.

tanduk kriya wantah: nguthuh, linggane: kuthuh.

wisesa na lingga: gamêlan, linggane: gamêl.

camboran: sanggarunggi, lingga: runggi, ora kanggo.

4. Ana têmbung andhahan sing sok dikira têmbung lingga, kaya ta:

tinanggênah = tanggênah + (na). tumama = tama + (ma)

têtela = tela, dwipurwa. kapenak = kapi + enak.

wêweka = weka, dwipurwa.

kliwon[2] = kalih èwu + an. kluban = kulub + an[3]

pagupon = pa + gupu + an. dumugi = dugi + (ma).

pangantèn = pang + anti + an tumrap = trap + (ma).

5. Kosok baline ana têmbung lingga kang bisa uga ana sing ngira têmbung andhahan, jalaran apurwa aksara irung, kaya ta: nakal, nyunyuk, nyata, malêm, mari, majad, madat, ngungun lan sapanunggalane.

4. Atêr-atêr

1. Wujude atêr-atêr: 23 warna, yaiku:

a. sa + tumpuk = satumpuk e. pri + bumi = pribumi.

b. pa + tumbas = patumbas. f. tar + kadhang = tarkadhang.

c. pi + tutur = pitutur. g. pan + dêlik = pandêlik.

d. pra + tôndha = pratôndha.

h. pany + cêrêng = pancêrêng. q. ang + gawa = anggawa.

i. pam + buri = pamburi r. dak + enggal =dakenggal.

j. pang + kêrêd = pangkêrêd. s. ko + ngalêm[4] = koalêm.

k. a + kadang = akadang. t. di + prayitna = diprayitna.

l. ma + guru = maguru. u. kuma + wani = kumawani.

m. ka + jaba = kajaba. v. kami + tuwa = kamituwa.

n. an + damu = andamu. w. kapi + lare = kapilare.

o. any + jumbul = anjumbul.

p. am + buru = amburu.

2. Atêr-atêr tarkadhang luluh utawa muni barêng karo purwane têmbung kang diatêr-atêri.

a. sa + ikêt = sèkêt. c. pi + …..

b. pa + ulah = polah. d. pra + ….. ora tau

e. pri + ….. luluh.

f. tar + …..

g. pan + tuku = panuku. p. am + pilih = milih.

h. pany + sêmbah = panyêmbah. q. ang + kulon = ngulon.

i. pam + puji = pamuji.

r. dak + …..

s. ko + ….. ora tau luluh

t. di + …..

j. pang + kira = pangira. u. kuma + ratu = kumratu.

k. a + ….. ora tau luluh. v. kami + …. ora tau luluh.

l. ma + isi = mèsi. w. kapi + enak = kapenak.

m. ka + ungas = kongas.

n. an + thuthuk = nuthuk.

o. any + sôngga = nyôngga.

3. Atêr-atêr ana sing ngowahake aksara purwaning lingga.

sa + enjing = sakenjing. am + bagawan = magawan.

pa + antuk = pakantuk. kuma + nini = kumini.

pi + olèh = pikolèh

4. Atêr-atêr ana sing lumrah dianggo bêbarêngan karo atêr-atêr liya.

sa + pa + ulah + e = sapolahe.

sa + pi + antuk + ipun = sapikantukipun.

sa + kapi + enak + e = sakapenake.

am + pra + an + tata + e = mranatane.

an + tar + buka + ira = narbukanira.

ang + ka + bêkti + a = ngabêktia.

ang + kapi + enak + ake = ngapenakake.

am + pi + guna + an + i = migunani.

am + pa + olah + i = makolahi.

5. Panulise atêr-atêr ing sastra Latin, salaras karo wêwatoning panulis ing sastra Jawa.

satumpuk, panganggo, prakara, panjangka, panyuwun, pambukane, pangganda, pangirane, maguru, sakapenake, sapangulon, mranatanipun, sapikantukipun, manganggoa lsp. Nanging panulise têmbung tanduk ora tau kawiwitan aksara a utawa A (kajaba tumrap têmbang), kaya ta: ndêlêng, Ndêlêng, mbabad, Mbabad, ngganda, Ngganda.

5. Panambang

1. Wujude panambang 14 warna, yaiku:

a. bisa + a = bisaa

b. ang + rabuk + i =ngrabuki.

c. êndhog + e = êndhoge.

d. gadhuh + an = gadhuhan.

e. gidhuh + ên = gidhuhên.

f. ang + êpèk + na = ngêpèkna.

g. dak + ang + pèk + ne = dakpèkne.

h. any + samak + ana = nyamakana.

i. an + cacag + ake = nacagake.

j. am + pilih + akên = milihakên.

k. sêkolah + ipun = sêkolahipun.

l. juwadah + ira = juwadahira.

m. manuk + ku = manukku.

n. èsêm + mu = èsêmu.

2. Yèn sumambung ing wanda mênga:

a. Panambang: e, ipun, ira, ên, aksara ha malih na.

sêga + e = sêgane rama + ira = ramanira.

gule + ipun = gulenipun. panu + ên = panunên.

b. Panambang: i, ana, kadhisikan panambang: an.

dak + an + têka + an + i = daknêkani.

ang + lênga + an + ana = nglênganana.

c. Panambang: an tarkadhang luluh karo wasananing lingga.

gadhe + an = gadheyan, utawa gadhèn.

ka + laku + an = klakuwan, utawa klakon.

3. Kabèh panambang kang apurwa aksara: a, yèn sumambung wanda sigèg, aksarane: a, malih dadi aksara sigêge wanda iku.

wêlas + a = wêlasa. gêbug + ira = gêbugira.

am + pêthil + i = mêthili. amis + ipun = amisipun.

gudhig + e = gudhige. any + sagêd + akên = nyagêdakên.

4. Têmbung lingga sing wandane wêkasan mênga:

a. Yèn dipanambangi: ake, akên, sinigêg: ka dhisik.

ang + kulina + ake = ngulinakake.

an + têmtu + akên = nêmtokakên.

b. Yèn dipanambangi: e, i, ira, an, ipun, ana, tarkadhang ana sing sêsigêg: ka, dhisik lan aksara a ing panambang iku uga malih: ka.

darbe: darbèke, darbèkipun, darbèkira.

dhewe: dhèwèke, dhèwèkan, andhèwèki.

duwe: duwèke, duwèkira.

5. Panambang: an (sing ora luluh) malih: wa, wan, yèn sumambung wanda mênga karakêtan ing suku utawa taling tarung, manawa sing disuku utawa ditaling tarung dudu: wa, kaya ta: ngangsuwa, kaprêluwan, kêbowan,. Nanging: tawua, nyuwowoa. (Ora kena: tawuwa, nyuwowowa).

6. Panambang: a, ana (sing ora luluh) malih: ya, yana, yèn sumambung wanda mênga karakêtan ing wulu utawa taling, manawa sing diwulu utawa ditaling iku dudu: ya. Kaya ta: ngaliya, reneya, kasuciyan, pagaweyan, nanging kapriyea, mriyayia. (Ora kêna kapriyeya, mriyayiya).

7. Têmbung lingga sing wandane wêkasan sigêg: na, yèn dipanambangi: ake (akên) ana sing aksarane sêsigêg ajêg bae, ananging malih: ka, ana manèh sing kêna malih utawa ora. Manawa aksara sêsigêg iku malih: ka, aksara: ha, ing panambang mau uga malih: ka. Tuladhane:

a. Kang aksarane sêsigêg: na ajêg bae.

any + sabun + ake = nyabunake

an + tuntun + akên = nuntunakên.

b. Kang aksarane sêsigêg: na, malih: ka.

an + dandan + ake = andandakake

am + pakan + akên = makakakên.

c. Kang kêna malih utawa ora.

ang + udhun + ake = ngudhunake, ngudhukake.

am + papan + akên = mapanakên, mapakakên.

8. Têmbung lingga kang aksara ing wandane wêkasan dudu: wa, tur karakêtan suku utawa taling tarung lan wignyan, yèn dipanambangi: an, panambang iku kêna malih: wan, kêna ajêg bae. Kaya ta: lungguwan, kokowan, gorowan, kêna katulis lungguhan, kokohan, gorohan.[5]

9. Têmbung lingga kang aksara ing wandane wêkasan dudu: ya, tur karakêtan ing wulu utawa taling lan wignyan, yèn dipanambangi: an, panambang iku kêna malih: yan, kêna ajêg bae. Kaya ta:

tapih + an = tapihan, utawa: tapiyan.

lodhèh + an = lodhehan, utawa: lodheyan[6]

10. Ana têmbung lingga sawatara kang wandane wêkasan mênga karakêtan ing sandhangan wulu, yèn dipanambangi: an, sandhangan wulu iku banjur malih taling.

ka + dadi + an = kadadeyan.

ka + nabi + an = kanabeyan.

ka + wali + an = kawaleyan (kuwaleyan).

11. Akèh bangêt têmbung andhahan sing mawa panambang nganti loro utawa luwih, kaya ta:

klalenan = ka + lali + an + an.

wingènane = wingi + an + an + e.

ngrumasanana = ang + rasa + (ma) + an + an.

ingusadanan = usada + (na, malih: nga) + an + an.

sagêdhenaneya = sa+ gêdhe + an + an + e + a.

12. Panulise panambang ing sastra Latin, umume ajêg bae. Mung tumrap kang kasêbut ing ôngka 7-8-9 ing dhuwur iku, salaras karo wêwatoning panulis ing sastra Jawa.

[30]

6. Sêsêlan

1. Wujude sêsêlan warna: 6, yaiku: ra, la, dha, tha, ma, na, yèn katulis sastra Latin: er, el, edh, eth, um, in.

a. wêdi + (na) + an + an = winêdenan.

b. kêthip + (ra) + e = krêthipe.

c. ang + gêrêng + (la) + ipun = angglêrêngipun.

d. ang + gandhul + (dha) + a = anggêdhandhula.

e. kanthil + (tha) + an = kêthanthilan.

f. kukus + (ma) + ira = kumukusira.

2. Sêsêlan: na, tumrap têmbung lingga apurwa: a, malih: nga.

êdus + (na) + an = ingêdusan.

usada + (na) + an + an = ingusadanan.

3. Sêsêlan: ma, tumrap têmbung lingga apurwa: ba, purwane lingga iku malih: ga, kaya ta;

bagus + (ma) + ira = gumagusira.

bobor + (ma) + ipun = gumoboripun.

4. Sêsêlan: ma, la, tarkadhang ngowahake aksara purwaning lingga kang ora kêna dipathoki.

pelas + (ma) = pumelas, malih: kumelas, rêmelas.

awu + (la) = êlawu, malih: kêlawu, klawu.[7]

5. Ana têmbung andhahan sawatara sing asêsêlan rangkêp.

kêlap + (ra) + (ma) + ira = kumrêlapira.

gêrêng + (la) + (ma) + e = gumlêrênge.

surup + (ma) + (na) + an = sinumurupan.

rasa + (ma) + (na) + an + an = rinumasanan.

titi + (la) + (na) = tinaliti.

6. Sêsêlan kang trape luwih dhisik tinimbang atêr-atêr ya ana, atêr-atêre kang tumêrap dhisik uga ana.

a. bagus + (ma) = gumagus.

ang + gumagus + i = anggumagusi.

b. tar + buka = tarbuka.

tarbuka + (na) + ipun = tinarbukanipun.

[32]

7. Têmbung Wancahan[8]

1. Têmbung wancahan iku têmbung cêkakan utawa têmbung sing diêlong, sarana dibuwang saperangan.

2. Carane mancah têmbung ana warna: 5, yaiku:

a. ambuwang perangan ngarêp: êmbakyu – yu.

b. ambuwang perangan buri: êmbakyu – êmbak

c. ambuwang perangan têngah: manira – mara. pakênira – para; kyai – ki, nyai – nyi. Luwih têrang yèn katulis ing sastra Latin: ma(ni)ra, pa(kêni)ra, k(ya)i, ny(a)i.

d. ambuwang perangan ngarêp buri:

Sutarja – Tar (Su)tar(ja).

Ngadimin – Dim (Nga)dim (in).

Sutinah – Tin (Su)tin(ah).

Mujinêm – Jin. (Mu)jin(êm).

c. Tanpa wêwaton: Purbalingga – Braling, sampeyan – mang.

3. Têmbung krama, yèn diwancah banjur dadi têmbung madya.

punika – nika, dhatêng – têng, kemawon – mawon.

Ing sadurunge wiwit ngrêmbug bab siji-sijine têmbung andhahan, luwih dhisik pangripta prêlu nêrangake bab carane migunakake:

8. Pathine (Kawruh) Paramasastra

1. Pathine (kawruh) paramasastra nêm warna, yaiku:

a. pangrimbaging têmbung d. pakêcapane

b. jênênging rimbage e. panulise

c. têgêse manut rêrimbagane f. panganggone

2. Carane migunakake Pathine (Kawruh) Paramasastra, upamane nêrangake têmbung andhahan: ngajawi.

a. pangrimbagipun: ang + ka + jawi.

b. namaning rimbagipun: tanduk kriya wantah.

c. têgêsipun: dhatêng (Tanah) Jawi.

d. pakêcapanipun: ngêjawi.

e. panyêratipun: ngajawi. (Ngajawi. Nga-ja-wi).

f. panganggenipun: Aji Saka anggènipun ngajawi kaping kalih.

Dadi carane nêrangake panganggone sarana: gawe ukara nganggo têmbung andhahan iku. Gawe ukara ora prêlu dawa-dawa. Sing wigati bangêt: bênêring panganggone, sukur yèn bisa: bênêr tur mapan (tepat).

Carane nêrangake panulise kudu warna loro, sastra Jawa lan Latin, sing sastra Latin dhewe warna loro, yaiku sarana katulis lumrah lan sarana milah wanda.

Tumrap têmbung andhahan sing têgêse padha karo linggane, ora prêlu ditêrangake têgêse.

Sing pakêcapane padha karo panulise, uga ora prêlu ditêrangake. Nanging sing akèh-akèh, têmbung-têmbung andhahan kudu ditêrangake nganggo pathine (kawruh) paramasastra nêm warna.

3. Wiwit saiki, sabên-sabên nyinau sawijining têmbung andhahan, sabên maca tuladha têmbung andhahan, sabên krungu utawa mrangguli têmbung andhahan, têrus elinga marang: pathine (kawruh) paramasastra nêm warna. Têmbung andhahan iku têrangna (sanajan mung ing batin bae) bab: pangrimbage, jênênging rimbage, têgêse pakêcapane, panulise, panganggone.

9. Têmbung Camboran

1. Têmbung camboran iku pamore têmbung loro utawa luwih kang ngêmu surasa sawarna, kaya ta: nagasari, kakkong.

2. Têmbung camboran ana warna loro, yaiku:

a. Camboran wutuh, kaya ta: gula-klapa, rujak-ulêg.

b. Camboran tugêlan utawa camboran wancahan, kaya ta: kwèlêm, lunglit, Jatêng (Jawa Têngah).

3. Camboran wutuh kaperang loro, yaiku:

a. Camboran pisah (scheidbaar), yèn dipanambangi, trape panambang ing têmbunge sing ngarêp, kaya ta:

wayang kulit + e = wayange kulit

sate ayam + ipun = satenipun ayam

gong bumbung + mu = gongmu bumbung

b. Camboran manunggal (onscheidbaar) yèn dipanambangi, trape panambang ing têmbunge sing buri, kaya ta:

nagasari + ku = nagasariku

dhodhogwêsi + e = dhodhogwêsine

4. Camboran pisah mung sawarna, lan sing luwih wigati mêsthi têmbunge sing ngarêp. Têmbunge sing buri dadi katrangan, kaya ta:

gula pasir = gula sing kahanane kaya pasir (mawur)

jaran Sambu = jaran sing asale saka pulo Sambu (Savu).

5. Camboran manunggal nêm warna, yaiku:

a. Têmbunge sing ngarêp luwih wigati, kaya ta:

kêlat bau = kêlat (tali) sing trape ana ing bau.

b. Camboran baliswara, têmbunge sing buri luwih wigati, kaya ta: narpa wandawa = wandawaning narpa (sadulure ratu).

c. Pamore têmbung sing padha utawa mèh padha têgêse, kaya ta: wadya-bala, gilir-gumanti, andhap-asor.

d. Pamore têmbung kosok balèn, kaya ta: a-

wan-bêngi, agal-alus, gêdhe-cilik.

e. Pamore têmbung kang ngêmu surasa lanang wadon, kaya ta: mimi-mintuna, dewa-dèwi, yaksa-yaksi.

f. Têmbung camboran sing banjur darbe têgês anyar, ora mèmpêr karo têgêse têmbung-têmbung sing dicambor, kaya ta: sêmar-mêndêm, dhodhog-wêsi.

6. Têmbung camboran kang sok dikira dudu camboran, kaya ta: srêngenge = sang + hyang + we (sang dewaning awan), têngange = têngah + ing + we (têngah-têngahing awan), kêbombang = kêbo + abang (sapi, maksude: kapiran), klabang = kala + abang.

7. Manut surasane, têmbung camboran kêna kaperang loro.

a. Mratelakake têmbung aran, kaya ta: sôngga-wêdhi, arum-manis, dhadha-mênthok, dubang, kwèlêm.

b. Mratelakake kaanan, kaya ta: sôngga-runggi, andhap-asor, kongêl, dhigus, dhêmênyar.

[38]

8. Panulise ing sastra Latin, têmbung camboran wancahan kagandhèng, camboran wutuh nganggo tôndha pagandhèng.[9]

10. Lingga Andhahan

1. Têmbung lingga andhahan warna loro, yaiku:

a. Kang mawa atêr-atêr: sa, pa, pi, pra, pri, tar, ka, ra, wi, su, utawa atêr-atêr: pa sigêg aksara irung, kaya ta:

sa + iji = siji ka + ubêng = kubêng

pa + eling = peling tar + kadhang = tarkadhang

pi + awon = piawon pan + thêlêng = panthêlêng

pany + cêrêng = pancêrêng

pra + kara = prakara pang + kêrêt = pangkêrêt

pri + bumi = pribumi wi + jaya = wijaya

ra + hayu = rahayu su + warna = suwarna

b. Kang mawa sêsêlan: ra, la, dha, tha, salah siji.

kêlip + (ra) =krêlip gêrêng + (la) = glêrêng.

[39]

jêrit + (la) = lêrit[10] kanthil + (tha) = kêthanthil

gandhul + (dha) = gêdhandhul

2. Lingga andhahan iku dudu: andhahane lingga. Andhahane lingga iku têmbung lingga sing olèh panambang: e, ipun, ira, i, ku, mu, salah siji, kaya ta: pêcahe, pêcahipun, pêcahira, darbèke, darbèkipun, darbèkira, darbèki, darbèkku, darbèkmu.

3. Prêlu disumurupi têgêse atêr-atêr: sa.

a. Pangarange ora mung sêsasi =siji.

b. Sakantor karo aku = nunggal.

c. Sadinane mangan ping têlu = sabên.

d. Salawase manggon ing asrama = wiwitan têkan wêkasan.

e. Guru samuride = karo

f. Sapungkure pak guru = barêng wis.

g. Konên anggarap sakobêre = anggêr.

h. Gêntenan satêkane = nganti.

[40]

i. Gêdhene sajêmpol = padha karo.

4. Panulise têmbung lingga andhahan ing sastra Latin, salaras karo wêwatoning panulis ing sastra Jawa.

11. Dwilingga

1. Dwilingga warna loro, yaiku:

a. Dwilingga lugu, kaya ta: putih-putih, alun-alun.

b. Dwilingga salin swara, kaya ta: wira-wiri, gela-gelo.

2. Dwilingga salin swara, ana warna têlu, yaiku:

a. Salin swara ngarêp, kaya ta: gelo — gela-gelo.

b. Salin swara buri, kaya ta: gêlang — gêlang-gêlèng.

c. Salin swara ngarêp buri, kaya ta: gonjing — gonjang-ganjing.

3. Têgêse têmbung dwi lingga:

a. Bocah-bocah kae lagi apa = akèh.

b. Pelas-pelas sêmayi iya arêp =sanajan.

c. Pintêr-pintêre siswa klas iki Ambyah = sing pintêr dhewe.

d. Darma wis anak-anak papat = duwe.

e. Muride pak Padma pintêr-pintêr = kabèh.

f. Irêng-irêng kae apa mêdi, ta = sing irêng.

g. Jamal iku agul-agule siswa S.G. =sing dadi.

h. Pak Kyai gêdhag-gèdhèg = bola-bali.

i. Bukune tumpukên lima-lima = sabên sa- ……

j. Aja padha mèlu-mèlu = luwih bangêt tinimbang: mèlu.

k. Ibu lagi asah-asah = durung cêtha apa sing diasahi.

3. Panulise têmbung-têmbung dwilingga ing sastra Jawa ora kêna nganggo ôngka loro, ing sastra Latin kêna, tumrap têmbung dwilingga sing unine têmbunge ngarêp-buri padha jiblès. Dwilingga lugu sing mawa atêr-atêr, panambang utawa sêsêlan ing têmbunge salah siji, lan kabèh dwilingga salin swara, ora kêna katulis nganggo ôngka loro. Tuladhane:

[42]

apa-apa, mangan-mangan, kêna katulis: apa2, mangan2. Nanging: sleyat-sleyot, meyang-meyong, sadina-dina, buku-bukune, manuk-manukku, pêlêm-pêlêmmu, ora kêna:sleyat2, meyang2, sa dina2, buku2 ne, manuk2 ku, pêlêm2 -mu[11]

12. Dwipurwa

1. Têmbung-têmbung sing ora kêna dirimbag dwipurwa:

a. Lingga apurwa aksara: a, kaya ta: aku, adus.

b. Lingga kêlung[12] wanda, kaya ta: sagara, katara, bathara.

c. Lingga sing wandane nunggal aksara, kaya ta: dadi, pipa, kaku, gagah, bèbèk.

d. Lingga sing wandane wiwitan mawa pengkal, kaya ta: kyai.

2. Sing ora kêna katut ing dwipurwa:

a. Taling tarung palsu, kaya ta: tômba, gônda, dadine dwipurwa kudu katulis: tatômba, gagônda.

b. Sandhangan wyanjana, kaya ta: kramas, truka, brêkat, dadine dwipurwa: kakramas, tutruka, bêbrêkat.

c. Sandhangan panyigêging wanda, kaya ta: warta, tangsul, wahyu, dadine dwipurwa: wawarta, tatangsul, wawahyu.

d. Aksara sêsigêg, kaya ta: tombok, ganjêl, buntêl, kêmbang, gendhong, pinjung, dadine dwipurwa: totomba, gaganjêl, bubuntêl, kêkêmbang, gegendhong, pipinjung.

3. Têgêse têmbung-têmbung dwipurwa:

a. kêkudhung = nganggo c. têtuku = akèh sing dituku

b. gêgembong = minangka gembong d. pêpêtêng = sing anjalari pêtêng

4. Panulise dwipurwa ing sastra Latin padha karo pakêcapane, kaya ta:

lêlara, têtamba, nggêganda, gêgêdhug, Susuhunan.

13. Dwiwasana

1. Têmbung-têmbung kang lumrah dirimbag dwiwasana, kaya ta: cêngis – cêngisngis owah dadi: cêngingis.

dêngèk – dêngèkngèk, owah dadi: dêngèngèk

jodhot – jodhotdhot, owah dadi: jêdhodhot.

jingkat – jingkatkat, owah dadi: jêginggat.

cangak – cangakngak, owah dadi: cêngingak.

jonggros – jonggrosgros, owah dadi: jêgonggros.

canguk – canguknguk, owah dadi: cênganguk.

2. Têgêse têmbung dwiwasana sing akèh-akèh:

a. kaya, tuladhane:

cêngingak = kaya cangak cênganguk = kaya canguk.

b. luwih bangêt tinimbang sing dudu dwiwasana, kaya ta:

nyêngingis, luwih bangêt tinimbang: nyêngis.

anjêgonggros, luwih tinimbang: anjonggros.

3. Mêsthine para siswa ora lali, wiwit nyinau bab XV nganti têkan bab iki, carane sinau sabên-sabên tansah migunakake: Pathine Paramasastra nêm warna. Saupama ana sing lali, perangan êndi sing lali, bêcik dibalèni dhisik, ing sabanjure, sabên nyinau bab anyar, wiwit nomer 14 ing ngisor iki, carane nyinau uga kudu sarana ngêcakake Pathine Paramasastra nêm warna, yaiku:

a. Pangrimbage têmbung d. Pakêcapane

b. Jênênging rimbage e. Panulise (Jawa-Latin)

c. Têgêse f. Panganggone (ing ukara)

14. Têmbung Tanduk

1. Ukara: Grêji andondomi klambi, Pitik nothol upa, Ibu ambrêgêdèl kênthang, Bapak nyathut paku, Wulung anggondhol kuthuk, iku kabèh jêjêring ukarane nandukake utawa makarti. Jalaran saka iku têmbung-têmbung: andondomi, nothol, ambrêgêdèl, nyathut, anggondhol, diarani: tanduk.

2. Sing bisa mangun têmbung tanduk iku atêr-atêr anuswara, cacahe ana 4, yaiku: an, any, am, ang.

3. Sing kêna diatêr-atêri: an, têmbung kang apurwa aksara: ca, dha, tha, na, ta, sa, da. Tuladhane:

an + cicil = nicil an + tinggal = ninggal

an + dhangir = andhangir an + susul = nusul

an + thakur = nakur an + damu = andamu

an + nanah + i = nanahi.

4. Sing kêna diatêr-atêri: any, têmbung-têmbung kang apurwa aksara: ca, sa, ja, nya, tuladhane:

any + cakar = nyakar any + jiwit = anjiwit

any + sikut = nyikut any + nyunyuk + i = nyunyuki

5. Sing kêna diatêr-atêri: am, têmbung-têmbung kang apurwa aksara: ma, wa, ba, pa. Tuladhane:

am + mari + an + i = marèni am + brakot = ambrakot.

am + wisuh + i = misuhi am + pangan = mangan

6. Sing kêna diatêr-atêri: ang, têmbung-têmbung kang apurwa aksara: a, ra, ka, ga, wa, nga, la, ya, tuladhane:

ang + angsu = ngangsu ang + ngungun + i = ngunguni.

ang + rabuk = ngrabuk ang + lara = nglara

ang + kiwa = ngiwa ang + yiyid = ngyiyid

ang + gagap = anggagap

ang + wontên + i = ngwontêni

7. Têmbung lingga sing ora kêna ditrapi salah sijine atêr-atêr anuswara, bisa dadi kêna, manawa dipitulungi atêr-atêr liya kang mawa aksara sing cundhuk karo aksara butuhe atêr-atêr anuswara iku. Tuladhane:

guna, ora kêna diatêr-atêri: am, nanging yèn luwih dhisik diatêr-atêri: pi, dadi: piguna, banjur kêna diatêr-atêri: am, muni: miguna.

jawa, ora kêna diatêr-atêri:ang, nanging yèn luwih dhisik diatêr-atêri: ka, dadi: kajawa. Banjur kêna diatêr-atêri: ang, muni: ngajawa.

8. Têmbung tanduk ana warna 3, yaiku:

a. Tanduk kriya wantah, kaya ta: nuku, ambrondong.

b. Tanduk kekriya, kaya ta: nyatakake, nyuntakake.

c. Tanduk ikriya, kaya ta: ngligani, ngrasani.

9. Têgêse têmbung-têmbung tanduk kriya wantah:

a. mrau = migunakake g. ngêsèd = anjarag

b. nguncêg = namakake h. mêcah = dadi

c. ngêmbah = nyêbut i. ngurung = nglêbokake

d. mondhok = dêdunung j. andhalang = nglakoni

e. ngêtumbar = kaya k. anggambar = gawe

f. ngulon = ngênêr. l. malawija = nandur

m. ngabang = agawe

n. nglara = api-api o. ngloro = siji-sijine

10. Têgêse têmbung-têmbung tanduk kekriya.

a. ngudhunake = anggawa e. nocogake = mriksa

b. andandakake = prentah f. andhuwurake = agawe

c. nuthukake = migunakake g. ngrèmèhake = ngarani

d. mêcêlake = gawe kanggo liyan h. nakokake = bab

11. Têgêse têmbung-têmbung tanduk ikriya

a. nuturi = mènèhi e. anjawani = mèmpêr

b. ngêsoki = ……. ing f. ambosoki = sêdhênge

c. ngesuki = ngungkuli g. nakoni = ………… marang

d. ngabuhi = anjalari h. nêloni = angganêpi

i. nuthuki = bola-bali j. nyapasari = slamêtan ganêpe

12. Panulise têmbung-têmbung tanduk ing sastra Latin, tumrap ing basa gancaran (dudu ing basa pinathok kaya ta: têmbang, guritan, parikan) ora tau kawiwitan aksara: a (A) kaya ta:

ndhrêdhêg Ndhrêdhêg njupuki Njupuki

mbêdhag Mbêdhag nggogrogake Nggogrogake

15. Têmbung Tanggap

1. Ing ukara:

I. Kucing dakpênthung. IV. Kucing kapênthung dening …….

II. Kucing kopênthung. V. Kucing pinênthung dening …….

III. Kucing dipênthung.

Iku kabèh mratelakake: jêjêre tômpa panggawe, tômpa pamasesa, tômpa pakarti. Têmbung tômpa, ing kawruh paramasastra dikandhakake: tanggap. Sarèhne jêjêre tômpa (tanggap) têmbung-têmbung: dakpênthung, kopênthung, dipênthung, kapênthung, pinênthung, diarani têmbung: tanggap.

I. Dakpênthung = tanggap utama purusa

II. Kopênthung = tanggap madyama purusa

III. Dipênthung = tanggap pratama purusa kriya wantah

IV. Kapênthung = tanggap ka

V. Pinênthung = tanggap na

2. Têmbung-têmbung tanggap limang golongan ing dhuwur iku siji-sijine ana 3 warna, yaiku:

a. kriya wantah: dakpênthung

I. Tanggap utama purusa b. kekriya: dakpênthungake

c. ikriya: dakpênthungi

a. kriya wantah: kopênthung

II. Tanggap madyama purusa b. kekriya: kopênthungake

c. ikriya: kopênthungi

a. kriya wantah: dipênthung

III.Tanggap pratama purusa b. kekriya: dipênthungake

c. ikriya: dipênthungi

a. kriya wantah: kapênthung

IV. Tanggap ka b. kekriya: kapênthungake

c. ikriya: kapênthungan

a. kriya wantah: pinênthung

V. Tanggap na b. kekriya: pinênthungake

c. ikriya: pinênthungan

3. Têmbung lingga sing wandane wêkasan mênga, dadine tanggap ka ikriya utawa tanggap na ikriya nganggo panambang: an, rangkêp loro. Tuladhane têmbung-têmbung: tômba, sapu, ili, dadine:

a. Tanggap ka ikriya: katambanan, kasaponan, kailenan.

b. Tanggap na ikriya: tinambanan, sinaponan, ingilenan.

4. Ganêpe wolu, isih ana têmbung tanggap manèh têlung warna kang satêmêne kalêbu tanggap na, yaiku:

I. Cinandhak-candhak, têgêse: cinandhak bola-bali, diarani: dwilingganing tanggap na.

II. Candhak-cinandhak, têgêse: padha dene nyandhak, sing siji nyandhak marang sijine, diarani : tanggap tarung.[13]

III. Cinacandhak, têgêse: cinandhak bola-bali, saka dwipurwa: cêcandhak, disêsêli : na, rimbage diarani: dwipurwaning tanggap na.

5. Kabèh têmbung dwipurwaning tanggap na, wandane kang wiwitan nganggo sandhangan wulu, wandane kang kapindho nglêgêna sarta mênga. Tuladhane: tinatubruk, ginagônda, pinapôntha, ginaganjar.

6. Panulise (têmbung tanggap sing mawa atêr-atêr) ing sastra Latin, atêr-atêre kagandhèng. Mung atêr-atêr: ko kang sumambung ing têmbung lingga apurwa: ê, nganggo tôndha panggandhèng. Tuladhane:

dakkêpruk, dakunggahake, dakimbuhi, kagendhong, koumbulake, koinggihi, ko-êmohi, ko-êmong, ditembok, diumpak, diiringake, dielingi, diêdusi, walês-winalês, ginayuh-gayuh.

Ngaranana têmbung tanggap warna wolu kaya kang kasêbut ing dhuwur iku, nuli têrangna sarana ngêcakake Pathine Paramasastra nêm warna.

16. Têmbung Sananta

1. Dakanggawa payung = aku nêdya anggawa payung.

Dakanggawakake payung = aku nêdya anggawakake payung.

Dakanggawani payung = aku nêdya anggawani payung.

Kabèh têmbung andhahan kang nganggo atêr-atêr: dak, manawa atêr-atêr: dak, iku kêna diganti (ditêgêsi): aku nêdya, rimbage diarani: sananta utama purusa.

a. Dakanggawa = sananta utama purusa kriya wantah.

b. Dakanggawakake = sananta utama purusa kekriya.

c. Dakanggawani = sananta utama purusa ikriya.

2. Digêmi uripmu = sing gêmi uripmu.

Dingati-ati ana ing dalan = sing ngati-ati ………………

Kabèh têmbung andhahan kang nganggo atêr-atêr: di, manawa atêr-atêre kêna diganti (ditêgêsi): sing, ngêmu surasa: prentah kanthi alus, rimbage diarani: sananta pratama purusa.

3. Panulise têmbung: sananta ing sastra Latin, atêr-atêre dipisah tur tanpa tôndha panggandhèng, kaya ta:

Dak tabêri, dak ngrungokake, dak ngunggahi, dak adus, di wêweka, di prayitna, di ngèstokake.

17. Têmbung Tandang

1. Dakjupuke bukune = aku tumandang anjupuk bukune.

Dakjupukne bukune = aku tumandang anjupukake bukune.

Dakjupukane bukune = aku tumandang anjupuki bukune.

Kabèh têmbung andhahan kang nganggo atêr-atêr: dak (sarta panambang: e, ne, ane) ngêmu surasa: aku tumandang, rimbage diarani: tandang utama purusa.

a. Dakjupuke = tandang utama purusa kriya wantah.

b. Dakjupukne = tandang utama purusa kekriya.

c. Dakjupukane = tandang utama purusa ikriya.

2. Têmbung lingga kang wasanane mênga, dadine: tandang utama purusa ikriya nganggo panambang: an, rangkêp loro, kaya ta: daktampanane, dakkancanane, daklêbonane, dakwêdènane, daklakonane.

3. Wêwatoning panulise têmbung tandang ing sastra Latin, atêr-atêre dipisah tur tanpa tôndha panggandhèng.

Tuladhane, yèn sarana milah-milah wandane:

Dak cêkêle = dak cê-kêl-e

Dak tampane = dak tam-pa-ne

Dak tampakne = dak tam-pak-ne

Dak tambanane = dak tam-ban-an-e

Dak samakane = dak sa-mak-an-e

18. Rimbag Guna

Têmbung andhahan sing mawa panambang: ên, kang ngêmu surasa: nandhang utawa kanggonan, rimbage diarani: guna, kaya ta:

lara + ên = laranên, atêgês: nandhang lara.

gudhig + ên = gudhigên, atêgês: kanggonan gudhig.

uwan + ên = uwanên, atêgês: kanggonan uwan.

19. Rimbag Adiguna

1. Têmbung andhahan sing mawa atêr-atêr: ka lan panambang: an, utawa: ên (tarkadhang: an, lan: ên) kang ngêmu surasa: kaduk, rimbage diarani: adiguna, kaya ta:

ka + irêng + ên = kirêngên, atêgês: kaduk irênge.

ka + dawa + an = kadawan, atêgês: kaduk dawane.

ka + dhuwur + ên = kêdhuwurên, atêgês: kaduk dhuwure

ka + suwe + an = kasuwèn, atêgês: kaduk suwene

2. Têmbung-têmbung: kêdawan, kêsuwèn, tarkadhang diwuwuhi panambang: ên, banjur dadi: kêdawanên, kêsuwènên.

3. Têmbung adiguna kang atêr-atêre: ka ora luluh karo purwaning lingga, kudu katulis: kê.[14]

20. Rimbag Bawa

1. Rimbag bawa ana: 6 warna, yaiku:

I. Bawa: ha, kaya ta: akadang, akudhung, maguru, madhukun.

II. Bawa:ka, kaya ta: kiris, kêgawa, kuwêlèh.

III. Bawa: ma, kaya ta: gumagus, jumêgur, gumludhug.

IV. Bawa kami, kaya ta: kamituwa, kamipurun.

V. Bawa kuma, kaya ta: kumawani, kumacèlu.

VI. Bawa kapi, kaya ta: kapidêrêng, kapilare.

2. Trape sêsêlan: ma ing têmbung dwilingga ana warna loro, bisa ana ing têmbunge sing ngarêp utawa sing buri.

a. Yèn trape sêsêlan: ma ing têmbunge sing ngarêp, rimbage diarani: dwilingganing bawa ma, kaya ta: tumurun-turun, tumangkar-tangkar, tumular-tular.

b. Yèn trape sêsêlan: ma ing têmbunge sing buri, rimbage diarani: bawa ma tundha, kaya ta: turun-tumurun, tangkar-tumangkar, tular-tumular.

3. Têgêse têmbung-têmbung bawa: ha

a. Mêtu, kaya ta: agodhong, asêmi, apupus.

b. Nganggo, kaya ta: akudhung, akotang, aclana.

c. Karo, kaya ta: mangan ajegang, mlayu asurak.

d. Duwe, kaya ta: asanak akèh, akadang dewa.

e. Mawa, kaya ta: asikil akèh, atracak wungkul.

f. Tur, kaya ta: gêdhe adhuwur, ayu aluwês.

g. Migunakake, kaya ta: maguru, madhukun.

h. Ambangêtake, kaya ta: mayuta-yuta.

4. Têgêse têmbung-têmbung bawa: ma:

a. Nindakake pakarti, kaya ta: maju, mundur, miring.

b. Darbe anggêp kaya, kaya ta: gumagus.

c. Kadunungan sipat, kaya ta: murub, gumêbyar.

d. Lagi wayahe, kaya ta: rumujak, rêmelas.

e. Klêbu basa rinêngga, kaya ta: dhumatêng, rumiyin.[15]

5. Têgêse têmbung-têmbung bawa: ka

a. Kêna di, kaya ta: kêprungu, kêtingal.

b. Ngalami (nandhang), kaya ta: kêtaton.

c. Lêlakon tanpa disêngaja, kaya ta: kiris, kolu.

6. Têgêse têmbung-têmbung bawa kami, bawa kuma, bawa kapi.

a. Kaduk, kaya ta: kumandêl, kamipurun, kapiadrêng.

b. Lagi wayahe, kaya ta: kumrujak, kumrêmpah.

c. Dadi, kaya ta: kamituwa, kamisêpuh.

d. Kasinungan kaanan, kaya ta: kamigilan, kamisêsêgên.

e. Kasinungan watak kaya, kaya ta: kapilare, kumini (pancène kudu: kumanini, nanging banjur diwancah sarana ambuwang perangan ing têngah).[16]

21. Têmbung Agnya

1. Tuladha:

A. Ukara tanduk B. Ukara tanggap

Kowe nyaringa wedangku = Wedangku saringên.

Agnya tanduk kriya wantah: nyaringa = Agnya tanggap kriya wantah = saringên.

Kowe nyaringna wedangku = Wedangku saringna.

Agnya tanduk kekriya: nyaringna = Agnya tanggap kekriya: saringna.

Kowe nyaringana wedangku = Wedangku saringana.

Agnya tanduk ikriya: nyaringana = Agnya tanggap ikriya: saringana.

2. Têgêse têmbung-têmbung agnya.

A. Agnya tanduk kriya wantah: nyaringa = akon supaya nyaring.

Agnya tanduk kekriya: nyaringna = akon supaya nyaringake.

Agnya tanduk ikriya: nyaringana = akon supaya nyaringi.

B. Agnya tanggap kriya wantah: saringên = akon supaya disaring.[17]

Agnya tanggap kekriya: saringna = akon supaya disaringake.

Agnya tanggap ikriya: saringana = akon supaya disaringi.

3. Pathine Paramasastra nêm warna êcakna ing têmbung-têmbung agnya ing ngisor iki.

[63]

mracayaa, pracayanên, nampakna, tampakna, nambanana, tambanana, nukua, tukunên, ngungsèkna, ungsèkna, ngisènana, isènana, mikira, pikirên, ngrasakna, rasakna, ngabanana, abanana.

22. Têmbung Kriya Wacaka

1. Kriya, atêgês: pagawean, tanduk. Wacaka, têgêse: têrang. Kriya wacaka, atêgês: têrange saka kriya.

2. Ngêndhang, ngêgong, anggêndèr, iku têmbung kriya (tanduk kriya wantah). Manawa diwuwuhi atêr-atêr: pa, banjur dadi: pangêndhang, pangêgong, panggêndèr, diarani rimbag: kriya wacaka.

3. Têgêse têmbung-têmbung kriya wacaka.

a. tukang, kaya ta: panggêndèr, pangêgong, pangêndhang.

b. piranti, kaya ta: panganggo, paningsêt, pangrasa.

c. ukuran, kaya ta: suwene sapanginang, dohe sapambalang.

[64]

d. panggêdhe, kaya ta: panèwu, panatus, panèkêt.

e. prênah, kaya ta: pambarêp, pangarêp.

f. cara, kaya ta: pamikir, pangrakit, pangira.

4. Panulise têmbung-têmbung kriya wacaka ing sastra Latin salaras karo panulise ing sastra Jawa, kaya ta: pangira, pangrasa, panutup, panginang.

23. Têmbung Wisesa Na

1. Têmbung wisesa na iku maksude têmbung mawa panambang: an.

Lingga: pôntha + an = panthan, wisesa na lingga.

Dwilingga: asah-asah + an = wisesananing dwilingga (asah-asahan).

Dwipurwa: têtuku + an = têtukon, wisesananing dwipurwa.

Dwiwasana: cêngingis + an = cêngingisan, wisesananing dwiwasana.

Bawa ka: klêbu + an = klêbon, wisesananing bawa ka.

Bawa ma: mati + an = matèn, wisesananing bawa ma.

Lingga andhahan: prakara + an = prakaran, wisesananing lingga andhahan.

Bawa kami: kamigila + an = kami gilan, wisesananing bawa kami.

2. Têgêse têmbung-têmbung wisesa na.

a. cangkokana = apa-apa sing di ….. f. bintèn = gêntèn.

b. krakalan = panggonan. g. ububan = piranti.

c. bulèn = kasinungan sipat. h. gunungan = pêpindhan.

d. kêkayon = akèh. i. trunajayan = jaman.

e. cundhukan = nganggo. j. jogedan = dolanan.

3. Ing ngisor iki isih ana manèh têmbung-têmbung sing mawa panambang: an, nanging jênênging rimbage ora mèmpêr karo asale têmbung ing sadurunge dipanambangi: an.

24. Karana Wacaka

1. Karana, têgêse: piranti, srana. Wacaka, têgêse: têrang. Karana wacaka, têgêse: têrange mratelakake srana utawi piranti.

2. Têmbung kriya wacaka: panyukur, pangungsi, manawa diwuwuhi panambang: an, banjur muni: panyukuran, pangungsèn, rimbage diarani: karana wacaka. Panunggalane têmbung karana wacaka, kaya ta:

pa + an + sêmbah + an = panêmbahan.

pa + any + sêrat + an = panyêratan.

pa + am + pondhok + an = pamondhokan.

pa + ang + angsu + an = pangangson.

3. Têgêse têmbung-têmbung karana wacaka.

a. tukang, kaya ta: pangalapan.

b. panggonan, kaya ta: panyêratan.

c. srana, kaya ta: panguripan.

4. Panulise têmbung karana wacaka ing sastra Latin, salaras karo ing sastra Jawa. Tuladhane, karo milah wanda pisan:

Pangungsèn = pa-ngung-sèn. Panyukuran = pa-nyu-kur-an

Panêmbahan = pa-nêm-bah-an. Pamondhokan = pa-mon-dhok-an

25. Daya Wacaka

1. Têmbung andhahan sing mawa atêr-atêr: pa lan panambang: an, kang atêgês têmbung aran, rimbage diaran: daya wacaka. Tuladhane:

pa + apu + an =papon. pa + kopi + an = pakopèn.

pa + awu + an = pawon. pa + gupu + an = pagupon.[18]

2. Têgêse têmbung-têmbung daya wacaka.

a. pajatèn = panggonan. d. paturan = apa-apa sing di.

b. patukon = piranti. e. playangan = tukang.

c. panèn = wêktu.

[68]

26. Bawa Wacaka

Têmbung andhahan sing mawa atêr-atêr: ka lan panambang: an, kang atêgês têmbung aran, rimbage diarani: bawa wacaka.

ka + wadana + an = kawadanan. ka + mantri + an = kamantrèn.

ka + dhatu + an = kadhaton.[19] ka + ratu + an = karaton.

2. Têgêse têmbung-têmbung bawa wacaka.

a. panggonan, kaya ta: kraton, kacamatan.

b. apa-apa kang mracihnani, kaya ta: kadigdayan.

c. apa-apa kang wis di, kaya ta: kasaguhan.

26. Sambawa

1. Têmbung-têmbung andhahan kang mawa panambang: a, na utawa: ana, êmbuh nganggo atêr-atêr apa ora, manawa atêgês: saupama, pamuji utawa sanajan, rimbage diarani: sambawa. Tuladhane:

Tukua jajan mau isih murah = saupama tuku.

Duwea dhuwit aku mênyang Jakarta = saupama duwe.

Duwea kae yèn mung 2 rupiyah = sanajan duwe.

Nukokna jajan mêsthi dialêm = saupama nukokake.

Udana = mujèkake udan (ngarêp-arêp).

Sagalakanea macan, …… = sanajan galak. Lan sapanunggalane.

2. Tumrap têmbung-têmbung: sambawa, manawa kriya wantah nganggo panambang: a, yèn kekriya nganggo panambang: na, dene ikriya nganggo panambang: ana.

3. Rimbag sambawa iku warna-warna bangêt. Para siswa kudu mangrêti marang wêwadine rimbag sambawa, kapriye carane nitèni siji-sijine. Kudu dititèni, ing sadurunge dadi sambawa wis duwe aran rimbag apa.

a. Yèn sing didadèkake sambawa têmbung lingga, dipanambangi: a, rimbage diarani: sambawa na.

bathi + a = bathia bodho + a = bodhoa

cêmpluk + a = cêmpluka gêdhe + a = gêdhea

b. Yèn asale saka têmbung lingga andhahan sing mawa atêr-atêr: sa, dipanambangi: an (yèn wasananing lingga mênga, panambange: an, rangkêp loro) + e + a, rimbage uga diarani: sambawa na. Tuladhane:

sa + galak + an + e + a = sagalakanea.

sa + pintêr + an + e + a = sapintêranea.

sa + ômba + an + an + e + a = saambananea.

sa + gêdhe + an + an + e + a = sagêdhenanea.

c. Yèn sing didadèkake sambawa têmbung:

dwipurwa: têtuku + a = têtukua = sambawaning dwipurwa kriya wantah.

dwipurwa: têtuku + na = têtukokna = sambawaning dwipurwa kekriya.

dwipurwa: têtuku + an + ana = têtukonana = sambawaning dwipurwa ikriya.

dwilingga: tutur-tutur + a = tutur-tutura = sambawaning dwilingga kriya wantah.

dwilinga: tutur-tutur + na = tutur-tuturna = sambawaning dwilingga kekriya.

dwilingga: tutur-tutur + ana = tutur-tuturana = sambawaning dwilingga ikriya.

tanduk: nômpa + a = nômpoa = sambawaning tanduk kriya wantah.

tanduk: nômpa + na = nampakna = sambawaning tanduk kekriya.

tanduk: nômpa + an + ana = nampanana = sambawaning tanduk ikriya.

tanggap ka: katêndhang + a = katêndhanga = sambawaning tanggap ka kriya wantah.

tanggap ka: katêndhang + na = katêndhangna = sambawaning tanggap ka kekriya.

tanggap ka: katêndhang + ana = katêndhangana = sambawaning tanggap ka ikriya.

tanggap na: ingangsu + a = ingangsua = sambawaning tanggap na kriya wantah.

tanggap na: ingangsu + na = ingangokna = sambawaning tanggap na kekriya.

tanggap na: ingangsu + an + ana = ingangsonana = sambawaning tanggap na ikriya.

bawa ma: gumantung + a = gumantunga = sambawaning bawa ma kriya wantah.

bawa ha: acaping + a = acapinga = sambawaning bawa ha kriya wantah.

bawa ka: klêbu + a = klêbua = sambawaning bawa ka kriya wantah.

bawa kami: kamituwa + a = kamituwaa = sambawaning bawa kami kriya wantah.

bawa kuma: kumratu + a = kumratua = sambawaning bawa kuma kriya wantah.

bawa kapi: kapiadrêng + a = kapiadrênga = sambawaning bawa kapi kriya wantah.

Mangkono sabanjure. Mêsthi bae ing sadurunge sinau rimbag sambawa kudu wis wasis bangêt marang kabèh jênênge rimbag-rimbag ing saliyane rimbag sambawa.

4. Wujude têmbung-têmbung sambawaning tanduk, padha karo agnya tanduk. Bisane ambedakake manawa têmbung-têmbung iku dumunung ana ing ukara. Tuladhane:

a. Anggambara gajah, saiki wis rampung = sambawaning tanduk kriya wantah.

I b. Anggambarna gajah, saiki wis rampung = sambawaning tanduk kekriya.

c. Anggambarana gajah ing bukuku, dak-alêm = sambawaning tanduk ikriya.

a. Kowe anggambara gajah = agnya tanduk kriya wantah.

II b. Kowe anggambarna gajah = agnya tanduk kekriya.

c. Kowe anggambarana gajah = agnya tanduk ikriya.


C. Pangrimbaging Tembung

Pangrimbag yaiku proses basa (kagunan basa) jawa, dumadine tembung andhahan saka tembung lingga, kanthi cara menehi wuwuhan (afiksasi) tumrap tembung lingga. Wujude wuwuhan ana papat yaiku : Ater-ater (awalan/prefik), seselan (sisipan / infiks), panambang (akhiran/sufiks) lan wuwuhan bareng (imbuhan rangkep/ kaonfiks).

a. Ater – ater iku wuwuhan kang manggone angsangarepe tembung sing diwuwuhi. Wujude ater – ater cacahe ana pirang – pirang ing antarane kaya ngisor iki.

1) Ka-

Ater–ater ka- uga sinebat bawa ka; gunane bisa kanggo gawe tembung kriya tanggap (kata kerja pasif) sing nduweni teges dikenengi pagaweyan kanthi disengaja.

Tuladha :

ka + pacul = kapacul

ka + tabuh = katabuh

ka + tendhang = katendhang

ka + grujug = kagrujug

Ater – ater ka – kerep kanggo ing basa rinengga, sing fungsine bisa ngluwesake tembung lan disasakake luwih alus.

Tulada :

Katur para lenggah, katitik saking sunaring condra myang kartika ingkang tumana ing kanggoning kang hamengku karsa, katon mancorong tejane hanelahi, karana suka ing manah kacikna tansah aktingal mesem jroning wardaya, pratondho kasok katresnane mring kena garwa “ (Panyondro pambiyawara).

2) N-(Anuswara)

Ater – ater an(anuswara) iku swara irung ing basa jawa wujude bisa an, am, ang, lan any, (n, m, ng, ny), gunane bisa kanggo gawe tembung kriya tanduk uatawa tembung kahanan (sifat) sing nduweni teges nindakake pagaweyan kaya sing dikarepake linggane.

Tuladha :

N + tulis = Nulis N + tiba = niba

N + magan= mangan N + pikir = mikir

N + kopi = ngopi N + aso = ngaso

N + sapu = nyapu N + sate = nyate

Utawa duwe teges ngandhakake kahanan uga bisa sifat kaya sing dikarepake linggane.

Tuladha :

N + lenga = nglenga N + yiyit = ngyiyit

N + sandhang = nyandhang N + slilit = nyilit

N + pringkil = mringkil N + plendhung = mlendung

N + jamur = njamur N + tipis = nipis

Ater–ater anuswara kerep kanggo ing basa rinengga, sing fungsine bisa nuwuhake perbawa ngesing swasana.

Tuladha :

Ngrakit tembung hangripta memanis hanuladha dhasaring nagara, ngiket marang pituduhe, nedya nata ambangun, pamong praja ngudi utami, mbengkas watak candhala, magut karya runtut, nyungsung majenging bebrayan sarwa sarwi ngupadi lan nguri –uri, ambabar Pancasila” (Tembang Dhandang Gula).

2) a-

Ater-ater a- uga disebut bawa ha. Wujude ater-ater bawa ha ana telu yaiku a-, ma-, mer-, gunane bisa kanggo gawe tembung kriya tanduk (kata kerja aktif) sing nduweni teges ngganggo utawa duwe.

Tuladha :

a + klinthing = ngganggo klinthing

a + sumping = nganggo sumping

a + basa = ngganggo basa

a + jimat = duwe jimat

a + dunung = duwe dunung

a + sirah = duwe sirah

Dene ater-ater ma–lan mer- duwe teges nindakake pagaweyan.

Tuladha :

ma + lumpat = malumpat

ma + gawe = magawe

ma + sungsung = masungsung

mer + tamba = mertamba

mer + dhukun = merdhukun

mer + dhayoh = merdhayoh

Ater-ater bawa ha karep kanggo ing basa rinengga, sing fungsine bisa dirasakake mbangetake kahanan utawa sifat lan swasana.

Tuladha :

Adreng jroning nala rising dinuta, singra malumpat manyungsung Rekyan Sinta, gupuh mertambah abasa Aydya, magawe kagyak Sang Dewe ……… (pocopan).

b. Seselan

Seselan iku wuwuhan sing umume manggon nlesep antarane aksara sepisan lan kapindho ing sawijining tembung, nanging yen tembung mau kawiwitan aksara urip (vocal) manggone ana ngarep lan beda unine. Seselan sing produktif dadi rerengganing basa yaiku in lan um.

Tuladha :

in + gurit = ginurit in + usung = ingusung

in + tubruk = tinubruk in + adu = ingadu

in + pilih = pinilih in + idak = ingidak

um + kaki = kumaki um + iris = kemiris

um + raket = rumaket um + udut = kemudut

um + susul = sumusul um + edol = kemedol

Seselan in lan um kerep kanggo ing basa rinengga, sing fungsine bisa nuwuhake swara endah lan mantepake tembung-tembunge.

Tuladha :

“Ingkang rinumpaka rumuhun inggih rising pinenganten sarimbit, jengkar saking sasana kursi rinengga tumanten malbeng sasana busana lukar pangageman kanarendran, ngrasuk busana kasatrian, humoring para Kenya ungaran putri dhomas. Dasar Kenya ayu-ayu mulo memper yen kemayu” (Panyondro manten).

Seselan in bisa kanggo gawe tembung kriya tanggap (kata kerja pasif) mula uga disebut tanggap (kata kerja pasif) mula uga disebut tanggapna, sing nduweni teges dikenengi prakaryan kanthi disengaja. Dene seselan um kang uga disebut bawa ma bisa kanggo gawe tembung kriya tanduk, sing nduweni teges nindakake pakaryan, uga bisa kanggo gawe tembung kahanan utawa sifat sing nduweni teges kaya kudu (kemudu-kudu).

c. Panambang

Panambang iku wuwuhan kang manggone ana mburine tembung sing diwuwuhi. Wujude panambang cacahe ana akeh, ing antarane kaya sing dirembug ngisor iki.

1) –ing / -ning

Panambang –ing/-ning gunane bisa kanggo gawe tembung katerangan, sing duweni teges nuduhake Manawa sawijining bab kaya kasebut ing linggane kena dipethekake.

Tuladha :

ageng + ing = agenging lunga + ning = lunganing

lampah + ing = lampahing marga + ning = marganing

jumbuh + ing = jumbuhing sirna + ning = sirnaning

urub + ing = urubing sabda + ing = sabdaning

marem + ing = mareming tali + ing = talining

surak + ing = suraking palu + ing = paluning

Panambang –ing/-ning kerep kanggo ing basa rinengga sing fungsine mantepake ukara lan maknane luwih merbawani.

Tuladha :

Gara – Gara

Gendhing gara–gara karana uzubing dahana ing satengahing samodra kang tanpa palwa, ombaking toya laksana patraning obor, binarung suraking mina ingkang rumaos mareming nala dupi wruhing taksana kandha macia–cia, nyata kanthi dhasaring bebener. Sayaning suwe mangkin anandra, datan kayang katon wilujeng apus krama, lampahing dhusta culika, nganggo tudhung warganing matirto kanthi gendhing pangobong–pangobong, butuh entuk petunging dhiri pribadhi, padha sakala kabetusing awing – awing, katataping, lumpuh bebayuning hangga.

Sirnaning taksaka sinareng jumbedhuling baya – baya kang mbebayani, aneng madyaning bebrayan. Akeh wongaku – aku jare saradhadhu, karana margining kleru, jebul tenane mung Bandar dhadu. Rakyate padha mlarat akeh sing sekarat kena paekaning bangsat, bondhoning Negara disikat aparat sing keparat.

Indonesia bangkit bersatu, kibaring genderaku, kumandhanging Indonesia Rakyaku, tuwuhning semangat generasi mudhaku, kawawa mbengkah gara–garaning rertu, mahanani mubaling kaya nyirep dahuru, Humuring ciptaning karsokanthi sesanti saliyek saeka praya mbangun bangsa lan nagara.

d. –ira / – nira / -nya

Panambang –ira/-nira/-nya gunane bisa kanggo gawe tembung katrangan, sing duweni teges duweke (miliknya).

Tuladha :

Rikmanira / rikmanya = rambut duweke

Idepira / idepnya = idep duweke

Netranira / netranya = mripat duweke

Wetengira / wetengnya = weteng duweke

Astanira / astanya = asta duweke

Panambang -ira/-nira/-nya kerep kanggo ing basa rinengga sing fungsine minangka pakurmatan marang sapa kang dirembug.

Tuladha :

Garwanira nata Ngastina Prabu Dwiyudana nenggih Wara Banowati, dhasarira putri nalendra kang ayu praupanira, degdegnya lencir, kilitira nemu giring, rigmanira ngandan–andhan, janggutira nawon kemit, jangganya ngolan–ngolan, astanira nggendhewa pinenthang, pupanya amokang gangsir, kempolira nduren sajuring, tungkaknya bunder–bunder lir jinangka”. (janturan).

e. Wuwuhan Bebarengan

Wuwuhan bebarengan yaiku wuwuhan loro sing beda pangganggone lan sumambunge ing tembung kanthi bebarengan. Wuwuhan beberangan wujude ater–ater lan panambang, dene sing kerep dianggo ing basa rinengga yaiku ka–an lan pa–an.

1) Ka–an / ke–an

Wuwuhan rangkep ka–an gunane kanggo gawe tembung aran utawa tembung kriya, sing nduweni teges ngandhakake bab panggonan utawa dikenengi pakaryan, uga kang sinandhang.

Tuladha :

Kasunanan = Panggonane Sunan

Karaton = Panggonane ratu

Kaputren = Panggonane para putri

Kapatihan = Panggonane patih

Kacipratan = kena cipratan

Kalungguhan = kena lungguh

Ketempuhan = kena tempuh

Kemalingan = kena maling

Wuwuhan bebarengan ka–an, kerep kanggo ing basa rinengga, sing fungsine bisa ngantepake surasaning tembung kang dikarepake.

Tuladha :

Kabejan, kasarasan, kasaenan miwah katentreman mugi tansah tumanduka ing kita sami” (pambukaning kandha).

2) Pa–an / paN-an

Wuwuhan rangkep pa–an/paN–an gunane kanggo gawe tembung aran, sing nduweni teges ngandhakake bab panggonan, utawa papan kanggo, utawa piranti kanggo.

Tuladha :

Pasuketan = Panggonan suket

Panitipan = Panggonan titip

Palungguhan = Panggonan lungguh

Pawuhan = panggonan uwuh

Pamulangan = Papan kanggo mulang

Pangguyangan = Papan kanggo ngguyang

Pandhelikan = Papan kanggo ndhelik

Pamancingan = Papan kanggo mincing

Panggorengan = Papan kanggo nggoreng

Patuladaan = Papan kanggo tuladha

Panguripan = Papan kanggo urip

Pangilon = Papan kanggo ngilo

Wuwuhan bebarengan pa–an/paN–an kerep kanggo ing basa rinengga sing, fungsine padha karo ka–an yaiku bisa ngantepake surasaning tembung kang dikarepake.

Tuladha :

“Para rawuh ingkang tansah winengku ing pakurmatan, mboten katalumpen panjenenganipun ingkang hamengku karsa hangglenggono kathah ing reh kalepatanipun anggenipun anembrana rawuh panjenengan karana kirang jumbuhing palenggahan, ugi pasegahan ingkang kirang miraos, punapa dene pahargyan ingkang kirang mirunggan, lumantar kula nyuwun agenging pangapunten”. (Pambyaharja).

2. Tembung rangkep

Tembung rangkep (reduplikasi) yaiku tembung kang dirangkep linggane utawa perangane, tembung rangkep wernane ana papat yaiku dwilingga, dwipurwa, dwiwasana lan trilingga. Dene sing kerep kanggo ing basa rinengga mung telu kaya sing dirembug ngisor iki :

a. Dwilingga

Dwilingga yaiku tembung andhahan kang dirangkep linggane. Wujude ana loro dwilingga lan dwilingga salin swara, kaya tuladha ngisor iki. Tuladha :

Dwilingga :

Adoh – adoh

Aruh – aruh

Mlayu – mlayu

Dolan – dolan

Rana – rana

Dwilingga Salin Swara :

Bola – bali thingak – thinguk

Wira – wiri mloka – mlaku

Cengar – sengir sleyar – sleyor

Gondhal – gandhul dolan – dolen

Menga – mengo leran – leren

Dwilingga kerep kanggo ing basa renengga, fungsine bisa nuwuhake rasa gecul (lucu) ana ing ukarane.

Tuladha :

“Methak–methok tak kandhani mung lakumu angisin– isini, ambok aja ngetok ana kandhang wae, enak–enak ngorok, oran nyambut gawe menthok–menthok munglakumu megal –megol gawe guyu” (lagu dolanan).

Dwilingga duweni teges mbangetake utawa makaping– kaping utawa nindakake pakaryan.

Tuladha :

Adoh – adoh bola – bali omah – omah

Dolan – dolan wira – wiri udan – udan

Adus – adus leran – leren tebah – tebah

b. Dwipurwa

Dwipurwa yaiku tembung andhahan sing dirangkep wanda sing ngarep (suku pertama) bisa kanggo gawe tembung kriya utawa aran, sing nduweni teges nindakake prakaryan utawa ndadekake sawijining bab.

Tuladha :

Resik Reresik Bungah Bebungah

Buka Bebuka Kancing Kekancing

Sulih Sesulih Mala Memala

Sumber Sesumber Lara Lelara

Tuku Tetuku Sakit Sesakit

Dwipurwa kerep kanggo ing basa rinengga sing nduweni fungsi pada karo dwilingga yaitu bisa nuwuhake rasa gecul (lucu).

Tuladha :

“Sintenta jejulukanipun pepatih Ngastina, anenggih Sang Sengkuni tetuangganing jurit naming bisane mung sesumbar, yen arep paring bebungah andhakane lali tur ora sida sing wadon jarene mundak dadi memala” (jantrunan).

c. Trilingga

Trilingga yaiku linggane rangkep telu, klebu jenising tembung kahanan (sifat). Tembung rangkep trilingga cacahe ora akeh, wondene tegese nelakake watak.

Tuladha :

Adigang – adigung – adiguna

Pethita – pethithi pethentheng

Sluman – slumun – slamet

Atut – runtut – reruntungan

Gandheng – renteng – renteng

Trilingga kerep kanggo ing basa reinengga sing nduweni fungsi bisa nuwuhake rasa gembira lan sumaraking swasana.

Tuladha :

“Temanten sarimbit gandheng renteng-renteng katon atut runtu rerentengan, lampahnya sluman–slumun–slamet, naming kentas ing karya bengkas reretuning margi kang awatak adigang-adigung–adiguna lan atingkah pethita–pethithi–pethenthengan”.

Pustaka

Bambang Ikhwanto. 2001. ”Kawruh Basa Jawa”. (Draf buku). Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara.

Subalidinata, R.S. 1994. Kawruh Paramasastra Jawa. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.

Padmasukaca. 1956. Pathine Paramasastra. Jakarta: Nurhop Kolêp.

Ujian Akhir

MK Morfologi Bahasa Jawa

Wangsulana pitakenan-pitakenan ing ngandhap menika kanthi ngginakaken basa Jawi krama ingkang leres!

1) Manawi sumambung ing têmbung ingkang kadospundi panambang: a, malih dados wa, malih dados ya. Panambang: an malih dados wan, malih dados yan. Kadospundi penyeratipun ing aksara Latin?

2) Sêsêlan ing basa Jawi menika wonten pinten? Terangna kanthi tuladha sakcekapipun!

3) Têrangna titikanipun têmbung-têmbung ingkang rimbagipun dipunwastani: guna, adiguna, kriya wacaka, karana wacaka, daya wacaka, bawa wacaka.

4) Têmbung-têmbung andhahan ing ngandhap menika têrangna sarana ngginakaken pathinipun paramasastra nêm warni, inggih menika: pangrimbagipun, namaning rimbagipun, têgêsing, pakêcapanipun, panyeratipun ing aksara Latin, sarta panganggenipun (sarana damel ukara):

1. ngulinakakên 6. ditulungi

2. ngrumiyini 7. katulisake

3. daktambani 8. katulisan

4. daktampane 9. ginônda

5. gudhigên 10. kamigilan


[1] § k(ya)i, ny(a)i

[2] § arane pangkat = wadana.

[3] § kulub = godhog, kuluban, dipluta dadi: kluban = apa-apa sing digodhog.

[4] alêm

[5] § Nanging: pawuhan ora kêna pawuwan.

[6] § Nanging: leyehan, ora kêna: leyeyan.

[7] § kêlawu dadi: klawu, jênênge: dipluta.

[8] § Lumrahe kagolongake tembung lingga. Pm.

[9] panggandhèng

[10] jlêrit

[11] § Ing jaman saiki, akèh wong sing duwe panêmu supaya panulise têmbung2 dwilingga digawe salaras karo wêwêton panulise “kata berulang” ing basa Indonesia.

[12] têlung

[13] § (+) tarung, têgêse padhadene. Tanggap tarung= padhadene tômpa.

[14] § Tarkadhang: ku, kaya ta: kuwarêgên.

[15] § Basa rinêngga= basa pacakan, basa brêgas.

[16] § Kum(an)ini

[17] § Sêmpurnane kudu ditêmbungake: agnyaning tanggap madyama purusa ……. Nanging dicêkak: agnya tanggap ……

[18] § gupu = aub, pagupon = pangauban.

[19] § dhatu = ratu.

Cangkriman Jawa

Jul-10-2009 By yohanes suwanto

Orang Jawa sangat akrab dengan kata cangkriman. Bahkan, dalam rangka menghibur dan komunikasi tidak jarang menggunakan cangkriman. Apa dan bagaimana cangkriman? Kesempatan ini kami berusaha menginformasikannya.

CANGKRIMAN DALAM BAHASA JAWA

(SUATU KAJIAN PRAGMATIK)

oleh Drs. Y. Suwanto, M.Hum.[1]

 

ABSTRACT

            The problems discussed in this research were: 1) how cangkriman (puzzles) in Javanese language took form, 2) how cangkriman in Javanese language functioned, and 3) what cangkriman  in Javanese language implied.

This research was aimed at 1) describing the forms of cangkriman in Javanese language, 2) describing the functions of cangkriman in Javanese language, and 3) describing the meaning of  cangkriman  in Javanese language.

            The data of this reasearch were taken from documents. They were collected by means of observation method and note-taking technique. The were then analyzed by using descriptive method, functional descriptive method, and classification technique of analysis leading to pragmatics analysis. Descriptive method was used to decide the forms of cangkriman. Metode functional descriptive method was used to analyze the function of cangkriman. Classification and technique and pragmatics analysis were used to decide the meaning of cangkriman. Hasil The results of analysis were presented by means of informal method.

            The results of this research can be concluded that 1) based on its forms, cangkriman in Javanese language can be classified into wancahan ‘acronym’, pepindhan ‘similarity, pengandaian’, blenderan ‘slippery words’, and tembang ‘song’; 2) there are 2 functions of cangkriman in Javanese language, namely as a game or entertainment and as a means of education; 3) in order to understand the unswer of cangkriman in Javanese language one should know the textual and contextual meanings of the utterences in cangkriman.

 

 

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Cangkriman (dalam bahasa Indonesia disebut pula cangkrim) merupakan peristiwa tutur atau tindak tutur yang terdapat di dalam masyarakat Jawa. Cangkriman merupakan kelompok kata, kalimat, wacana, dan tembang yang mempunyai makna tersamar. Oleh karena itu, cangkriman harus mencari jawabannya atau menebak apabila ingin mengetahui maksudnya. Penutur yang belum mengerti atau belum pernah mendengarkan cangkriman, maka akan  memberikan makna atau maksud yang salah. Padahal cangkriman masih hidup di kalangan masyarakat atau penutur bahasa Jawa.

Cangkriman merupakan tuturan Jawa yang sangat menarik untuk diperhatikan oleh siapapun. Cangkriman disebut pula bedhekan, yaitu merupakan kata-kata atau kalimat yang harus dijawab, maksudnya karena kata-kata atau kalimat tersebut memiliki makna yang di luar tuturan. Biasanya, cangkriman memang menggunakan kata-kata pertanyaan, misalnya pak boletus apa? ’pak boletus apa?’; apa batangane sega sakepel dirubung tinggi? ’apa jawaban nasi satu kepal dikitari kutu?; gajah midak endhog pecah apa ora? ’gajah menginjak telur pecah apa tidak?’ lawa telu kalong loro ana pira? ’kelelawar tiga kalong (jenis kelelawar) dua ada berapa?’ Namun demikian, apabila di dalam ber-cangkriman sudah ramai, kata apa ’apa’ tersebut kadang-kadang tidak digunakan lagi. Misalnya, lha, yen pitik walik saba kebon? ’kalau ayam walik yang ada di kebun?’; dan pak bomba, pak lawa, pak piyut? ’pak bomba, pak lawa, pak piyut?’

Penelitian cangkriman bahasa Jawa tampaknya belum pernah dilakukan secara khusus dan mendalam. Selama ini, pembahasan cangkriman bahasa Jawa baru disinggung secara sepintas dalam kaitannya dengan pembahasan tingkat tutur bahasa ngoko dan krama (Labberton, 1912), hanya dalam rangka mengumpulkan cangkriman yang berbentuk tembang (Ranneft, tanpa tahun), dalam rangka membahas bentuk, ragam, fungsi, dan perkembangan cangkriman (Maryono Dwiraharjo, 1981). Di samping itu, pembahasan cangkriman kebanyakan masih digabungkan dalam bidang kesusasteraan Jawa, misalnya dalam buku Tata-Sastra (Hadiwidjana, 1967: 97-98), Kawruh Kasusastran Jawa (Subalidinata, 1994: 13-14), dan Sapala Basa Jawa (Hidayat, 1991: 67-68).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cangkriman sebagai peristiwa tutur tampak belum pernah diteliti secara komprehensif dari segi linguistik (khususnya pragmatik) tetapi baru dibahas secara sepintas dalam pembahasan tentang kesusasteraan Jawa, dan belum dilakukan pembahasan atau penelitian secara deskriptif dan mendalam. Oleh karena itu, cangkriman bahasa Jawa perlu dikaji secara menyeluruh (khususnya secara pragmatik) sehingga akan diperoleh beberapa hal yang menarik dari hasil penelitian tersebut, baik berkaitan dengan bentuk atau struktur, fungsi, maupun maksud cangkriman.

 

1.2 Masalah

            Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

(1)      Bagaimanakah bentuk cangkriman dalam bahasa Jawa?

(2)      Apakah fungsi cangkriman bahasa Jawa?

(3)      Apakah maksud cangkriman bahasa Jawa?

1.3 Tinjauan Pustaka

            Konsep-konsep teoretis yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1.3.1 Pengertian Cangkriman

            Cangkriman (dalam bahasa Indonesia disebut pula cangkrim) yang berarti teka-teki atau tebakan. (Anton M. Moeliono, 1990: 150). Teka-teki adalah soal dan sebagainya yang berupa kalimat yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau untuk pengasah pikiran, misalnya: yang digantungkan di atas, yang menggantungkan di bawah (jawabannya adalah orang yang menaikkan layang-layang) (Anton M. Moeliono, 1990: 915). Cangkriman berarti badhekan ‘pertanyaan’ atau batangan ‘pertanyaan’ (Poerwadarminta, 1939: 625).

            Menurut Subalidinata (1994: 13), cangkriman merupakan kata-kata yang disusun secara teratur, makna atau isinya mengandung maksud untuk dijawab. Cangkriman juga disebut badhean atau bedhekan (bahkan pada wilayah tertentu juga disebut capean).

1.3.2 Struktur atau Bentuk Cangkriman

            Struktur adalah seperangkat kaidah yang menghubungkan ucapan dan makna (Langacker, 1972: 3). Struktur merupakan susunan bagian-bagian dalam dimensi linier (Verhaar, 1983: 107). Kata, kalimat, wacana merupakan salah satu struktur sintaksis yang terdiri dari konstituen-konstituen yang berada dalam dimensi linier ini. Karena penelitian ini berupa penelitian struktur kata, kalimat, wacana, tembang, maka teori struktur ini digunakan untuk mengkaji cangkriman.

            Cangkriman merupakan ungkapan atau kalimat yang harus dijawab. Cangkriman pada umumnya untuk permainan (gegojegan). Ada pula cangkriman yang disampaikan untuk sayembara pada pertunjukan wayang. Cangkriman berdasarkan strukturnya ada bermacam-macam, yaitu cangkriman wancahan ’akronim’, cangkriman pepindhan ’pengandaian’, dan cangkriman blenderan ’pelesedan’, dan cangkriman sekar ’tembang’. Ada pula yang berpendapat bahwa struktur atau bentuk cangkriman dapat berupa kata, kalimat biasa, ada pula yang berbentuk tembang. Pendapat lainnya tentang bentuk cangkriman, Dwiraharjo (1981: 5) menyebutkan bahwa cangkriman bahasa Jawa berbentuk akronim, kalimat, tembang, dan campuran. Misalnya, pipalanda (bentuk akronim): ping para lan suda ‘perkalian pembagian penjumlahan pengurangan’, Pitik walik saba kebon ‘Ayam berbulu keriting berkeliaran di kebun’ (berbentuk kalimat) dan jawabannya adalah ‘nanas’, dan yang berbentuk tembang pocung sebagai berikut.

Namung tutuk, lan netra kalih kadulu / yen pinet kang karya / sinuduk netrane kalih / yeku saratira bangkit ngemah-ngemah //

‘Hanya mulut, dan mata dua terlihat / bila dimanfaatkan kerjanya / matanya dua dimasuki / yaitu sebagai syarat untuk mengunyah (menghancurkan)’

Jawaban cangkriman berbentuk tembang pocung tersebut adalah ‘gunting’.

1.3.3 Pragmatik

            Linguistik sebagai ilmu kajian bahasa memiliki berbagai cabang. Cabang-cabang itu di antaranya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sebagainya (Wijana, 1996: 1). Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi  adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji morfem dan kombinasi-kombinasinya. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggabungan satuan-satuan lingual yang berupa kata yang membentuk satuan lingual yang lebih besar berupa frase, klausa, kalimat, dan wacana. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna unit semantik yang paling kecil yang disebut leksem, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang terbentuk dari penggabungan satuan-satuan kebahasaan. Berbeda dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang mempelajari struktur bahasa secara internal, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi (Parker, 1986: 11). Makna yang dikaji dalam semantik adalah makna yang bebas konteks (context independent), makna linguistik (linguistic meaning) atau makna semantik, sedangkan makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context dependent), maksud penutur (speaker meaning) atau (speaker sense) (Verhaar 1983: 131; Parker, 1986: 32; Wijana, 1996: 3).

            Makna yang dikaji oleh semantik bersifat dua segi atau diadis (dyadic). Makna itu bisa dirumuskan dengan kalimat What does X mean? (Apa makna X itu?). Makna yang ditelaah oleh pragmatik bersifat tiga segi atau triadis (triadic). Makna itu dapat dirumuskan dengan kalimat What did you mean by X? (Apakah yang kau maksud dengan berkata X itu?) (Leech, 1993: 8; bandingkan pula Wijana, 1996: 3).

Pragmatik sebagai cabang linguistik yang berdiri sendiri  memiliki bidang kajian yang cukup kompleks, bahkan dimungkinkan sering tumpang tindih antara kajian pragmatik dengan kajian cabang linguistik yang lainnya. Misalnya, kajian tentang tindak tutur atau tindak ujaran, sampai saatnya dipelajari pula dalam pragmatik yang termasuk kajian dalam pragmatik atau sebaliknya. Memang cukup sulit untuk membatasi secara tegas antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya.

Menurut Kaswanti Purwo (1987: 7), bidang kajian  yang dipelajari dalam pragmatik ada empat yaitu: (1) deiksis, (2) praanggapan (presupposition), (3) tindak ujaran (speech acts), dan (4) implikatur percakapan (conversational implicature). Sedangkan menurut Levinson (1987: 27), bidang kajian pragmatik mencakup tentang deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan aspek-aspek struktur wacana. Dengan demikian, Levinson memasukkan satu hal yang lain yaitu aspek-aspek wacana dalam kajian pragmatik, sedangkan Kaswanti Purwo tidak menyebutkan aspek wacana.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini hanya akan mengangkat satu pembahasan yang cukup menarik sebagai suatu kajian kebahasaan yang termasuk dalam kajian pragmatik yaitu cangkriman, khususnya cangkriman dalam bahasa Jawa.

1.4 Tujuan Penelitian

            Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.           mendeskripsikan bentuk cangkriman dalam bahasa Jawa, baik yang berbentuk kata, kalimat, wacana, maupun tembang.

2.           mendeskripsikan fungsi cangkriman bahasa Jawa, baik yang berfungsi sebagai permainan maupun pengasah pikiran.

3.           mendeskripsikan maksud cangkriman bahasa Jawa, baik yang ditunjukkan oleh ko-teks (tuturan) maupun konteks (hal-hal di luar teks).

1.5 Manfaat Penelitian

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang bersifat teoretis dan praktis.

1) Manfaat Teoretis

            Secara teoretis penelitian ini memberikan manfaat  terhadap kejelasan bentuk, fungsi, dan maksud cangkriman bahasa Jawa dan kejelasan pengetahuan cangkriman bidang linguistik bahasa Jawa. Di samping itu, rumusan konsep tentang cangkriman bahasa Jawa yang ditinjau secara pragmatik dapat dipilahkan secara memadai.

2) Manfaat Praktis        

            Secara praktis hasil penelitian ini memberikan manfaat akan adanya sumber informasi penelitian linguistik bahasa Jawa yang berikutnya, menunjang pengajaran bahasa Jawa, menunjang program pemerintah dalam usaha pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa, dan memberikan sumbangan dalam pemecahan masalah, khususnya cangkriman.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini meliputi empat hal, yaitu (1) lokasi penelitian, (2) penyediaan data, (3) metode analisis data, dan (4) metode penyajian hasil analisis (c.f. Sudaryanto, 1993: 7).

2.1 Lokasi Penelitian

Kegitan penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta dan sekitarnya. Lokasi ini sengaja dipilih karena daerah Surakarta dan sekitarnya masyarakatnya kebanyakan masih menggunakan bahasa Jawa (termasuk di dalamnya cangkriman).

2.2 Penyediaan Data

Sumber data penelitian ini adalah dari pustaka. Pengumpulan data menggunakan metode simak. Metode simak ini dilakukan dengan menyimak penggunaan cangkriman pada karya sastra dan buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik catat. Setelah data  terkumpul, kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk, fungsi, dan maksud cangkriman.

2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menyangkut analisis penentuan bentuk cangkriman, fungsi cangkriman, dan maksud cangkriman.

a)        Penentuan bentuk atau struktur cangkriman.

Penentuan bentuk cangkriman ini dengan metode deskriptif. Teknik dasarnya dengan teknik pilah, yaitu semua bentuk cangkriman yang diperoleh dari informan dan pustaka dipilahkan, dan teknik lanjutannya dengan teknik catat.

b)       Penentuan fungsi cangkriman sebagai sarana permainan dan pengasah pikiran (pendidikan).

      Penentuan fungsi ini dilakukan dengan deskriptif fungsional. Teknik dasarnya dengan teknik pilah dengan cara membandingkan dan mempersamakan. Teknik lanjutannya dengan teknik catat.

c)   Penentuan maksud cangkriman.

      Penentuan maksud ini dengan menggunakan analisis pragmatik. Teknik dasarnya adalah dengan teknik pilah yaitu dengan cara memilah maksud (jawaban) cangkriman berdasarkan ko-teks (berdasarkan tuturan semata) dan maksud (jawaban) cangkriman berdarkan konteks (hal-hal yang ada di luar teks). Untuk mengetahui maksud cangkriman ini menggunakan teori tindak tutur, Parker (1986), Mey (1994), dan  Wijana (1996). Teknik lanjutannya adalah tenik catat.

2.4 Metode Penyajian Hasil Analisis

Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, yaitu (1) perumusan dengan kata-kata biasa dan (2) perumusan yang menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Yang pertama sering disebut metode informal dan yang kedua sering disebut metode formal. Penggunaan kata-kata atau lambang-lambang merupakan teknik dari penyajian hasil analisis tersebut (Sudaryanto, 1993: 145).

III. BENTUK, FUNGSI, DAN MAKSUD CANGKRIMAN

3.1 Bentuk Cangkriman

Pada bagian ini akan diuraikan bentuk-bentuk cangkriman yang dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang berupa sekar atau tembang, akronim, perumpanaan, dan blenderan.

3.1.1 Cangkriman Tembang

Cangkriman yang berupa tembang ini bentuknya tembang macapat yang menceritakan sifat-sifat suatu barang yang harus dijawab. Biasanya satu bait tembang untuk satu cangkriman, sekalipun ada pula satu bait tembang untuk cangkriman lebih dari satu. Misalnya, dalam tembang Asmaradana berikut.

Wontên ta dhapur sawiji / tanpa sirah tanpa tênggak / mung gatraning wêtêng bae / miwah suku kalihira / nging tanpa dalamakan / kanthaning bokong kadulu / rumakêt ing para priya //

Ada satu wujud / tanpa kepala tanpa leher / hanya bentuk perut saja / dan kaki keduanya / tetapi tanpa telapak kaki / wujud pinggul kelihatan / melekat pada para laki-laki //

Jawabannya: celana.

3.1.2 Cangkriman Wancahan

Wancah berarti singkat atau singkatan. Wancahan tersebut harus dijawab yang disusun dari baris yang ada. Cangkriman wancahan ini wujudnya singkatan atau akronim kata-kata dari kalimat yang digunakan untuk cangkriman. Caranya dengan menyingkat kata menurut singkatan yang biasa terjadi dalam singkatan bahasa Jawa, yaitu dengan menghilangkan suku kata yang depan. Dengan demikian yang digunakan dua suku kata terakhir atau satu suku kata terakhir, misalnya bapak menjadi pak, kebo menjadi bo, tracake menjadi cake, bapak cilik menjadi pak lik, nama Suparyana apabila dipanggil cukup na saja, gedhe dhuwur menjadi dhewur, dan idu abang menjadi dubang. Untuk lebih jelasnya jenis cangkriman wancahan ini dapat diperhatikan contoh berikut.

1.       kabakêtan = nangka tiba nèng sukêtan ‘nangka jatuh di rerumputan’

2.       pakbolétus = tapakbo ana léné satus ‘jejak kaki kerbau ada ikan lele seratus’

3.       burnaskopên = bubur panas kokopên ‘bubur panas makanlah’

Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Jawa, singkatan atau akronim kata kaidahnya sudah pasti, yaitu seperti yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian tidak pernah akan dijumpai akronim dengan menghilangkan bagian (suku kata) yang belakang atau menurut selera yang membuat singkatan atau akronim. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang dijumpai pada koran atau tayangan televisi: dalam membuat singkatan sangat berbeda. Misalnya: ‘sembilan bahan pokok’ disingkat sembako, ‘Dewan Perwakilan Rakyat’ disingkat DPR, ‘Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan’ disingkat Menkopolkam. Pada acara televisi seperti: Intips singkatan dari informasi dan tips, Jelita singkatan dari jendela informasi wanita, Pesta singkatan dari pentas sejuta aksi, dan Kiss singkatan dari kisah seputar selebriti, yang jumlah dan bentuknya bermacam-macam.

Pada bagian lain, terdapat cangkriman akronim yang berbentuk kata seolah-olah bahasa asing tetapi setelah diperhatikan sebenarnya kata-kata bahasa Jawa. Misalnya:

4.       ling cik tu tu ling ling yu (seperti bahasa Mandarin) = maling mancik watu, watuné nggoling malingé mlayu ’pencuri menginjak batu, batunya terguling, pencurinya lari’.

5.       burnas kopên (seperti bahasa Belanda) = bubur panas kokopên ’bubur panas makanlah’.

3.1.3 Cangkriman Pepindhan (Irib-iriban Barang)

Cangkriman pêpindhan bentuknya hampir sama dengan cangkriman tembang. Keduanya menyebutkan keadaan atau sifat suatu barang, perbedaannya terletak pada jumlah kalimat yang digunakan. Cangkriman tembang menggunakan kalimat lebih dari satu dan berbentuk tembang dengan aturan tertentu, sedangkan cangkriman pepindhan bentuknya kalimat, kebanyakan hanya satu kalimat, meskipun ada juga yang menggunakan lebih dari satu kalimat.

1.       Pitik walik saba kêbon ’ayam berbulu keriting berkeliaran di kebun = nanas ’buah nenas’

2.       Wujudé kaya kêbo, ulêsé kaya kêbo, lakuné kaya kêbo, nanging dudu kêbo ’bentuknya seperti kerbau, warnanya seperti kerbau, jalannya seperti kerbau, akan tetapi bukan kerbau = gudèl ’anak kerbau’

3.       Bapak Demang klambi abang yèn disuduk manthuk-manthuk ’Bapak Demang berbaju merah kalau ditusuk mengangguk-angguk’ = tuntut (kembang gedhang) ’bunga pohon pisang’

3.1.4 Cangkriman Blenderan

Blenderan juga disebut plesetan. Bentuk cangkriman blenderan adalah kalimat yang sudah jelas maknanya, akan tetapi makna yang tertulis itu bukan makna yang sebenarnya (yang dimaksudkan). Cangkriman blenderan ada yang berbentuk tembang ada pula yang berbentuk kalimat biasa. Bentuk kata yang digunakan adalah kata-kata singkatan dan homonim.

1.       Wong adol témpé ditalèni ‘Orang jual tempe diikat’ = sing ditalèni témpé, dudu wong sing adol ‘yang diikat tempe, bukan orang yang berjualan’

2.       Wong mati ditunggoni wong mésam-mèsêm ’orang meninggal ditunggui orang tersenyum’ = sing mésam-mèsêm wong sing nunggu, dudu sing mati ’yang tersenyum orang yang menunggu, bukan orang yang telah meninggal dunia’

Contoh cangkriman blenderan yang berbentuk tembang:

  Pangkur

Badhénên cangkriman ingwang / tulung-tulung ana gêdhang awoh gori / ana pitik ndhasé têlu /  gandhènana êndhasnya / kyai dhalang yèn mati sapa sing mikul / ana buta nunggang grobag  / sêlawé sunguting gangsir //

’Tebaklah teka-teki saya / tolong-tolong ada pisang berbuah gori / ada ayam kepalanya tiga / dipukul pun kepalanya / kiai dalang jika mati siapa yang memikul / ada raksasa naik gerobak / dua puluh lima sungut gangsir //’

Batangane: gori = ditegori; telu = dibuntel wulu; gandhenana = gandhen ana; dhalang = kadhal lan walang; buta = tebu ditata; selawe (lawe) = bolah, benang.

’Jawabannya: gori = ditebangi; têlu = dibungkus bulu, dipukul gandhèn = gandhèn ada; dalang = kadal dan belalang; buta = tebu ditata; selawe ’dua puluh lima’ = lawé ’benang.’

Ada juga cangkriman yang mirip dengan ilmu kebatinan, contohnya adalah sebagai berikut.

Pêcating nyawa barêng blêdhosing bantala, lukar busana nyêmplung kawah candradimuka, supayané sampurna dikanthèni sa cacah têlu (= téla pohung)

Katrangané mangkéné: téla pohung kuwi manawa dijabut ora bisa ditandur lan urip (kêjaba uwité = kanthi cara stek), bubar dioncèki banjur digodhog, supaya bisa énak dibumboni sa têlu yaiku, sarêm, salam lan santên.

’Lepasnya nyawa bersamaan dengan meletusnya bumi, melepas pakaian masuk kawah candradimuka, agar mencapai kesempurnaan disertai sa berjumlah tiga.’ (= ketela pohon)

Keterangannya demikian: ketela pohon jika dicabut tidak bisa ditanam dan hidup lagi (kecuali batangnya dengan cara stek), setelah dikupas lalu direbus, agar enak diberi bumbu sa tiga macam yakni sarêm ’garam’, salam ’daun salam’, santên ’santan’.

3.1.5 Wangsalan

Wangsalan tidak termasuk dalam jenis cangkriman meskipun bentuknya mirip dengan cangkriman. Perbedaannya, wangsalan berbentuk kalimat yang mengandung kata-kata yang harus ditebak maksudnya. Bentuk jawaban itu tidak tampak nyata tetapi disamarkan pada suku kata pada baris berikutnya.

1.       Wilangan wolu lan loro, puluh-puluh wis kêbanjur, kêpriyé manèh? (wolu lan loro = sêpuluh) ’Bilangan delapan dan dua, memang sudah terlanjur, bagaimana lagi? (delapan dan dua = sepuluh)’

2.        Pring dhèmpèt sunduk saté, bésuk manèh yèn arêp kandhan wêrna-wêrna, bok kêtêmu ijèn baé, ta (pring dhèmpèt = andha, sunduk saté = sujèn) ’Bambu melekat tusuk sate, besuk lagi kalau mau bicara macam-macam, ketemu sendiri sajalah (bambu melekat = tangga, tusuk sate = sujèn).

Dalam penggunaan sehari-hari sering juga dijumpai wangsalan yang tidak menyebutkan jawabannya. Hal itu disebabkan oleh karena mitra tutur sudah dianggap mengetahui jawaban atas wangsalan yang dituturkan karena sudah sering didengar dalam pergaulan sehari-hari.

3.       Wé lha, njanur gunung têmên, ésuk-ésuk kok wis têkan kéné. ’Wah, benar-benar  njanur gunung, pagi-pagi sudah sampai di sini.’

4.       Jênang gula, lho Dhi! ’Bubur gula, lho Dik!’

Wangsalan juga terdapat dalam bentuk tembang. Contohnya adalah sebagai berikut.

5.       Dandhanggula

Carang wrêksa ingkang jamang tambir / nora gampang wong mêngku nagara / baligo amba godhongé / kudu santosèng kalbu / têngarèng prang andhêging riris / dèn têtêg trang dèn cipta / sêndhang nir ing ranu  / sasat ana palagan / kasang toya mênyan séta munggèng ardi / yèn apês kuwirangan.

Katrangan: carang wrêksa = pang; jamang tambir = wêngku; baligo amba godhongé = labu; têngarèng prang = têtêg; andhêging riris = têrang; nir ing ranu = asat; kasang toya = impês; mênyan séta munggèng ardi = wlirang.

’Cabang pohon yang belenggu tambir / tidak mudah orang memerintah negara / tanaman baligo lebar daunnya / harus kuat di hati / tanda perang hentinya hujan / tetaplah kehendaknya / danau tanpa air / laksana di medan perang / jaring air kemenyan putih di gunung / jika tak untung dipermalukan.’

 

3.2 Fungsi Cangkriman

 

3.2.1 Cangkriman sebagai Sarana Hiburan

Cangkriman atau teka-teki biasanya melibatkan dua orang atau lebih yang sedang terlibat dalam pembicaraan santai. Jika orang sedang dalam persoalan serius atau sedang membutuhkan pemikiran berat, tidak bisa diajak bercangkriman. Hal ini disebabkan oleh karena cangkriman sendiri membutuhkan pikiran untuk dapat menjawabnya. Dengan demikian terjadinya tanya-jawab cangkriman membutuhkan minimal tiga syarat, yakni 1) pelaku yang terdiri dari dua orang atau lebih; 2) ada waktu luang; dan 3) tidak ada pekerjaan lain yang membutuhkan perhatian dan pemikiran ekstra.

Cangkriman mengandung aspek permainan, yakni permainan kata atau tebak-tebakan. Seorang pembicara akan melontarkan pertanyaan dan mitra-bicara harus menebak dengan cara menjawab pertanyaan yang disampaikan. Suasana akan menjadi ramai dan menarik jika pesertanya banyak orang, tidak hanya dua orang. Orang yang dapat menebak dengan benar akan mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang (peserta) yang lain.

Pertanyaan cangkriman biasanya disampaikan secara bergantian akan tetapi dapat juga didominasi oleh orang tertentu. Bila pertanyaannya disampaikan secara bergantian, maka penutur yang menuturkan pertanyaan, pada cangkriman berikutnya berganti menjadi orang yang harus menjawab. Terdapat kemungkinan cangkriman yang dilontarkan tidak mendapat jawaban yang benar dari mitra tutur, maka harus dijawab sendiri oleh penutur yang melontarkan cangkriman tersebut.

Sebagai bentuk permainan, cangkriman memiliki fungsi hiburan. Terutama hiburan pada waktu luang. Sambil bersantai, saat orang-orang berkumpul, seringkali disampaikan cangkriman di antara orang-orang tersebut. Cangkriman dapat juga disampaikan sambil mengerjakan pekerjaan ringan yang dikerjakan bersama-sama, misalnya pada saat sambatan ’kerja bakti’. Sambil mengerjakan sesuatu, mereka saling melontarkan cangkriman.

Biasanya cangkriman diawali oleh seseorang dengan melontarkan pertanyaan. Kemudian orang tersebut meminta orang lain untuk mencoba menjawab. Dalam kumpulan orang banyak, tidak hanya satu orang saja yang dapat mencoba menjawab suatu cangkriman. Semua orang yang hadir memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab suatu cangkriman. Bahkan kadang-kadang semua orang yang hadir ditawari satu-persatu untuk mencoba menjawab. Bila orang-orang sudah mencoba menjawab tetapi jawabannya tidak ada yang sesuai dengan maksud pemberi pertanyaan, atau jawabannya salah, biasanya si pelontar pertanyaan menjawab sendiri cangkriman yang disampaikannya.

Kadang-kadang jawaban yang disampaikan oleh si pelontar cangkriman terasa sepele atau di luar perkiraan sehingga membuat orang-orang yang mendengar menjadi tertawa. Hal itu membuat suasana menjadi cair dan riang. Agaknya memang gelak tawa itulah yang menjadi tujuan disampaikannya cangkriman dalam suasana santai. Gelak tawa dan suasana riang itu kemudian membuat hubungan orang-orang tersebut menjadi lebih akrab.

Kadang-kadang dalam perkumpulan orang-orang yang sedang bersantai cangkriman didominasi oleh satu orang saja, maksudnya hanya satu orang tertentu saja yang mampu membuat pertanyaan dan sekaligus menjawabnya sendiri. Orang-orang lain tidak benar atau tidak bisa menjawab dengan benar cangkriman yang disampaikannya. Jika hal itu terjadi, maka bukan berarti orang tersebut ingin menonjolkan diri, akan tetapi semata-mata hanya untuk menghibur, membuat orang tertawa.

Oleh karena cangkriman dapat menimbulkan tawa dan bersifat menghibur maka banyak digunakan oleh para pelawak sebagai bahan lawakannya. Para pelawak itu kebanyakan menggunakan cangkriman yang berbentuk wancahan, cangkriman pepindhan, dan/atau cangkriman blenderan. Cangkriman bentuk itu memang lebih terasa lucu dibandingkan dengan cangkriman yang berbentuk tembang. Cangkriman berbentuk tembang lebih banyak disampaikan dalam suasana yang lebih formal.

3.2.2 Cangkriman sebagai Sarana Pendidikan

Cangkriman dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun dewasa. Bahkan dalam cerita wayang cangkriman dilakukan sebagai sayembara. Dalam acara-acara tertentu bisa juga disediakan hadiah bagi orang yang dapat menjawab cangkriman dengan benar dan hukuman bagi yang tidak bisa menjawab atau jawabannya salah. Tentu saja sifat hukumannya hanya sebatas untuk meramaikan suasana.

Selain berfungsi sebagai hiburan, cangkriman juga berfungsi untuk mengasah otak atau sebagai alat pendidikan. Dengan banyak bermain cangkriman, secara langsung  atau pun tidak langsung, orang akan dilatih untuk berpikir secara cepat dan tepat. Dalam menjawab pertanyaan cangkriman orang memang dituntut untuk berpikir secara cepat. Orang yang tidak dapat berpikir secara cepat akan ketinggalan kesempatan.

Cangkriman juga melatih orang agar berwawasan luas dan mencari banyak kemungkinan. Secara tidak langsung cangkriman juga berfungsi untuk melatih kecerdasan. Orang yang cerdas akan mampu melontarkan pertanyaan yang sulit dijawab, sebaliknya ia selalu bisa menjawab cangkriman dari orang lain. Orang yang  demikian lalu dapat mendominasi permainan cangkriman. Meskipun  demikian orang akan tetap menyukainya, bahkan kadang-kadang orang yang  demikian ini malahan dirindukan oleh teman-temannya.

Selain itu cangkriman juga melatih kreativitas seseorang. Cangkriman memang memerlukan cara berpikir yang kreatif. Berpikir kreatif antara lain ditandai adanya kemampuan memandang hal-hal yang biasa dari sisi yang lain sehingga hal-hal yang tadinya biasa itu dapat diubah menjadi tidak biasa. Orang yang kreatif akan mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru. Unsur kebaruan sangat dibutuhkan dalam permainan cangkriman karena dengan adanya kebaruan akan membuat orang tidak merasa bosan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak kreatif, mereka hanya meniru atau mengulang cangkriman yang pernah didengarnya dari orang lain. Jadi, dengan adanya kreativitas cangkriman selalu berkembang.

3.3 Maksud Cangkriman

Cangkriman adalah permainan kata-kata. Tuturan cangkriman membutuhkan adanya dua pihak, yakni penutur dan mitra-tutur. Penutur menyampaikan pertanyaan dan mitra-tutur menjawab pertanyaan yang disampaikan. Seringkali terjadi mitra-tutur tidak dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang disampaikan oleh penutur. Dalam hal yang demikian, maka penutur sendiri yang menjawab pertanyaannya.

Sebagai permainan kata-kata, secara umum cangkriman memiliki maksud adu kepandaian, yakni kepandaian dalam menyusun kata-kata pertanyaan dan kepandaian dalam menebak pertanyaan. Penutur yang memiliki kepandaian tinggi akan dapat menyusun pertanyaan yang sulit dijawab oleh mitra tutur, bahkan penutur yang pandai dan kreatif dapat mengelak, dengan mengubah jawabannya, jika jawaban yang dimaksudkan semula dapat dijawab oleh mitra tutur. Sebaliknya, mitra-tutur yang pandai akan dengan mudah menjawab pertanyaan cangkriman yang disampaikan.

Untuk dapat menjawab cangkriman dengan benar orang harus menguasai makna tekstual dan kontekstualnya. Makna tekstual berkaitan dengan bentuk cangkriman. Cangkriman yang berbentuk tembang tunduk pada kaidah-kaidah penyusunan tembang, oleh karena itu dalam memberi makna juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut. Kaidah tembang Jawa yang membatasi jumlah baris, jumlah suku kata tiap baris, dan bunyi vokal tiap baris kadang-kadang menyebabkan susunan kata yang berbeda dengan bentuk prosa. Oleh karena itu untuk mengetahui makna tembang mitra-tutur harus membuat penafsiran, misalnya melalui parafrasa. Contohnya cangkriman dalam bentuk tembang Kinanthi berikut.

Wontên putri luwih ayu / tan ana ingkang tumandhing / sariranira sang rêtna / owah-owah sabên ari / yèn rina kucêm kang cahya / mung ratri mancur nêlahi //

‘Ada putri amat cantik / tak ada yang menandingi / badan sang ayu / berubah-ubah setiap hari / jika siang suram cahyanya/ hanya di malam hari terang benderang //’

Cangkriman di atas sudah dapat ditangkap maknanya melalui terjemahan, akan tetapi akan lebih jelas lagi jika diparafrasakan sehingga bentuknya berubah menjadi prosa. Bentuk parafrasa tembang di atas dapat dirumuskan; ”Ada putri yang kecantikannya tak tertandingi. Badannya berubah setiap hari. Pada siang hari cahayanya suram tetapi di malam hari amat terang. Apakah itu?”

Cangkriman wancahan yang berbentuk akronim tunduk pada kaidah pembentukan akronim bahasa Jawa. Akronim bahasa Jawa dibentuk dengan menggabungkan suku kata ultima dan/atau penultima. Oleh karena itu penyusun cangkriman harus memenuhi kaidah ini.  Demikian  juga dalam menafsirkan cangkriman wancahan, orang harus bertumpu pada kaidah tersebut. Perhatikan contoh berikut.

1.       kabakêtan = nangka tiba nèng sukêtan ‘nangka jatuh di rerumputan’

2.       pakbolétus = tapakbo ana léné satus ‘jejak kaki kerbau ada ikan lelenya seratus’

Cangkriman pepindhan disusun berdasarkan kemiripan bentuk. Hal yang dimaksud atau hal yang dipertanyakan dicari persamaannya dengan benda lain kemudian benda lain itulah yang dikatakan. Dalam hal ini baik penyusun cangkriman maupun yang menjawab harus lebih cermat dalam mengamati gejala-gejala benda dan lingkungan di sekitarnya.

    Pitik walik saba kêbon ’ayam berbulu keriting berkeliaran di kebun = nanas ’buah nenas’

    Wujudé kaya kêbo, ulêsé kaya kêbo, lakuné kaya kêbo, nanging dudu kêbo ’bentuknya seperti kerbau, warnanya seperti kerbau, jalannya seperti kerbau, akan tetapi bukan kerbau = gudèl ’anak kerbau’

Cangkriman di atas memanfaatkan kemiripan bentuk antara hal yang ditanyakan dengan hal yang dimaksudkan. Persamaan/kemiripan antara pitik walik saba kêbon ’ayam berbulu keriting berkeliaran di kebun’ dan buah nenas adalah bentuk bulu ayam dan bentuk kulit buah nenas. Cangkriman berikutnya memanfaatkan kemiripan bentuk, warna kulit, dan cara jalan kerbau dengan anak kerbau.

Cangkriman blenderan disusun dengan menggunakan kata-kata yang bersifat homonim dan pemindahan pengacuan. Oleh karena itu, cangkriman blenderan kebanyakan disusun sebagai kalimat yang seolah-olah maknanya sudah jelas akan tetapi maksudnya berbeda. Hal itulah yang digunakan sebagai sarana untuk mengecoh mitra tutur. Dengan  demikian untuk menyusun maupun menjawab cangkriman bentuk blenderan ini orang harus memiliki penguasaan kosa kata yang luas dan kecermatan dalam menangkap makna kalimat. Contoh cangkriman blenderan yang menggunakan strategi homonim sebagai pengecoh adalah sebagai berikut.

    Lawa têlu kalong loro ana pira? ‘Kelelawar tiga kelelawar besar dua ada berapa? = (lawané têlu karo kalongé (lawa gêdhé) loro dadi ana lima ‘Kelelawar tiga dan kelelawar besar dua jadi jumlahnya lima’).

Cangkriman di atas menggunakan kata kalong ’kurang, kelelawar besar’ sebagai pengecoh. Di dalam bahasa Jawa kata kalong memiliki dua makna yakni ’kurang’ dan ’jenis kelelawar besar’. Dengan adanya kata bilangan yang lebih besar (têlu ’tiga’) disebut lebih dulu diikuti kata bilangan yang lebih kecil (loro ’dua’) orang cenderung memaknai kata kalong sebagai ’kurang’, padahal yang dimaksud penutur adalah makna yang lain, yaitu kelelawar besar.

  Wong adol témpé ditalèni ‘Orang jual tempe diikat’ = sing ditalèni témpé, dudu wong sing adol ‘yang diikat tempe, bukan orang yang berjualan’

Cangkriman di atas menggunakan strategi pemindahan pengacuan sebagai pengecoh. Kuncinya terletak pada kata ditalèni ’diikat’. Dalam kalimat di atas kata ditalèni ’diikat’ mengacu atau memberi keterangan pada Wong adol témpé akan tetapi yang dimaksud penyusun cangkriman ini yang  ditalèni adalah témpé.

Demikianlah adanya kebutuhan penguasaan koteks untuk mengetahui maksud cangkriman. Selain penguasaan koteks tuturan, untuk mengetahui maksud cangkriman juga dibutuhkan penguasaan konteks. Konteks tuturan cangkriman adalah situasi yang mendukung makna tuturan. Berdasarkan data cangkriman yang telah terkumpul dapat diketahui bahwa konteks tuturan cangkriman sangatlah luas, sesuai dengan topik/objek permasalahan yang dikandung oleh cangkriman tersebut.

Dapat dibayangkan, proses penciptaan cangkriman terjadi setelah penciptanya mengamati, meski tidak langsung, benda atau hal-hal yang akan dibuat cangkriman. Sesuai dengan itu maka orang yang diberi pertanyaan atau cangkriman itu juga harus mengetahui hal-hal dan benda-benda yang dijadikan objek cangkriman, beserta dengan keadaan dan sifat-sifatny. Adapun hal-hal yang banyak digunakan sebagai objek cangkriman antara lain adalah:

 

a) Benda

Abang-abang dudu kidang, pêrsêgi dudu pipisan, iku apa?

’Merah-merah bukan kijang, persegi bukan penumbuk jamu, apakah itu?’ Jawabannya: bata ’batu bata’.

Dipêdhanga, dibêdhila, dimêriyêma, ora bisa mati, nanging yèn dicêgati mati, iku apa?

’Meski dipedang, meski ditembak, bahkan dimeriam, tidak bisa mati, tetapi jika dihalangi mati, apakah itu?’ Jawabannya: banyu ’air’.

b) Benda angkasa

Yèn sêtêngah kêbak, yèn akèh kurang, iku apa?

’Jika setengah penuh, jika banyak kurang, apakah itu?’ Jawabannya: bulan ’bulan’.

Didêlêng gampang, dicêkêl angèl, iku apa?

’Dilihat mudah, dipegang sulit, apakah itu?’ Jawabannya: srêngéngé ’matahari’.

c) Binatang

Bocah cilik nggéndhong omah, iku apa?

Anak kecil menggendong rumah, apakah itu?’ Jawabannya: kéyong ’siput’.

Ana titah saka sabrang angajawa, gêdhéné ngédap-édapi, yèn lumaku irungé kagawa lambéyan, iku apa?

’Ada makhluk dari seberang datang ke Jawa, besarnya luar biasa, jika berjalan hidungnya bergerak juga, apakah itu?’ Jawabannya: gajah ’gajah’

d) Buah dan tanaman

Cangkriman tentang buah dan tanaman antara lain:

E, Gundhul! Aja lunga-lunga aku takgolèk pangan ing saparan-paran, iku apa?

’E, Gundul! Jangan pergi-pergi aku akan mencari makanan kemana-mana, apakah itu? Jawabannya: sêmangka ’buah semangka’.

Duwé rambut ora duwé êndhas, iku apa?

’Memiliki rambut tetapi tidak memiliki kepala, apakah itu?’ Jawabannya: jagung ’jagung’.

e) Manusia

Cangkriman tentang manusia antara lain:

Satriya ana têngahing paprangan, mungsuhé nugêli êndhas, iku apa?

’Kesatria di medan perang, tugasnya memenggal kepala, apakah itu?’ Jawabannya: wong ndêrêp ’orang membersihkan rumput di sawah’.

Ing ngisor kêdhung ing ndhuwur payung, iku apa?

’Di bawah palung di atas payung, apakah itu?’ Jawabannya: wong adang ’orang menanak nasi’.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan simpulan sebagai berikut.

1.       Cangkriman bahasa Jawa berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi cangkriman yang berbentuk wancahan ‘akronim’, pêpindhan (irib-iriban) ‘kemiripan, pengendaian’, blèndèran ‘plesedan’, dan berbentuk tembang ‘tembang’;

2.       Fungsi cangkriman bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu berfungsi sebagai sarana permainan atau hiburan dan berfungsi sebagai sarana pendidikan (didaktis, asah otak);

3.       Untuk mengetahui maksud cangkriman bahasa Jawa harus mengetahui makna tekstual dan kontekstual tuturan cangkriman.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Syukur Ibrahim. 1993. Kajian Tindak Tutur. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia). 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

Antunsuhono. 1956. Paramasastra Djawa. Jilid 1 dan 2. Jogyakarta: Hein Hoo Sing.

Bambang Kaswanti Purwa. 1987. “Pragmatik dan Linguistik” dalam Bacaan Linguistik No. 36 April 1987. Yogyakarta: MLI Komisariat Universitas Gadjah Mada.

_______. 1990. Pragmatik dan pengajaran Bahasa, Menyibak Kurikulum 1984. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Crystal, David. 1989. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

D. Edi Subroto dkk. 1991. Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Jawa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Harimurti Kridalaksana. 1984. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia.

I Dewa Putu Wijana. 1996. Dasar-dasar Pragmatik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Lambberton, D. van Hinloopen. 1912. Lajang Oenggah-Oenggoehing Basa, Krama en Ngoko. Batavia: Gedrukt Bij Filiaal Albrecht & Co.

Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-prinsip Pragmatik. (terjemahan M.D.D. Oka). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Levinson, Stephen C. 1987. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Lyons, John. 1977. Semantics II. Cambridge: Cambridge University Press.

Maryono Dwiraharjo. 1981. “Cangkriman di dalam Bahasa Jawa” (Tesis). Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.

Mey, Jacob L. 1994. Pragmatics An Introduction. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.

Moh. Syamsul Hidayat. 1991. Sapala Basa Jawa. Surabaya: Penerbit Indah.

Muhammad Rohmadi. 2004. Pragmatik Teori dan Analisis. Yogyakarta: Lingkar Media.

Mukidi Adisumarto. 1975. Pengantar Tata Kalimat Bahasa Jawa. Jilid 1. Yogyakarta: FKSS Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Parker, Frank. 1986. Linguistics for Non-Linguistics. London: Taylor & Francis Ltd.

R.D.S. Hadiwidjana. 1967. Tata-Sastra. Yogya: UP Indonesia.

R.S. Subalidinata. 1994. Kawruh Kasusastran Jawa. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

Ranneft, W.Meijer. 1931. Tjangkriman Basa Djawa Nganggo Tembang. Batavia Centrum: Balai Poestaka.

S. Padmosoekotjo. 1960. Ngengrengan Kasusastran Djawa. II. Jogjakarta: Hein Hoo Sing.

_______.. 1987. Paramasastra Jawa. Surabaya: PT Citra Jaya Murti.

Samarin, William J. 1988. Ilmu Bahasa Lapangan. (Diterjemahkan oleh J.S. Badudu). Yogyakarta: Kanisius.

Sudaryanto (penyunting). 1991. Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

_______. 1982. Metode Linguistik: Kedudukannya, Aneka Jenisnya, dan Faktor Penentu Wujudnya. Cet. ke-1. Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.

_______. 1986. Metode Linguistik Bagian Pertama: ke Arah Memahami Metode Linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_______. 1988. Metode Linguistik Bagian Kedua: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syamsul Afifin dkk. 1987. Tipe Kalimat Bahasa Jawa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

_______, dkk. 1990b. Tipe-tipe Semantik Adjektiva dalam Bahasa Jawa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Uhlenbeck, E.M. 1982. Kajian Morfologi Bahasa Jawa. (Diterjemahkan oleh Soenarjati Djajanegara). Jakarta: Djambatan.

Verhaar, J.W.M. 1983. Pengantar Lingguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Verschueren, Jef, Jan-Ola Ostman, and Jan Blommaert. 1998. Handbook of Pragmatics Manual. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

W.J.S. Poerwadarminta. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Wolters’ Uitgevers Maatschappij N.V.

_______. 1953. Sarining Paramasastra Djawa. Djakarta: Noorhoff-Kolf N.V.

 [1] Staf pengajar Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret dan Sekretaris Program Studi Linguistik (S2) Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Serat Tripama

Jul-10-2009 By yohanes suwanto

Serat Tripama merupakan karya KGPAA Mangkunagara IV mengandung ajaran yang masih relevan sampai saat sekarang. Di samping itu, sangat menarik untuk dicermati dan dikaji oleh para pemerhati dan para peneliti. Berikut adalah Teks Serat Tripama.

 DHANDHANGGULA

 1.      

Yogyanira kang para prajurit
lamun bisa sira atulada[1]
duk ing nguni caritane
andelira sang prabu
Sasrabau ing Maespati
aran patih Suwanda
lelabuhanipun
kang ginelung tri prakara
guna kaya purun ingkang den antepi
nuhoni trah utama

 2.      

Lire lelabuhan tri prakawis
guna bisa saniskareng karya
binudi dadya unggule
kaya sayektinipun
duk bantu prang Manggada nagri
amboyong putri dhomas
katur ratunipun
purune sampun tetela
aprang tandhing lan ditya Ngalengka nagri
Suwanda mati ngrana

 3.      

Wonten malih tuladan prayogi
satriya gung nagri ing Ngalengka
sang Kumbakarna arane
tur iku warna diyu
suprandene gayuh utami
duk wiwit prang Ngalengka
denya darbe atur
mring raka  amrih raharja         
Dasamuka tan keguh ing atur yekti
dene mungsuh wanara

 4.       Kumbakarna kinon mangsah jurit
mring kang raka sira tan lenggana
nglungguhi kasatriyane
ing tekad tan asurud
amung cipta labuh nagari
lan nolih yayah rena
myang leluhuripun
wus mukti aneng Ngalengka
mangke arsa rinusak ing bala kapi
punagi mati ngrana

5.      

Wonten malih kinarya palupi
Surya putra narpati Ngawangga
lan Pandhawa tur kadange
len yayah tunggil ibu
suwita mring sri Kurupati
aneng nagri Ngastina
kinarya gul-agul
manggala golonganing prang
bratayuda ingadegken senopati
ngalaga ing Korawa

6.       Den mungsuhken kadange pribadi
aprang tandhing lan sang Dananjaya
sri Karna suka manahe
de gonira pikantuk
marga denya arsa males sih
ira sang Duryudana
marmanta kalangkung
denya ngetog kasudiran
aprang rame Karna mati jinemparing
sumbaga wirotama

 7.       Katri mangka sudarsaneng jawi
pantes sagung kang para prawira
amirita sakadare
ing lelabuhanipun
aywa kongsi buwang palupi
menawa tibèng nistha
ina esthinipun
sanadyan tekading buda[2]
tan prabeda budi panduming dumadi
marsudi ing kotaman


[1]               anulada

[2]               buta

Bahasa Kawi

May-4-2009 By yohanes suwanto

BAHASA KAWI
1. Makna Istilah ‘kawi’
Kata kawi (n): 1. bahasa Jawa kuno; 2. bahasa Jawa yang lazim dipakai dalam kesusastraan. Kawi (a): kuat; kukuh; sakit adat yang —– adat yang tetap berlaku sejak dahulu kala. Kawi (n): pengarang; pujangga (KBBI).
Kawi (S): 1. kw. pengarang; pujangga; 2. (ut. kakawin) kw. karangan, tembang; 3. kn. tembung-tembung kang kanggo ana ing kapujanggan (layang-layang, tembang lsp.) ora kaprah dianggo padinan; 3. kn. tembung Jawa Kuno; dikawi: dikarang; dirumpaka (Porwadarminta, 1939: 194)
2. Têmbung Kawi
Akèh têmbung-têmbung kang kanggo ana ing Padhalangan utawa ing layang-layang wacan, luwih-luwih ing layang têmbang, kang lumrahe padha dingrêtèni têgêse, nanging ora tau diênggo pêdinan. Iku jênênge têmbung kawi. Dadi titikane têmbung kawi mono: Têmbung kang uga lumrah kanggo ana ing padhalangan utawa têmbang, nanging yèn kanggo ana ing pagunêman pêdinan kok malah rada dadi gêguyon. Cacahe ± 2.500. Tuladha sawêtara, kayata:
suryabantalaandakajanma
kartikapawanasatawiku
gaganasamodrakukilanarendra
wiyatbramakuthilaapsara
akasatirtawrewanara
Akèh bangêt panunggalane, lan pancèn isih kanggo ing kapustakan. Malah jênêng-jênêng lan têmbung-têmbung anyar ing basa Indonesia iya akèh kang njupuk saka têmbung kawi iku, kayata:
siswapidanatriwacana
wismawarsamawapanitra
priyasaptasarjananara
wanitapancabudayajaya
prêwiradwiciptaudara
3. Têmbung Kuna
Têmbung-têmbung Jawa kang maune kanggo ing layang-layang, nanging saiki wis ora kêsrambah, wis ora ana kang nganggo, iku arane têmbung kuna. Dadi beda têmênan karo têmbung kawi ing angka 7.
Tumrape kang sênêng nyinau layang-layang kuna, yasan jaman Majapahit sapandhuwur, yasaning lêluhur ing abad IX têkan XV, têmbung-têmbung Kuna iku wis ana kamuse, gaweyane Dr. Juynboll ing th. 1923, nanging saiki wis ora ana sing adol. Prof. Dr. Zoetmulder guru besar Gajahmada, wis rampung olèhe yasa “Kamus Jawa-Kuna” iku, mung kari ngêntèni mêtune saka ing pangêcapan. Dene layang-layang Jawa-kuna kang saiki diênggo sinau ing pamulangan ya wis kêpara akèh, sing tuwa dhewe layang kanggo sêkolahan SMA jênênge layang “Sarwa-Sastra” I, II lan III, wêton Usaha Penerbitan “Indonesia” ing Yogyakarta wiwit taun 1952. Têkan saiki isih ambal-ambalan dicap.
Satêmêne akèh bangêt têmbung Jawa iku kang asal saka têmbung Indhu, nanging wis ora kêtara. Jare yèn ditliti têmênan têmbung-têmbung Jawa saiki iki luwih sêparo kang asal saka têmbung-têmbung Indhu, nanging kang isih krasa yèn dudu Jawa, krasa yèn têmbung manca, ya ora piraa, malah banjur wis dilêbokake têmbung kawi bae.
Kawi iku têgêse pujangga, yaiku pêngarang kang wohing karyane kêna sinêbut sastra-èdi. Dadi têmbung kawi iku têmbung-têmbung kang kêlumrah dipigunakake dening para kawi. Mangka para kawi (= para pujangga) Jawa wiwit ing biyèn-biyèn (abad VII) kulina nyinau layang-layang Indhu ing basa Sansekerta. Lah wis layak bae yèn têmbung-têmbung Jawa akèh kang asal Sansekerta iku. Wujude têmbung asal Sansekerta iku, kayata:
parama-arthaprawiranarendra
swa-bawana-paksabupatiwaranggana
pandhitasenapatimantri

Ôngka: 6, Juni 1926. Taun V.
Pusaka Jawi
Wêdalipun sabên wulan
Ingkang ngêdalakên: Pakêmpalan
Yapa Insêtitut (JAVA INSTITUUT)
Redhaksi:
Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, Radèn Sasrasugônda, Yasawidagda
4. Wawasan Bab Basa Jawi
Kala kina-kinanipun basa Jawi punika dede basa ingkang luhur. Inggih lêrês sawênèh mastani bilih lêlampahan ing alam donya punika kenging kaupamèkakên sêkar. Sêkar punika wiwitanipun alit, saya dangu saya agêng, mêkar lajêng anggègrègi. Ananging mênggah ing basa Jawi pêpindhan punika kirang mathis. Basa Jawi punika kula upamèkakên tiyang lumampah ing tanah parêdèn, wontên kalanipun minggah, saya dangu saya inggil ngantos dumugi ing pucak, lajêng mandhap, sarêng sampun dumugi ing ngandhap lajêng wiwit minggah malih.
Kala saantawisipun taun 100-200 tanah Jawi wiwit kadhatêngan bôngsa Hindhu. Mênggah bôngsa wau dhatêngipun saking tanah Hindhustan sisih kidul. Nalika samantên bôngsa wau kasagêdanipun ing bab punapa kemawon langkung inggil katimbang bôngsa Jawi. Langkung malih bab agami. Mila bôngsa Jawi inggih lajêng kathah ingkang manut. Botên namung bab agami, tatacara saha kasagêdan ingkang dipun ênut, dalah basanipun pisan ugi dipun tiru. Kathah têmbung-têmbung ingkang sapunika dipun akên dados gadhahanipun, ananging sajatosipun asal saking têmbungipun tiyang Hindhu. Mênggah basanipun tiyang Hindhu wau dipun wastani basa Sangsêkrita. Basa Sangsêkrita wau kathah ingkang kasrambah ing basa Jawi, langkung malih ing sêrat-sêrat ingkang ngangge sêkar.
Dhatêngipun bôngsa Hindhu ing tanah Jawi punika kabêkta saking anggènipun lêlayanan dagang kalihan nagari Cina. Tanah Jawi punika minôngka pakèndêlanipun, mila inggih kathah têmbung Sangsê-
krita ingkang gêgayutan kalihan daga ingkang dados panunggilanipun basa Jawi, kados ta: baita (wahitra), usaha (utsaha).
Ing sarèhning agami Hindhu kala rumiyin dipun ênut dening bôngsa Jawi, mila inggih kathah têmbung-têmbung Sangsêkrita ingkang magêpokan kalihan bab agami, ingkang sapunika sampun dados têmbung Jawi, kados ta: rêca (arcca), puja (puja), hyang, brahmana.
Saking bôngsa Hindhu tiyang Jawi ugi sinau warni-warni, kados ta: ulah têtanèn, nyêrat sinjang, damêl candhi tuwin sanès-sanèsipun. Dene manawi damêl sinjang ingkang kadamêl pulas biru tarum (tom). Ing tanah Pasundhan nalika samantên dipun tanêmi tom kathah sangêt, ngantos lèpèn ingkang agêng piyambak ing tanah Pasundhan kawastanan Citarum.
Tiyang Hindhu punika botên namung trimah agami, adat saha tatacaranipun kemawon ingkang dipun tiru ing tiyang Jawi, dalah sêrat-sêratipun sawatawis inggih dipun akên gadhahanipun piyambak, sarta lajêng kasantunan têmbung Jawi, saha lajêng kawangun ngantos lêlampahan ingkang kasêbut ing sêrat-sêrat wau kêlampahanipun kados wontên ing tanah Jawi. Pamangunipun wau mawi rêrekan, sakathahing rêdi-rêdi utawi panggenan ing tanah Jawi kanamakakên manut nama-nama ingkang kasêbut ing Mahabarata, kados ta: namaning nêgari: Madura, Ngayogya.
rêdi : Sêmèru, Mahendra, Indrakila.
candhi : Prambanan, Barabudhur.
Namaning lèpèn: Sêrayu.
Bôngsa Jawi punika ingkang jamboran botên namung adat tuwin tatacaranipun kemawon, dalah kasusastran tuwin cêcriyosanipun sampun botên Jawi dêlês, sampun kawoworan warni-warni. Bab wêwahan saking dayanipun agami Hindhu kalawau sampun kula aturakên.
Wêwahan ingkang tuwuhipun saking tumangkaripun agami Islam inggih punika sêrat Menak (cariyosipun Amir Hamsah) sêrat Menak wau asli cariyos saking Pèrsi, (Dr.v.Ronkel), sarta mawi katêrangakên pisan lampahing tular-tumularipun cariyos wau dumugi ngantos kadadosanipun kadhapuk kangge lampahan ringgit Menak.
Dêlêgipun cariyos ingkang dêlês Jawi punika prasasat dèrèng dipun udi, ananging wontênipun sampun têtela, inggih punika warni cariyos utawi dêdongengan warni-warni, ingkang samangke sampun ical utawi kantun dados dongèng, salong sampun wontên ingkang kapacak ing sêrat, wontên ingkang kacarub kalihan cariyos asli saking ngamônca, kados ta: cariyos lêlampahanipun Radèn Panji ingkang ngantos warni-warni.
Kala taun 775 sampun wontên pujôngga saha juru nyênyêrati ing basa Jawi, awit bôngsa Hindhu botên sagêd ngêsuk basanipun tiyang siti babarpisan, bôngsa Hindhu kintên-kintên amung sagêd amêwahi sagêdipun basanipun tiyang siti dados basa ingkang kangge wontên ing sêrat-sêrat. Kala taun sewonan basa Jawi sampun katingal adiluhung, amila kenging dipun tamtokakên bilih ing sadèrèngipun tamtu sampun wontên sêrat-sêrat waosan.
Tiyang Jawi inggih sampun sami sumêrêp dhatêng sêrat Mahabarata, saha sêrat Ramayana, sêrat kêkidungan basa Sangsêkrita, malah saking pahamipun dhatêng cêcriyosan wau, lami-lami lajêng kapêndhêt kadamêl cêcriyosan ringgit. Saking pandamêlipun tiyang Hindhu, jamanipun Jawi lajêng kathah sangêt ewahipun. Pranatan silah-silahing golongan, adamêl sangêting pisahipun bôngsa. Wontênipun têmbung ngoko kalihan krama ing basa Jawi lajêng pilah, punika botên têrang, punapa inggih saking dayanipun bôngsa Hindhu. Sababipun ingkang maton ngantos sapriki dèrèng kasumêrêpan. Prof Kern mastani bilih beda-bedaning têmbung wau saking mindhak-mindhakipun pamali. Ing basa Jawi kina panganggenipun krama lan ngoko kacarub kemawon, pilahipun wiwit taun sèwu gangsal atusan, nanging inggih botên têrang sababipun.
Ing tanah Jawi basa ingkang dipun wastani kina piyambak punika basa Kawi. Kawi têgêsipun pujôngga, sujana. Basa Kawi punika dados kenging dipun têgêsi basanipun pujôngga, kados ingkang tumrap ing têturunanipun sêrat kina-kina, ingkang sapunika taksih wontên, nanging kawruh dhatêng basa Kawi wau ing jaman sapunika prasasat sampun sirna. Ing pawingkingipun nalika tiyang Jawi suda pamarsudinipun dhatêng basa Kawi tulèn, para pujôngga ngangge Kawi tugêlan, ingkang dipun wastani Kawi miring. Mila dipun wastani makatên, dene kathah lèrègipun dhatêng basa Jawi, lan malih ingkang tumrap ing sêrat jarwa ngangge têmbung, ingkang sampun prasasat basa Jawi wantah, punika nelakakên manawi jaman wêkasan punika kawruh dhatêng basa Kawi sampun sirna.
Basa Sangsêkrita punika babonipun Kawi, têgêsipun Sangsêkrita: langkung, rinêngga, sampurna. Dene risakipun têmbung Sangsêkrita kanggenipun ing Kawi lan ing Jawi, têtela saking panandhingipun têmbung tigang prakawis wau, ing sawatawis kasêbut punika:
jêksa (Kw) daksa (Skr) têgêsipun: sujana, wong wicaksana.
dipa (Kw) dipa (Skr) = ddamar
dipa (Kw) dwipa (Skr) = gajah, (dwi = loro, pa= pangombe). Gajah manawi ngombe dipun sêrot ing irung, lajêng dipun lêbêtakên ing cangkêm.
Wiwitipun sêrat-sêrat waosan Jawi mumbul (sêrat Jawi kina utawi Kawi), punika kala ing jamanipun Prabu Èrlangga 1010-1042 saking kêparêngipun sang prabu, sêrat kidungan Hindhu upaminipun Mahabarata, ingkang cariyosipun sawatawis, sampun kasumêrêpan dening tiyang Jawi, lajêng kajawèkakên, pujôngganipun nama Êmpu Kanwa.
Ing salêbêtipun Prabu Jayabaya jumênêng nata, kawontênanipun sêrat-sêrat Jawi kina sawêg mumbul-mumbulipun, ing jaman samantên wontên pujôngga nama Êmpu Sêdhah saha Êmpu Panuluh ingkang damêl sêrat Boratayuda, (ing taun 1157) inggih punika prêtalanipun Sangsêkrita nama Mahaborata kapêndhêt namung saperangan. Sêrat wau amratelakakên paprangan ingkang kêlampahan ing tanah Hindhustan. Lêlampahan wau kaembakakên ing tanah Jawi, sarta para prawiranipun bôngsa Hindhu kaanggêp tiyang Jawi. Ingkang makatên wau tumrapipun sêrat wau anjalari sangêt anggènipun dipun ajêngi ing tiyang, sarta ing salajêngipun para prawira Hindhu ingkang kocap wontên ing sêrat wau lajêng kaanggêp pancêring lêluhuripun para luhur Jawi.
Sêrat Boratayuda Kawi taksih miturut babonipun ingkang têmbung Sangsêkrita. Namung Sêrat Baratayuda jarwa punika sampun ewah sangêt. Tiyang Jawi punika mênggah ing tatakrama kagolong munjuli. Kabêkta saking tatakrama wau basanipun tiyang Jawi dados langkung alus. Kasugihanipun tiyang Jawi ing bab têmbung ingkang saking bêbantunipun têmbung Sangsêkrita, ing pawingkingipun saya wêwah. Têmbung-têmbung Sangsêkrita ingkang asring kangge ing basa Jawi, kados ta:
suka ing basa Jawi: suka.
dhoeka ing basa Jawi: duka.
manusya, ing basa Jawi: manusa.
stri, ing basa Jawi: èstri.
ksatrya, ing basa Jawi: satriya.
suksma, ing basa Jawi: suksma, tuwin sapanunggilanipun.
Wiwit ngangge têmbungipun bôngsa sanès, margi saking sêsrawunganipun lampah dagang, kados ta: bôngsa Arab, Pèrsi, Portêgis, Walandi, bôngsa Mlayu tuwin bôngsa Cina, kasugihanipun tiyang Jawi bab têmbung saya wêwah.
Kala taun 1293 tanah Jawi lêlayanan dagang kalihan bôngsa Cina. Nalika samantên ingkang dados kasênênganipun tiyang, barang-barang porsêlin pêthak utawi biru saking nagari Cina, mêrjan, kasturi. Dayanipun bôngsa Cina ing tanah Jawi botên patos agêng, mila têmbung-têmbung Cina ingkang lumêbêt ing basa Jawi inggih botên sapintêna kathahipun, kados ta: kongsi, tangkuwèh, lotèng, conto, tauge, congkog, yasin, mêkao, tuwin sapanunggilanipun. Ing taun 1500 katungka lumêbêtipun agami Islam ing tanah Jawi. Pamulangipun dhatêng tiyang Jawi, kuwajibanipun prakawis agami ingkang prêlu: bab anglampahi ngibadah. Juru mêncarakên agami kanamakakên wali (tiyang suci). Têmbung-têmbung ingkang magêpokan kalihan agami upaminipun: masjid, imam, ngimanake, salat, sujud, sarengat, adan, lapal, sêdhêkah, kutbah, namanipun wanci: subuh, luhur, ngasar, magrib, ngisak.
Raja-raja Islam sêbutanipun: sultan, dalah namanipun tiyang inggih niru cara Arab, kados ta: katijah, siti maryam, saphiyah, saphingi, bakri, salèh, mursid.
Mênggah têmbung-têmbung Arab sanèsipun ingkang asring kasrambah ing basa Jawi, kados ta: napsu, pêrlu, wahyu, gaib, eklas, pitênah, saha sanès-sanèsipun.
Namanipun dintên: Isnain, Salasa, Arbaa, tuwin salajêngipun.
Namanipun wulan: Mukharam, Shapar sapanunggilanipun.
Manawi kula dolan dhatêng pondhok, ningali kitab ingkang wontên cara Jawinipun, lajêng sumêrêp bilih anggènipun anjawèkakên punika satêmbung-satêmbung kaurutakên, limrahipun ing nginggil têmbungipun Arab, ing ngandhap têmbungipun Jawi. Ingkang makatên wau botên anggumunakên bilih pangroncenipun têmbung-têmbung beda kalihan ing ukara Jawi ingkang lugu. Wangsul sarêng kula maos kitab sanès-sanèsipun ingkang sampun kajawèkakên (têmbungipun Arab botên dipun sêrat) punika têka lajêng gadhah pangraos manawi basanipun Jawi ing ngriku nylênèh. Pangrakiting ukara beda kalihan ukara Jawi ingkang lugu, punapa malih têmbungipun inggih kathah têmbung Arab, upaminipun: ana pun ngawruhi rukune Islam ingkang awal iku ngawruhi ing maknane kalimah roro, iya iku kang dèn arani ilmu usul lan ilmu tokhid.
Saking kathahipun têmbung Arab ingkang lumêbêt ing basa Jawi, ngantos manawi kula kintun sêrat kartu pos kemawon ngangge kula cêmplungi têmbung Arab, kados ta: ing nginggil kula sêrati salam utawi taklim.
Agami Islam punika rumasuk sangêt dhatêng sanubarining bôngsa Jawi, ngantos kathah kemawon tiyang ngudang anakipun ingkang taksih alit: dang gêlis gêdhe, dang bisa ngaji.
Tiyang èstri manawi nglela-lela anakipun wontên ingkang sarana dipun kidungi, mênggah maksuding kidungan wau têka inggih tumuju dhatêng agami Islam, upaminipun: umpuk umpang umpuk umpang, ana kodhok bisa sêmbahyang, sêmbahyang nyang mêsjid Lamongan, Lamongane muji-muji, Sadirah lunga ngaji, lunga ngaji nyang Banjarsari, sangune dhuwit sêtali, durung sasasi wis katam surat prêjanji.
Ing taun 1522 tiyang Portêgis dhatêng ing tanah Jawi prêlu bêbrayan kalihan Raja Hindhu ing tanah Pasundhan, awit kathah pamêdalipun mrica. Tiyang Portêgis wontênipun ing tanah Jawi botên dangu, mila têmbung-têmbung Portêgis ingkang lumêbêt ing basa Jawi inggih botên sapintêna, kados ta: antero, lêmari, bandera, greja, Minggu. Kala ing taun 1596 dhatêngipun bôngsa Walandi ing tanah Jawi. Nalika samantên sêratan Jawi ingkang kabêkta wangsul dhatêng nêgarinipun taksih wontên ing lontar. Bôngsa Walandi dhatêngipun ing tanah Jawi punika prêlu dêdagangan, dangu-dangu sagêd ngêrèh tanah Indhia Nèdêrlan. Têmbung Wlandi punika pakêcapanipun tumrap tiyang Jawi angèl, mila tiyang ingkang dèrèng sinau basa Wlandi anggènipun ngucapakên inggih sasêkecanipun kemawon, kados ta: obrus (overste), jendral (Generaal) mêsin, (machine) jas, (jas) dhungkrak of dom kêras =dommekracht sêtolomondong =(Baltazar) Sur Lemonde, mur jangkung =Jan Coen lan sapanunggilanipun.
Kula nate dolan dhatêng palabuhan Surabaya, ing ngriku mirêng têmbung: dhrodhog, kajêngipun: droogdok tiyang nglampahakên baita mungêl: têrèt, kajêngipun: achteruit têmbungipun tiyang tani: mès (mest).
pandhe: mur, sêkorup, tang, amêr, drèi.
saradhadhu: mangkir, patroli, kêmandhah, angkil.
sayang: disodhèr (dipatri).
tukang batu: sêtègêr, pandhêmèn, plêstèr.
grêji: mal, nat.
kusir: bong, lis, ngas.
pulisi: rundha, prosès prêbal, relas, rêpot, dibêslah.
priyantun: sêtor, bênum, disêkorês, mindring, dipun dhèp.
murid: prèi, lès, diêrès, kursus, surtipikat.
Ing sarèhning bôngsa Walandi wontênipun ing ngriki punika ngêrèhakên, mila inggih kathah pranatan-pranatan ingkang anjalari rumasukipun têmbung Walandi ing basa Jawi.
Sarêng dumugi ing abad 18 tiyang Jawi sawêg sami purun marsudi babad saha kasusastran malih. Nanging ing salêbêtipun sawatawis abad ingkang kapêngkêr sampun kêkathahên lêlampahan ingkang botên kasumêrêpan, kêkantunaning sêrat-sêrat kina sampun kabangun dening têtiyang Islam.
Kala jamanipun swargi K.G.P.A.A. Mangkunagara IV inggih punika ing taun 1811(?)1881, ing tanah Jawi kathah ingkang marsudi kasusastran Jawi, kados ta: panjênêngan dalêm kangjêng gusti piyambak, tuwan Wintêr, Radèn Ngabèi Rônggawarsita.
Saking dangunipun tiyang Jawi kaprentah ing bôngsa Walandi, botên nama anèh bilih tiyang Jawi, langkung malih ing kitha-kitha, tuwin ingkang sêsrawungan kalihan Walandi, basanipun Jawi risak. Mênggah sabab ingkang agêng piyambak inggih punika wontênipun pamulangan Walandi tuwin H.I.S.
Wiwit taun 1907, tiyang Jawi ngudi sangêt supados anakipun sagêda angsal piwulang basa Wlandi. Saya lami saya kathah cacahipun pamulangan ingkang mawi wulangan basa Wlandi. Kala taun 1915 pamulangan ôngka I dipun dadosakên H.I.S. ing ngriku wancinipun pasinaon kathah ingkang kangge sinau basa Wlandi. Mênggah wontênipun wulangan basa Wlandi punika migunani sangêt tumrap bôngsa Jawi, prêlu kangge nyinau kawruh kilenan. Milanipun makatên, awit buku-buku ingkang isi kawruh punika, basanipun basa Wlandi, kados ta: kawruh bab kadhoktêran, ngèlmu alam, ngèlmu pamisah, ngèlmu têtanèn, ngèlmu bumi tuwin sapanunggilanipun. Ing sarèhning pangudi dhatêng basa Walandi punika prêlu sangêt, mila inggih botên mokal manawi para mudha Jawi rêmbagan kalihan kônca-kancanipun Jawi, ngangge basa Wlandi, prêlunipun kangge nglanyahakên. Mênggah nyatanipun sapunika wohipun pamulangan H.I.S pancèn sae, murid-murid wêdalan H.I.S. kathah ingkang sami katampèn ing Mulo dene kasagêdanipun bab basa Wlandi inggih sagêd nandhingi murid-murid wêdalan pamulangan Walandi. Ananging kauningana, saking adrêngipun ngudi basa Wlandi, ngantos botên ngèngêti basanipun piyambak. Wontên ing pamulangan H.I.S. basa Jawi dipun sêpèlèkakên sangêt. Dene wontênipun nyêpèlèkakên wau nalaripun warni-warni:
1. Cacahipun jam wulangan basa Jawi ing salêbêtipun saminggu sakêdhik sangêt, dados kenging dipun wastani wulangan Jawi namung kala-kala.
2. Aosipun wulangan basa Jawi kirang, upaminipun wontên murid ingkang bijinipun Jawi angsal 4, Wlandi 6, lare wau sagêd minggah, kosok wangsulipun bijèn Jawi angsal 8, Wlandi 4 lare wau botên minggah.
3. Wontên ing griya. Wontên tiyang sêpuhipun lare ingkang mênging anakipun sinau basa Jawi, kapurih sinau basa Wlandi kemawon, awit punika ingkang prêlu.
Mênggah pamanggih kula iba saenipun wohing H.I.S. bilih murid wêdalan kêlas 7 kasagêdanipun basa Wlandi têtêp kados wontênipun ing sapunika, nanging kasagêdanipun bab basa Jawi langkung katimbang sapunika. Sampun ngantos anglênggahi bêbasan amburu ucêng kelangan dêlêg.
Saking dayanipun basa Wlandi wontênipun basa Jawi sapunika mêmêlas sangêt, têmbung-têmbung Wlandi kathah ingkang dipun êngge ing basa Jawi, malah wontên ingkang dipun rimbag, dipun atêr-atêri utawi dipun panambangi, kados ta:
Têmbung stort dados: nyêtor, disêtor.
Têmbung verlof dados: pêrlopa, dipêrlopake.
Têmbung voorschot dados dakpêrsêkotane.
Dhapukaning ukara kathah ingkang cengkok Walandi, kados ta:
Lêmari iku digawe saka kayu, lêrêsipun: lêmari iku sing digawe kayu.
Kanggone aku ora mupakat, lêrêsipun: yèn aku ora rujuk.
Iki dluwang kanggo aku, ya. Lêrêsipun: dluwang iki dakpèke, ya.
Sapunika Suta sampun botên dados priyantun malih, lêrêsipun: sapunika Suta sampun botên dados priyantun.
Gêlang iki dudu êmas, nanging salaka, lêrêsipun: gêlang iki dudu êmas, salaka.
Dalah nama-namanipun nagari inggih tumut nyengkok Walandi, upaminipun:
Solo, lêrêsipun Sala.
Jukja, lêrêsipun: Ngayogya.
Prèhangêr, lêrêsipun: Priyangan.
Sèribon (Cheribon) lêrêsipun: Cirêbon (Crêbon). Langkung malih panyêratipun basa Jawi ngangge aksara Jawi, wah, mêmêlas sangêt.
Margi saking dayanipun basa Walandi, kathah kemawon tiyang, manawi kêpanggih kawanuhanipun badhe nanduki basa Jawi punika ing pangraosipun têka botên sakeca, sajak kirang brêgas, mila inggih lajêng tabikan saha rêmbagan ngangge basa Wlandi.
Wontên ing H.I.S. kula angsal sêbutan mênir, sanadyan kula pinuju mulang basa Jawi, ewasamantên murid-murid basanipun dhatêng kula ingkang adhakan ngangge têmbung mênir. Mênggah sêbutan mênir wau botên sapintêna anggènipun anggujêngakên, awit ing pamulangan H.I.S. punika wontên gurunipun Walandi, dados botên nyalênèh manawi murid lajêng kêpatuh ngundang guru Jawi ngangge têmbung: mênir. Wangsul wontên ing sajawining pamulangan, tiyang ngangge têmbung: mênir punika pancènipun kirang mathuk. Asring kemawon kula mirêng tiyang wicantên: mênir mas bèi kok wis lawas ora mrene. Wontên malih tiyang ngundang ngangge têmbung mênir jalaran lumuh, badhe nêmbungi: dhi, kuwatos manawi pinggêt manahipun, badhe ngangmas makatên ugi, mila inggih lajêng ngangge têmbung: mênir, upaminipun: mênir Jaya mangke dalu punapa mriksani bioscoop.
Sapunika kula badhe ngaturakên tuladha basanipun murid:
Ha: Ayo sèh mêngko nyang bioskup.
Na: Ah, ngrasakne ambioskup.
Ha: Geneya ta, wong malêm Minggu wae, kok.
Na: Malêma Minggu kae, wong suk êmbèn proefwerk jare.
Ha: O, dadi kowe arêp blokên, ngono.
Na: La, marine, wong dhèk rêpêtisi sing dhisik natirkêndhêku vier jare. Nèk sêpisan iki vier manèh rak, beroerd aku. Iya jij wis ayêm, biyèn wis olèh zeven.
Ha: Ya wis ta, blokêna, aku daknonton dhewe. Wah yamêr, lo, sèh, nèk bêngi iki ora nonton filme bagus kok.
Wontên malih tuladhanipun basa Jawi nyengkok Walandi, inggih punika:
1 Ing sêrat kintunan, titimangsanipun kasêrat ing nginggil, manawi cara Jawi lugu wontên ing ngandhap.
2. Yèn nyêrat dèrèng rampung, môngka sarai sampun kêbak, ing ngandhap lajêng dipun sêrati z.o.z.
Têmbung-têmbung Wlandi ingkang mangsuk ing basa Jawi upaminipun:
Handdoek – andhuk
spoor – spor
klerk – klèrêk
cursus – kursus
contant – kontan
kliniek – klinik
conducteur – kondhèktur
chef – sèp
Tuwin sapanunggilanipun.
Nalika pamulangan H.I.S taksih dados pamulangan Jawi ôngka 1 ing saèngêt kula dipun wulang têmbang. Milanipun kala rumiyin manawi wontên ing pajagongan inggih lêmês, upaminipun pinuju gadhah damêl utawi jagongan bayi lajêng wontên ingkang maos, prêlunipun kangge cagak êlèk, tur inggih sakeca dipun mirêngakên. Sarêng pamulangan ôngka I dados H.I.S wulangan têmbang lajêng mundur, ngantos wontênipun sapunika botên dipun wulang babarpisan, dipun santuni mênyanyi lagu Walandi, awit wontên prêlunipun kangge anggampilakên anggènipun sinau basa Walandi. Saking agênging dayanipun basa Walandi wau, para mudha sami kêrêmênên dhatêng lagu Walandi, ngantos botên ngopèni têmbangipun piyambak. Lah punapa katêmahanipun ingkang makatên wau. Manawi wontên pajagongan lajêng kêndèl, badhe nêmbang botên sagêd, badhe mênyanyi botên limrah, lajêng kêpêksa nyêpêng krêtu, sanadyan punika dados awisanipun nagari utawi agami, ewasamantên inggih dipun têrak. Margi saking agênging dayanipun basa Walandi, rumasukipun ngantos sumrambah ing dhusun-dhusun. Manawi kula mirêngakên lare dhusun mênyanyi utawi singsot, punika lagunipun têka inggih lagu ngamônca.
Basa Mlayu punika dayanipun ugi agêng tumrap basa Jawi. Ukara Jawi kathah ingkang cengkok Mlayu. Têmbung-têmbung Mlayu ingkang kangge ing basa Jawi inggih botên sakêdhik, kados ta: kamar obat, rumah sakit, kamar bolah, rumah makan, main mata, main, habis bulan, mangsak-mangsak, sampe, pukul, kêmbang api, tuwin sanès-sanèsipun.
Dados sampun têtela bilih basa Jawi punika sampun botên lugu, kathah momoranipun. Sapunika kula badhe ngaturakên kidungan ingkang amot dayanipun basa ngamônca, lagunipun Wien Neerlands Bloed.
– Sarjuning tyas saha atur/ wilujêng paduka/ rawuh wontên bawah ulun/ Karangpandhan nami/ langkung ing sukur kawula/ paduka tumêdhak bêgja kamayangan/ saksat katamuan dewa/ dewa kang linangkung//
Kidung punika lagunipun lagu Walandi, têtêmbunganipun Jawi, isinipun amot pêpindhan Hindhu, inggih punika kadospundi bingahipun tiyang manawi katamuan dewa.
Kala wau basa Jawi punika kula upamèkakên tiyang lumampah ing tanah parêdèn. Sêmunipun sapunika badhe wiwit minggah, katôndha saking kathahipun pakêmpalan ingkang ngudi ngajêngakên basa Jawi, kados ta: Java Instituut, Mardibasa Volkslectuur. Wontên malih parentah badhe yasa A.M.S. Oostersch kl. Afd. Wontên ing Surakarta. Ing sarèhning sampun têtela bilih basa Jawi wiwit gumregah, kados botên wontên awonipun manawi para mudha Jawi sami karsa urun tuwak supados mumbulipun basa Jawi sagêda inggil, botênipun nyamèni jaman Rônggawarsitan, inggih namung sagêda mèmpêr kemawon.
Kursus guru basa ing Wèltêphrèdhên
Sastraiswaya

Ôngka: 1, Januari 1926. Taun V.
5. Têmbung-têmbung Mônca ingkang Lumêbêt dhatêng Basa Jawi
Basa ingkang tulèn utawi murni, punika bokmanawi ing jaman sapunika botên wontên, dene sabab-sababipun kabêkta saking sarawunganipun bôngsa sami bôngsa, saya alus kasusilanipun, sangsaya kathah basanipun mônca ingkang dipun angge. Anggènipun purun ngangge basa mônca, punika botên gadhah niyat badhe ngrisak basanipun piyambak, saking anggènipun ngajêngi dhatêng têgêsipun têmbung mônca wau. Môngka basanipun piyambak ingkang ngêplêki têgêsipun satêmbung sami satêmbung botên wontên, punapa malih manawi ingkang wujud têmbung aran, môngka ing tanahipun piyambak barang wau botên wontên, sampun tamtu inggih lajêng dipun angge makatên kemawon, ewaha dêstun inggih namung pakêcapanipun, kakêcapakên cara basanipun piyambak, makatên wau sampun nama limrah, amila manawi basa Jawi badhe dipun rêsikakên yêktos, botên purun ngangge basa mônca ingkang angajawi (mangsuk Jawi) rumaos kula tanpa damêl, tiwas rêkaos, patuwasipun botên wontên, punapa badhe botên sarawungan kalihan bôngsa sanès, botên sagêd. Pamanah kula: prayogi têmbung-têmbung mônca ingkang lumêbêt dhatêng basa Jawi punika inggih dipun angge, botên susah dipun pados-padosakên cara Jawinipun manawi pancèn botên wontên, ananging kêdaling pakêcapanipun kemawon kêdah dipun turutakên pakêcapanipun bôngsa Jawi, rimbagipun inggih rimbag Jawi.
Rumiyin bôngsa Walandi inggih sampun nate damêl ada-ada badhe ngrêsikakên basanipun, mawi nyarawalandèkakên têmbung: Prancis, Jêrman, Inggris, Sêpanyol, ingkang sami kangge ing basa Walandi, upaminipun Ingenieur punika têmbung Prancis, têgêsipun tiyang pintêr, badhe kacarawalandèkakên, Vernufteling, sèkrêtaris (secretaris) juru sêrat wados, badhe kacarawalandèkakên Geheimeschrijver, botên sagêd, malah dados gêgujêngan, dados ada-ada makatên wau cabar, ihtiyaripun tanpa dados, sapriki lêstantun ngangge têmbung-têmbung mônca, namung pakêcapan sarta pangrimbagipun inggih kacara Walandi, dene yèn têmbung ingkang kangge ing babagan kawruh panyêratipun sami kalêstantunakên, kados ta: Monopolie, Theologie, makatên ugi ing basa Jawi, manawi têmbung mônca wau kamanah parlu, panyêratipun kalêstantunakên, inggih kasêrat kados salugunipun, namung pakêcapanipun kemawon ingkang kacara Jawi, kados ta: amtênar (ambtenaar) bêstir (bestuur) obrus (overste) sapanunggilanipun.
Têgêsipun têmbung mônca ingkang sami kangge ing basa Jawi punika prêlu sangêt dipun sumêrêpi, jalaran kathah kemawon tiyang ingkang angêcapakên têmbung mônca botên ngrumaosi ngangge têmbung mônca, kaanggêp inggih têmbungipun piyambak kemawon.
Anggènipun têtiyang kathah sami nglênyêm kemawon bilih ngêcapakên têmbung mônca punika dede lêpatipun ingkang ngangge, namung saking botên wontên ingkang nêrang-nêrangakên, utawi anggènipun ulêt-ulêtan kalihan basa Jawi sampun rumasuk, kados ta: anglo, punika jêbul têmbung Cina, bôngsa Cina mastani ang lo. Tahu, punika inggih têmbung Cina malih, bôngsa Cina mastani takwe. Wontên malih ingkang cariyos, bilih têmbung bothekan, punika asalipun saking têmbung apotheek. Wallahualam, ail, punika têmbung Arab. Têrkadhang malah wontên têmbung mônca, sarêng kaangge ing basa Jawi têgêsipun lajêng gèsèh kalihan waunipun, gèsèhipun wau botên saya wiyar lèrègipun, malah kosokwangsul, inggih punika saya wadhag, kados ta: napsu, têmbung Arab, têgêsipun kaniyatan ingkang anggayuh dhatêng barang-barang, wusana sarêng dados têmbung Jawi namung têgês: muring. Wontên malih têmbung: sabar, têgêsipun wiyar sangêt: bêtah, santosa, mêngku, momot, sarèh, mantêp, têtêp, bokmanawi taksih malih. Ananging sarêng kaangge wontên ing basa Jawi, adhakanipun inggih namung atêgês: narimah. Wontên malih têmbung: arta, punika têmbung Sansêkrit, têgêsipun: wajib ngupados pangupajiwa, gampilipun inggih barang kadonyan, ingkang kenging kadamêl nyampêti gêsang cara donya, dene wujudipun kados ta: têtanèn, nênukang utawi yêyasan, kagunan, kalangkungan, kaurmatan, tuwin sanès-sanèsipun, wusana sarêng dados basa Jawi, namung atêgês saêbab inggih punika: yatra (rêdana, dhusun), wontên malih têmbung: adi, têmbung Sangsêkrit, têgêsipun: ingkang kawitan, ingkang rumiyin piyambak, ingkang minulya, wusana sarêng dados têmbung Jawi limrahipun namung atêgês: sae. Taksih kathah malih panunggilanipun.
Amila prêlu sangêt wiwit sapunika têmbung-têmbung mônca wau sami dipun pilihi, dipun dadosakên sabuku piyambak. Wiwit rumiyin mila pancèn dèrèng wontên pèngêtan têmbung mônca ingkang kangge ing basa Jawi. Têmbung-têmbung ingkang sampun kadangon mangsuk Jawi, inggih dhasar angèl panglacakipun, tidha-tidha anggènipun badhe mastani, punapa punika têmbung Jawi punapa dede.
Nalika jaman tiyang Indhu angajawi ambêkta têmbung Sangsêkrit, bêbêktanipun Sêrat Mahabarata, Ramayana, Wedha-wedha, sami kasêrat ing sastra saha basa Sangsêkrit. Para sarjana sujana Jawi jaman samantên kasupèn botên karsa damêl buku cathêtan bab têmbung Sangsêkrit, malah têmbung Sangsêkrit mangsukipun Jawi kados dipun sokakên, carub dados satunggal, sapunika kecalan lari. Punapa basa Jawi punika waunipun wontên piyambak, punapa pancèn malihanipun basa Sangsêkrit dados Kawi (Jawi Kina), Kawi lajêng malih dados Jawi sapunika punika, punika kula sumanggakakên dhatêng para linangkung. Namung wujudipun sapunika basa Jawi Kawi ingkang lêrêsipun kawastanan Jawi Kina punika dêlêgipun kathah sangêt ingkang sami kapanggih wontên ing basa Sansêkrit, ngantos nama-namanipun sadaya tiyang Jawi mèh sadaya sagêd kapanggih wontên ing basa Kawi utawi Sangsêkrit. Sapunika kadospundi anggènipun badhe mèngêti pundi Jawinipun, pundi Sangsêkritipun. Mila prayoginipun basa Kawi saha Sangsêkrit punika botên kalêbêtakên ing pèngêtan têmbung mônca, dados kadhaku. Ewadene kula inggih nyumanggakakên dhatêng para linangkung malih.
Ing nalika bôngsa Jawi kadhatêngan bôngsa Cina, sakawit mêsthinipun lêlayanan bab dagangan, basa Jawi inggih kalêbêtan têmbung Cina, ewadene para sarjana sujana jaman samantên inggih botên karsa damêl pèngêtan têmbung Cina. Môngka kaangge sarawungan padintênan. Kathah kemawon tiyang Jawi ingkang anggumujêngakên bilih mastani barang ingkang saking Cina, upaminipun: bakmi, bak, têgêsipun ulam babi, mi, inggih: mi. Dados kajêngipun, olah-olahan mi ingkang mawi ulam babi. Ananging tiyang Jawi kathah ingkang mungêl: aku gawèkna: bakmi, ora nganggo iwak babi. Utawi dipun wastani: bakmi Jawa. Wontên malih bôngsa ngabotohan: cap ji ki, utawi cap ji kya. Cap= sadasa, ji= kalih, ki= kêrtos. Kajêngipun, dolanan mawi kêrtos kalih wêlas. Tiyang Jawi asring wontên ingkang mungêl: ayo, cap ji kya nganggo krêtu nêm bae.
Ing nalika bôngsa Jawi kadhatêngan bôngsa Arab, ambêkta basa Arab, sêrat-sêrat kasêrat cara Arab, lumêbêtipun têmbung Arab dhatêng basa Jawi kados dipun byukakên, kabêkta saking nyarêngi tumangkaripun agami Islam, ingkang dipun angge nêrang-nêrangakên têmbungipun Arab. Nanging para sarjana sujana jaman samantên inggih kasupèn malih, botên damêl cathêtan têmbung wau. Bêgja dene sapunika sampun ragi kathah para sarjana sujana ingkang ngêrtos ing têmbung Arab, dados ragi mayar anggènipun damêl pèngêtan.
Makatên ugi ing nalika bôngsa Jawi sarawungan kalihan bôngsa Portêgis, Sêpanyol, Inggris, inggih botên damêl cathêtan bab têmbung-têmbung mônca wau, môngka basa-basa wau sapunikanipun sampun sami botên mêkar wontên ing tanah Jawi, tamtu rêkaos anggènipun naliti têmbungipun ingkang lumêbêt ing basa Jawi, bokmanawi sarjana Jawi ingkang ngrêtos ing basa wau inggih botên kathah.
Hla, sapunika jamanipun bôngsa Jawi sarawungan kalihan bôngsa Walandi, inggih jaman sawêg mêkêr-mêkaripun basa Walandi wontên ing tanah Indhia, inggih jamanipun bôngsa Indhia sawêg sami ngangsu kawruh Eropah, ngangge cidhuk basa Walandi (ing tanah Indhu cidhukipun basa Inggris), punapa inggih para sarjana sujana Jawi ingkang mênangi rame-ramenipun basa Walandi wontên ing tanah Jawi, badhe kasupèn malih damêl pèngêtan, mêsakakên bôngsa Jawi ing têmbe wingking, mindhak cênunukan kados bôngsa Jawi sapunika dhatêng têmbung mônca ingkang sampun-sampun, mumpung sami ngalami luhuripun basa Walandi. Mèh sabên wontên tiyang ginêman katrocoban têmbung Walandi, punika anggènipun mèngêti langkung gampil tinimbang ingkang sampun kapêngkêr.
Ringkêsing atur pamrayogi kula, namung kêdah ngajêngi dhatêng têmbung-têmbung mônca, nanging kêdah dipun ngrêtosi têgêsipun ingkang salugu. Dene pakêcapanipun, kêdah manut kêdaling pakêcapan Jawi, namung panyêratipun bilih parlu kêdah dipun lugokakên, dene ingkang utami malih punika inggih kêdah damêl bausastranipun têmbung mônca, ananging kêdah alon-alonan, awit pandamêlan ingkang rêkaos, sabab ingkang kajibah anggarap kêdah para ahli basa sayêktos, apêsipun kêdah mumpuni kalih utawi tigang basa (basa kilenan saha wetanan) punapa malih botên namung priyantun satunggal kalih, taksih kawratên, sakêdhikipun ingkang anggarap punika manut cacahipun basa ingkang lumêbêt ing basa Jawi, sarta inggih ingkang putus dhatêng basa ingkang badhe kagarap, botên cêkap namung katêrangakên candhela, punika têmbung: Portêgis. Pakêcapanipun kadospundi, panyêratipun ingkang lugu kadospundi, sarta têgêsipun ingkang sayêktos kadospundi. Salajêngipun anggènipun ngabsahakên kasarêngakên konggrès basa Jawi.
Puwungan sawontênipun, dipun cicil, sapintên angsalipun prayogi kapacaka wontên ing Pusaka Jawi, sabên mêdal dipun wêwahi, ing benjing konggrès ingkang nêtêpakên, pundi ingkang kaêsahakên, pundi ingkang botên.
Kangge ancêr-ancêr, têmbung-têmbung mônca ingkang lumêbêt ing basa Jawi punika, kajawi têmbung Kawi kalihan Sangsêkrit, inggih punika:
Têmbung Cina
Têmbung Arab
Têmbung Portêgis
Têmbung Sêpanyol
Têmbung Inggris.
Têmbung Walandi.
Bokmanawi taksih wontên malih. Dene ngrêmbakanipun têmbung-têmbung mônca wau ênggèn-ênggenan utawi golong-golongan, miturut prêlunipun, upaminipun: sabên-sabên angrêmbag bab kawruh batos, têmtu kathah sangêt têmbungipun Arab. Sabên-sabên ngrêmbag babagan praja, têmtu kathah têmbungipun Walandi, makatên sasaminipun.
Kajawi makatên, wontên malih golong-golonganing têmbung mônca ingkang panganggenipun ênggèn-ênggenan, kados ta: ing tangsi, ing sêkolahan, ing pêkên (padagangan), ing kawruh patukangan, ing pabrik, ing kontrakan, ing kaprajan, ing bôngsa olah-olahan, ing bôngsa pangangge saha ing kantor-kantoran. Sadaya wau sami ngangge têmbung-têmbung mônca ingkang gathukipun mathuk kalihan pandamêlan ngriku. Dados sintên para sarjana ingkang karsa damêl urun-urun utawi panjurung paring têmbung-têmbung mônca, lajêng gampil dening mawi ancêr-ancêr golong-golongan wau.
Pun, Sastrawirya
6. Busananing Basa
Ingkang kula wastani busananing basa punika têtêmbungan utawi ukara, limrahipun namung dados rêrêngganing basa kemawon, inggih punika ingkang ing basa Walandi dipun wastani beeldspraak.
Sayêktosipun beeldspraak kula jarwani busananing basa punika botên lêrês têmbungipun (beeld têgêsipun: gambar, spraak: ucap-ucapan), nanging manawi angèngêti kanggenipun ing basa Jawi, kados sampun mathuk kawastanan: busananing basa, utawi: rêrêngganing basa.
Têmbung Walandi beeldspraak punika saking têmbung beeld tuwin spraak.
Spraak jarwanipun: ucap-ucapan
beeld jarwanipun gambar. Gambar ing ngriku kajêngipun gambar ucap-ucapan sarana têtêmbungan, upami:
Tiyang ingkang rêmên suka pangapuntên, dipun wastani: jêmbar manahipun, jêmbaring manah kagambar kados sagantên, lajêng wontên têtêmbungan: mugi karsaa anjêmbarakên sagantên pangapuntên (anglubèrakên sagantên pangapuntên, utawi samodra pangaksama).
Tiyang nyênyôngga barang awrat, botên sagêd sasakecanipun kemawon, kêdah ngatos-atos, botên kenging mirang-miring. Mila pandamêlan, têtanggêlan, sêsanggèn, ingkang botên kenging ginagampil, sanès baèn-baèn, punika katêmbungakên: botên kenging sinôngga miring.
Bingah tuwin susah kagambar kados sandhangan, inggih punika slendhang ing ukara: bubuhaning manungsa kaslendhangan bungah lawan susah.
Ukara-ukara ingkang makatên wau, ing basa Jawi kawastanan ukara sagêd anjogèd. Ing ngandhap punika panunggilanipun ukara ingkang sagêd anjogèd, pêthikan saking sêrat Pustaka Rajapurwa:
Miyarsa pawartos pêpêkênan (bêbaratan) saking asranging samirana, asraking ampuhan, lêpasing gundhala, bêbasan: tutur kêlantur, pawartos katular, ujar pinajarakên janma,… têgêsipun: mirêng pawartos ingkang dèrèng kenging pinitados,…
Dêlap kawula mugi kalilana anuwila gônda, têmbung ngawu-ngawu, lêpata ing saru sêsiku, dene kamipurun rumêngkuh angrakêt krama raka dhatêng paduka. Sayêktosipun kawula punika, têbih-têbih inggih taksih kantênan pêrnahipun, lamat-lamat inggih taksih katingal kukusipun, kentar-kentaring maruta, inggih taksih mambêt gandanipun (taksih kantênan têtalêripun).
Têgêsipun: nyuwun pangapuntên dene kamipurun nyêbut raka, saèstunipun taksih sadhèrèk, sanajan sampun têbih.
Mênggah tiyang nglairakên krêntêging manahipun, pikajênganipun utawi raosing manah, wontêna ing pawicantênan, wontêna ing sêrat, sasagêd-sagêd masthi murih cêtha, tètèh, luwês, manis, urut, botên wor suh. Awit saking punika pamilihing têmbung-têmbung kêdah patitis, kêdah runtut, mapan utawi lênggah, utaminipun rêsik.
Kajawi makatên, ingkang bêsus ing sastra ugi mawi têtêmbungan utawi ukara minôngka rêrênggan, supados sakeca tuwin nêngsêmakên dhatêng ingkang sami midhangêt, têtêmbungan punika ingkang kula wastani: busananing basa.
Busananing basa punika wontên pintên-pintên warni, wontên ingkang kangge ing pawicantênan padintênan, wontên ingkang namung kangge ing sêrat-sêrat, tuwin wontên ingkang kangge ing padhalangan.
Ing kawruh kasusastran basa Walandi beeldspraak kabedakakên dados kawan warni, inggih punika:
I. Vergelijking
II. Metaphoor
III. Persoonsverbeelding
IV. Allegorie
Beda-bedanipun makatên:
I. Busananing basa ingkang kawastanan Vergelijking (pêpindhan)
Punika têtêmbungan utawi ukara, ingkang nyêbutakên punapa-punapa, mawi dipun samèkakên utawi katandhing kalihan sanèsipun, limrahipun mawi têmbung: kaya, kadya, kados, lir, lan sapanunggilanipun. Kajêngipun ingkang ngangge têtêmbungan wau tarkadhang namung mêwahi katrangan, tarkadhang kangge nyangêtakên, tarkadhang namung kangge rêrêngganing basa kemawon.
Pêpindhan ingkang ngangge pawicantênan padintênan kados ta:
Dlêjag-dlêjag kaya ajudan.
Irênge kaya minangsi.
Anggêpe kaya priyayi.
Kêcute kaya asêm.
Paite kaya bratawali.
Lêgine kaya gula.
Ambune kaya bathang.
Jêrone kaya sagara.
Padhange kaya awan.
Abange kaya dubang.
Akèhe kaya sêmut.
Anggone turu kaya bathang.
Pêpindhan wontên ingkang dados paribasan, upami:
Car-cor kaya wong kurang janganan – cêblang-cêblung.
Kaya klinthing disampar kucing – juwèh.
Kaya kêthèk ditulup – lingak-linguk.
Kaya mimi lan mintuna – botên pisah.
Kênthang-kênthang kaya randhaning bupati – botên pajêng semah malih.
Dikêmpit kaya wade – dipun pilala.
Bungahe kaya wong nunggang jaran èbèg-ebegan – tanpa taha-taha.
Pêpindhan-pêpindhan ingkang kasêbut ing nginggil wau sami ngangge têmbung: kaya, botên sadaya pêpindhan makatên, wontên ugi ingkang tanpa têmbung: kaya, nanging mawi swara irung, kados ta:
Andami aking, têgêsipun: kados dami aking, panunggilanipun kados ta:
Ambanyu mili.
Ambata rubuh.
Nyela cêndhani.
Andamar kanginan.
Nawon kêmit.
Ngombak banyu.
Pêpindhan ingkang kangge ing sêrat-sêrat
Ing sêrat-sêrat kathah pêpindhan, ing pawicantênan botên nate kangge. Kajêngipun pêpindhan wau wontên ingkang mêwahi cêthanipun ingkang dipun cariyosakên, dados katingal gawang-gawangan, wontên ingkang kangge nyangêtakên. Dene limrahipun dados rêrêngganing basa. Awit saking punika sêrat-sêrat ingkang kathah pêpindhanipun, inggih punika sêrat waosanipun tiyang sêpuh, langkung malih sêrat-sêrat ingkang mawi sêkar.
Ing ngandhap punika pêpindhan-pêpindhan, ingkang asring kangge ing sêrat-sêrat gancaran, tuwin ing sêrat ingkang mawi sêkar:
Wutahing wadyabala kadya trunaning udaya, (kadya samodra kinêbur).
Kang putih kumpul padha putih kaya kuntul nêba, kang abang kumpul padha abang kaya gunung kobar, (kaya kêmbang palas), kang irêng kumpul padha irêng kaya dhandhang rêraton, kang kuning kumpul padha kuning kaya kapodhang rêraton.
Ingkang seta kadi kuntul sakêthi lumrang.
Ingkang abrit, kadi wana katunu.
Busana manekawarna kadya sêkar ing udyana.
Tanagane kaya wong mêndêm gênje.
Suraking bala kaya ampuhan.
Awake andêdêl kaya diububi.
Raosing manah kados kasiram ing toya sawindu.
Bêkose lir sima lodra môngsa bêbayangan.
Polahe kaya manuk sikatan.
Kaya wangan mungsuh sagara.
Pangamuke kaya sima arêbut daging (kaya banthèng kêtaton).
Angkuhe kaya kumêndur angajawa.
Kaya Kamajaya lan Ratih.
Pêsating mimis kaya lintang ngalih, (kaya udan gêni).
Pêtêng kukusing obat kaya thathit sarawungan.
Bungahe kaya nêmu intên sagunung.
Gumuruh wadya wurahan lir kocaking samodra rob (lir hèrnawa bêntar)
Kèhing janma malêdug lir gunung kapuk.
Ngalumpruk lir kapuk.
Budine lir mênyan kobar.
Paguting tingal gapyuk lir kupu atarung.
Tandange kaya gajah mêta (kaya jangkrik mambu kili).
Polahe kaya prênjak tinaji.
Pangungrume kaya brêmara ngisêp sari.
Kèhing wadyabala ambalabar lir samodra tanpa têpi.
Gumuruh swaraning gubar lan bèri kadya ambêlahna langit.
Kèhing pêpati kaya babadan pacing.
Para putri sirêp kabèh kaya iwak tinuba.
Prigêle kaya kêdhali nyampar banyu.
Muyêging ron-ronan kados rêrêngganing gêlung.
Sumbare kaya bisa mutungna wêsi gligèn.
Gilape kaya nyurêmna soroting srêngenge.
Sênggake ngêdhasih.
Ombake ngêmbang glagah.
Gêthinge tandhês ing balung.
7. Pêpindhan ingkang Kangge ing Padhalangan
Ing padhalangan kathah sangêt pêpindhan-pêpindhan, ingkang namung dados rêrêngganing basa. Têmbung-têmbungipun sanès têmbung limrah, kapilih ingkang pèni utawi Kawi, kados ta:
Duka katêmbungakên makatên: lir sinêbit talingane, jaja bang mawinga-winga (asumung-sumung, lir sinêcang, lir wora-wari), kadya bêl mêtu dahana, sarira mangutug kadya agni, netra andik mangondar-andir, kumêdut padoning lathi, kang idêp mangada-ada.
Kula nuwun sinuhun, wontên ing jawi guguping manah kula kados tinubruk ing mong tuna, sinambêr ing gêlap lêpat, upami kambêngan salômba pinanjêr ing alun-alun, saklangkung kumêjot kumitir caruk awor rumaras. Sarêng sampun wontên ngabyantara dalêm, botên anggadhahi manah ingkang kumarasan.
Kinôndha, ya ta sri narendra ingkang kondur ngadhaton, kèndêl wontên palataran ing Srimanganti, amêngkêrakên warana, angajêngakên regol dana pratala, sri narendra sarwi ningali rêrêngganing gapura, pucak sinungan kumala sawohing jênggi agênge, inêbing gapura gêdhah tinulis Sang Hyang Kama Ratih, yèn mênga kadi bedhang sêmayan, yèn minêb kadi pangantèn kapanggih.
Kinôndha sirêping gara-gara, ana mas tiba saka ing wiyati, yèn masa mas kepon, yèn slakaa slaka cèlèng. Sintên ta ingkang mêlik-mêlik kadya dhingklik, mêncorong kadya gênthong, ora maido tejane bandarane, iya Kyai Lurah Sêmar.
Lampah dhadhap anoraga ngrêpèpèh kadya sata mriyêmbada.
Dhasar satriya bagus, rinêngga ing busana, sasat Sang Hyang Asmara angejawantah.
Wanodya nêdhêng diwasa ayu warnane, rinêngga ing busana, amimbuhi raras aruming netya kadi murca kinêdhèpna.
Pranyata sri narendra sirna kamanungsane, sasat Sang Hyang Brama angejawantah, rêp sidhêm ing pasewakan, tan ana bawane walang alisik, sanadyan gêgodhongan tan wontên ebah, kenging pangaribawaning narendra, namung swaraning pandhe, gêndhing kêmasan, ingkang sami taksih nambut karya, imbal ngaras yayah pradôngga.
Côndra
Ing basa Jawi wontên pêpindhan ingkang dipun wastani: côndra, punika ugi têtêmbungan utawi ukara, ingkang nyêbutakên punapa-punapa, kasamèkakên barang sanèsipun, limrahipun namung wontên ing gagasan kemawon.
Ingkang dipun côndra limrahipun:
1. Tiyang ingkang sae ing warni.
2. Kawontênan (natuur).
1. Candraning tiyang, punika pêpiritaning warni.
Ha. Côndra ingkang ngangge têmbung: kaya, lir, lan sanès-sanèsipun, kados ta:
Cahyane nglayung kaya rêmbulan.
Rurus kang sarira kadi ingongotan.
Wadana kadya binubud.
Kadya gambar wêwangunan.
Wênês ijo kang sarira kadya kancana sinangling.
Wajanya lir mirah sinundukan.
Sinome lir lunging pakis kabaratan.
Untune rata putih lir ombaking warih.
Kang cahya lir basanta.
Na. Côndra ingkang tanpa têmbung: kaya, kadya, lan sanès-sanèsipun, kados ta:
Kuninge nêmu giring.
Pundhake nraju mas.
Bathuke nyela cêndhani.
Athi-athi ngudhup turi.
Rambute ngêmbang bakung.
Rambute ngandhan-andhan.
Untune miji timun.
Pipine andurèn sajuring.
Lambene anggula satêmplik.
Lêngêne anggandhewa gadhing.
Lêngêne anggandhewa pinênthang.
Lembehane amblarak sêmpal.
Pêpindhan-pêpindhan côndra-côndra ing nginggil wau sadaya botên kenging dipun ewahi (dipun anggit), kajawi makatên, manawi kamanah-manah mulabukanipun, utawi sababipun, asring botên sagêd andungkap, upami:
Bathuk sae kacôndra: nyela cêndhani. Punika kadospundi sababipun, dene kasamèkakên kalihan sela cêndhani, botên kasumêrêpan, punapa waradinipun, punapa lumêripun. Makatên ugi côndra tuwin pêpindhan sanèsipun, upami:
Kaya wangan mungsuh sagara.
Budine lir mênyan kobar.
Paguting tingal gapyak lir kupu atarung.
Pangungrume lir bêrmara ngisêp sari.
Pipine andurèn sajuring.
2. Candraning kawontênan (natuur)
Punika limrahipun nyariyosakên punapa-punapa, sarana katêmbungakên utawi kaèmpêr-èmpêr kados tiyang, kados ta:
Dhandhanggula
Sêsêndhonan sênggak-sênggak atri / obahira camara ing arga / kadi kayungyun esthane / mring para surawadu / kayu manis singub kaèksi / sinomira ngrêmbaka / lêngêng esthanipun / lir ngêngudang payudara / anambrama arum ingkang anyar prapti / gumlar ing wanawasa //
Wiwaha Jarwa.
Côndra ing nginggil punika wontên pêpindhanipun: ebahing wit camara kados kasmaran, ron kados ngêngudang payudara, kados ambagèkakên para widadari.
Pêthikan saking Sêrat Bratayuda cêkakan:
Sakathahing kalangênan urut margi, ingkang dipun ambah Prabu Krêsna, sêmunipun sami prihatos: ebahipun godhonging wit waringin sêmunipun kados tiyang jalêr kêsusahan, amargi kêcuwan anggènipun badhe karon jiwa. Pucaking gapura èmpêripun kados ngajêng-ajêng enggale rawuhipun Prabu Krêsna. Baunipun ing gapura kados badhe nyêmbah dhumatêng ingkang rawuh. Êpanging wit capaka sapinggiring margi katêmpuh ing angin, sêmunipun kados astanipun Dèwi Banowati, angawe-awe pitakèn dhatêng Prabu Krêsna, punapa Radèn Janaka andhèrèk. Swaraning ratanipun sang nata, sarta gêbyaring sêsotya rêrêngganipun, kados anyauri sarta ngujiwati ingkang pitakèn, wondening sauripun: Si Janaka ora milu ngiring, isih kèri ana ing Wiratha, kadang-kadange siji ora ana sing milu. Êpang kanginan èmpêripun kados tiyang mengo, botên kadugi ing wangsulan wau, awit Radèn Janaka botên andhèrèk dhatêng nagari Ngastina anjabêl nagarinipun. Sêkar-sêkar ing margi èmpêripun kados badhe rêntah ing jurang, wit-witan ingkang wontên pinggir margi katêmpuh ing angin, godhongipun abosah-basih, sêmunipun kados tiyang prihatos, dene Pandhawa botên wontên tumut…
Candraning kawontênan wau kenging kaanggit.
Sanepa
Ing basa Jawi wontên têtêmbungan ingkang kawastanan: sanepa, punika ugi pêpindhan, nanging wontên bedanipun sawatawis, inggih punika nyêbutakên punapa-punapa, katandhing kalihan sanèsipun, nanging langkung saking ingkang dipun upamèni, upami:
Èsême pait kilang, èsême katandhing kalihan kilang, kilang kaanggêp pait, taksih lêgi èsêmipun, têgêsipun: èsêmipun manis sangêt. Sanepa sanèsipun kados ta:
Èsême pait madu.
Tingale pait madu.
Tingale pait kilang.
Ambune arum jamban.
Tatune arang kranjang.
Rindhik asu digitik.
Rênggang gula.
Landhêp dhêngkul.
Bêning lêri.
Lonjong botor (mimis)
Kumêpyur pulut.
Cumbu lalêr.
Sanepa punika botên kenging dipun anggit.
II. Metaphoor.
Punika têmbung-têmbung ingkang atêgês entar (sambutan) ingkang dipun upamèkakên tarkadhang kasêbut, tarkadhang botên, upami:
Têtêmbungan dhatêng anak:
Dhuh nyawaku, utawi: dhuh anakku nyawa.
Dhuh woding atiku.
Dhuh tuntunging atiku.
Dhuh maniking mata.
Pangungrum:
Dhuh pêpujanku wong ayu.
Ratu-ratuning rum-arum.
Ratu-ratuning mêmanis.
Ratu-ratuning jumêrut.
Ratu-ratuning hèr gêni.
Jimat jumantên mami.
Jimatku wong ayu.
Mirah intênku wong ayu.
Gustiku wong ayu.
Tiyang agung Menak kasêbut: pêpakuning jagad, lêlancuripun pusêr bumi, dipaning nagari Mêkah.
Kyai Patih Baktak kasêbut: sêsukêring jagad (bumi) lêlêthêking jagad, wisaning rat.
Radèn Sêtyaki kasêbut: bêbanthèngipun nagari Dwarawati.
Kajawi ingkang kasêbut ing nginggil wau, sadaya têtêmbungan ingkang atêgês sambutan ugi kawastanan busananing basa (metaphoor), punika kathah sangêt panunggilanipun, ing sêrat-sêrat tuwin ing basa padintênan, kados ta:
Asarah tumbak abulus tamèng.
Samodra marus, asarah kunarpa.
Banjir ludira asarah layon.
Dana nyawa.
Gêgêmpalaning cariyos.
Cumanthèl kêkulunging ati.
Gurune wong bagus.
Mêngku adil paramarta.
Among lulut.
Atinggal kamuktèn.
Milik anggendhong lali.
Kambah ing prihatos.
Kulak warta adol prungon.
Urun tangis Udan tangis
Utang pati Amèk pati
Tadhah duka Nêmu urip
Kalis ing lêlara Karoban ing sih
Nyadhong dhawuh Thukul turune
Cagak lèk Rêmbuge matêng
Dawa tangane Panèn mata
Mêndêm drajat Pait wèwèh
Punika botên kenging dipun anggit.
III. Persoonsverbeelding
Punika ugi têmbung-têmbung ingkang atêgês entar utawi sambutan kados Metaphoor, wontên bedanipun sawatawis, makatên: ing Persoonsverbeelding têmbung ingkang atêgês sambutan, têgêsipun lugu namung tumrap ing tiyang kemawon, kados ta: kêrtune mati, dalane mati, dhadhu mati, lêmah mati. Pancènipun ingkang pêjah tiyang, nanging kêrtos, margi, dhadhu, siti, sami katêmbungakên pêjah. Tuladha sanèsipun upami:
Arloji lumampah.
Atine mandhêg mangu.
Kêrtune urip.
Pucakipun kinêmulan ing mega.
Patine sasi iki.
Kajawi punika nama sambutan ingkang pancènipun tumraping tiyang, ugi kaewokakên Persoonsverbeelding, kados ta:
Sêmar mêndêm – namaning têtêdhan.
Rôndha kèli – namaning têtêdhan.
Dhudha kasmaran – namaning sêkar.
Jaka bolot – namaning pantun.
Jaka bèlèk – namaning lintang.
Nyai Sêtomi – namaning mriyêm.
Kyai Sêkati – namaning gôngsa.
Ing sêrat-sêrat kathah panunggilanipun, limrahipun candraning kawontênan. Tuladha ing côndra sêkar Dhandhanggula, ingkang kasêbut ing ngajêng: wit katêmbungakên kayungyun, ron ngêngudang, ambagèkakên kadosdene tiyang, tuladha sanèsipun upami:
Cahyane nitis ing rêmbulan.
Obahing janur kuning kaya ngawe-awe para tamu.
Sang hyang riris tumêdhak.
Sang hyang arka nitih wukir.
Rêp sidhêm pramanêm tan ana bênène walang salisik, godhonging kêkayon tan ana obah, samirana tan lumampah.
Kala samantên surya ngajêngakên sêrap, arindhik lampahipun, kados dèrèng tuwuk anggènipun ningali rêrêngganing kadhaton ing Ngastina, èmpêripun kados nolih kêpencut aningali Rêtna Banowati.
Dhandhanggula
Arsa uning kang ngêgèt-êgèti / duk wruh lamun prawitaning krêdyat / saking wau wlas sarêse / dyan manglung jangganipun / lir mangawe-awe manyèngi / wukir miwah patapan / apêtêng dinulu / kukusirèng wana basmyan / angêndhanu pêtung tumêlung ing warih / kadi manawuk toya //
Arsa têkês lan mangaswa aksi / kêkayon kang sami tumaruna / lir manaoskên palane / nèng pacangkramanipun / lamatirèng pradapa kadi / tansah nêmbah mangargya / mring kang anyar rawuh / ing wana kèh susuhira / tama yuda kang mangajap-ajap riris / ing tanggal môngsa kapat //
Kinanthi
Kontrèng netra yèn wulangun / kathah solahing surastri / mrih badhar tapèng sang parta / nulya kasaput ing ratri / surya ginantyan ing wulan / esthaning sasôngka kadi //
Suka mulat solahipun / ingkang para widadari / ngramyang katawèng ing ima / sumamar dènnya madhangi / anginte upamanira / saking kumudu ningali // – Wiwaha Jarwa.
Langkung malih pasang rakiting patamanan, satunggal lan satunggalipun kados tantang-tantangan, sagêda ngucap pindha sumbar-sumbaran, sintên ingkang unggul ing pabaratan, rêbut sari anggêlarakên kèni-kènining kaendahan. Radèn Mas Arya Suryasuparta dhatêng nagari Walandi.
Persoonsverbeelding kenging dipun anggit.
IV. Allegorie
Ingkang kawastanan allegorie inggih punika ngibarat utawi saloka. Ing ngandhap punika tuladha allegorie pêthikan saking sêrat piwulang (Sriyatna), anggitan dalêm suwargi Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV (bapa biyung kaupamèkakên wit turi, anak kaupamèkakên ulêr, makatên salajêngipun).
Dhandhanggula
… //
Kang mangkono kadi ulêr turi / awit nêtês praptaning diwasa / tan lunga saka ênggone / kang môngka bojanipun / mung galihe ponang wit turi / lami-lami katrêsan / bolong dêlêgipun / ulêr mêdal sing sasana / dadi kupu bambrang adi ingkang warni / wus prapta kang sinêdya //
Tuk nugraha katêkaning kapti / nadyan raga ana dadinira / lamun kojur lêlakone / wit turi saya alum / marga saking atine rujit / ulêre nora doyan / ilang rasanipun / yèn katêmpuh ing prahara / kayu pokah kang ulêr cinucuk pitik / têmah sirna kalihnya //
Kang saloka tumrape nèng janmi / kayu turi yeka yayah rena / ulêr kang môngka sutane / wus tamtu bapa biyung / ngupakara wèh sandhang bukti / myang mrihatinkên ing tyas / sung pemut rahayu / kongsi praptaning diwasa / lamun putra graita darbèni budi / wêlas mring ibu rama //
Angupaya wêkasaning dhiri / pirabara bisa amalêsa / marang sihe wong tuwane / lamun tan bangkitipun / amung aja adadi kardi / myang karya susahira / iku saminipun / ulêr kang mêtu sing wrêksa / dadi kupu anak bisa dadi pyayi / kêna tinon ing kathah //
… //
Ing allegorie tiyang gêsang kaupamèkakên: baita wontên ing sagantên, alun: daya saking ing jawi.
Surya: kabêgjan.
Prahara: bêbaya.
Kêmudhi: gêsangipun.
Pandom: pathokaning gêsangipun (agami).
Samôngsa kêmudhinipun risak, masthi kampul-kampul wontên têngahing sagantên, badhe sangsara ingkang pinanggih. Manawi tanpa pandom, botên sumêrêp margi ingkang lêrês, baita sanèsipun kaupamèkakên: sasamining agêsang, makatên salajêngipun.
Wulangrèh nyêbutakên:
Manah lir upaminipun siti. Pasitèn punika warni-warni: wontên ingkang êmpuk, atos, padhas, sasaminipun. Sêrat Wulangrèh punika lir upaminipun toya jawah. Upami pasitèn padhas (manah atos) kadhawahan jawah dêrês (asring mirêng pitutur sae) kadospunapa kemawon, tamtu namung mili kemawon, botên sagêd anglêbêti, malah sagêd ugi lajêng nglumut lunyu, ambêbayani sangêt dhatêng ingkang ngambah (dhatêng sêsrawunganipun) têgêsipun: têgêl mêntalan.
Manawi pasitèn punika êmpuk lan sae, kadhawahan toya jawah sagêd nampi têrus dumugi sapangandhap, saya lami manawi kaopenan, dados pasitèn ingkang loh…
Saloka utawi ngibarat ugi kenging dipun anggit.
Kursus guru basa Jawi ing Wèltêphrèdhên.
Dalil, Prawiradiharja

Deiksis Bahasa Jawa

Apr-8-2009 By yohanes suwanto

DEIKSIS DALAM BAHASA JAWA:

SUATU KAJIAN PRAGMATIK

 

 

1. Pengantar

            Linguistik sebagai ilmu kajian bahasa memiliki berbagai cabang. Cabang-cabang itu di antaranya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sebagainya (Wijana, 1996: 1). Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi  adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji morfem dan kombinasi-kombinasinya. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggabungannya satuan-satuan lingual yang berupa kata yang membentuk satuan lingual yang lebih besar berupa frase, klausa, kalimat, dan wacana. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna unit semantik yang paling kecil yang disebut leksem, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang berbentuk dari penggabungan dari satuan-satuan kebahasaan. Berbeda dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang mempelajari struktur bahasa secara internal, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi (Parker, 1986: 11). Makna yang dikaji dalam semantik adalah makna yang bebas konteks (context independent), makna linguistik (linguistic meaning) atau makna semantik, sedangkan makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context dependent), maksud penutur (speaker meaning) atau (speaker sense) (Verhaar 1983: 131; Parker, 1986: 32; Wijana, 1996: 3).

            Makna yang dikaji oleh semantik bersifat dua segi atau diadis (dyadic). Makna itu bisa dirumuskan dengan kalimat What does X mean? (Apa makna X itu?). Makna yang ditelaah oleh pragmatik bersifat tiga segi atau triadis (triadic). Makna itu dapat dirumuskan dengan kalimat What did you mean by X? (Apakah yang kau maksud dengan berkata X itu?) (Leech, 1993: 8; bandingkan pula Wijana, 1996: 3).

Pragmatik sebagai cabang linguistik yang berdiri sendiri  memiliki bidang kajian yang cukup kompleks, bahkan dimungkinkan sering tumpang tindih antara kajian pragmatik dengan kajian cabang linguistik yang lainnya. Misalnya, kajian tentang pengacuan yang dipelajari dalam wacana, sampai saatnya akan dipelajari pula dalam deiksis yang termasuk kajian dalam pragmatik atau sebaliknya. Memang cukup sulit untuk membatasi secara tegas antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya.

Menurut Kaswanti Purwo (1987: 7), bidang kajian  yang dipelajari dalam pragmatik ada empat yaitu : (1) deiksis, (2) praanggapan (presupposition), (3) tindak ujaran (speech acts), dan (4) implikatur percakapan (conversational implicature). Sedangkan menurut Levinson (1987: 27), bidang kajian pragmatik mencakup tentang deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan aspek-aspek struktur wacana. Dengan demikian, Levinson memasukkan satu hal yang lain yaitu aspek-aspek wacana dalam kajian pragmatik, sedangkan Kaswanti Purwo tidak menyebutkan aspek wacana tersebut.

            Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini hanya akan mengangkat satu pembahasan yang cukup menarik sebagai suatu kajian kebahasaan yang termasuk dalam kajian pragmatik yaitu deiksis, khususnya deiksis dalam bahasa Jawa.

 

2. Deiksis dalam Bahasa Jawa

Kata deiksis (deixis) berasal dari kata Yunani deiktikos, yang berarti ‘hal penunjukan secara langsung’. Dalam logika istilah Inggris deictic dipergunakan sebagai istilah untuk pembuktian langsung (pada masa setelah Aristoteles) sebagai lawan dari istilah elenctic, yang merupakan istilah pembuktian tidak langsung (The Compact Edition of the Oxford English Dictionary dalam Kaswanti Purwo, 1984: 2). Dalam linguistik sekarang kata itu dipakai untuk menggambarkan fungsi kata ganti persona, kata ganti demonstratif, dan leksikal lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu tindak ujaran (Lyons, 1977: 636). Sebelumnya, istilah deiktikos dipergunakan oleh tatabahasawan Yunani dalam pengertian yang sekarang disebut kata ganti demonstratif.

Deiksis adalah bentuk bahasa yang referennya berpindah-pindah tergantung pada siapa yang menjadi pembicara, atau penulis, dan tergantung pada waktu dan tempat bentuk itu dituturkan (Kaswanti Purwo, 1984: 1). Bentuk bahasa itu dapat berupa kata atau frasa (Jack Richards et al., 1989: 75).  Sebuah kata dikatakan bersifat deiktis apabila referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata atau frasa itu. Kata seperti bapak ‘ayah’ dan  saiki ‘sekarang’ adalah kata-kata yang deiktis. Kata-kata seperti ini tidak memiliki referen yang tetap. Berbeda halnya dengan kata seperti buku ‘buku’, omah ‘rumah’, tas ‘tas’. Siapa pun mengucapkan kata buku ‘buku’, omah ‘rumah’, tas ‘tas’, di tempat mana pun, pada waktu kapan pun referen yang diacu tetaplah sama. Akan tetapi, referen dari kata bapak ‘ayah’ dan saiki ‘sekarang’  baru dapat diketahui jika diketahui pula siapa, di tempat mana, dan pada waktu kapan kata-kata itu diucapkan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan kalimat berikut.

(1) A  : Bapak wonten? ‘Ayah ada?’

       B  : Mboten wonten? ‘Tidak ada?’

Kata bapak bisa mengacu pada ayah A atau bisa juga pada ayah B. Kalau kata bapak mengacu pada ayah A berarti A benar-benar menanyakan keberadaan ‘ayah’-nya mungkin sedang berada di tempat B. Sedangkan kalau bapak mengacu pada ayah B berarti A memerlukan informasi tentang keberadaan ayah B.

            Kata saiki juga bersifat deiktis dapat diperhatikan tuturan (2) berikut.

(2) Saiki bayar, sesuk gratis. ‘Sekarang bayar, besok gratis.’

Kata saiki ternyata acuannya berpindah-pindah, karena saiki dalam (2) akan berbeda apabila tuturan itu dituturkan satu hari berikutnya tetap akan berbunyi Saiki bayar, sesuk gratis, satu hari berikutnya lagi tetap akan berbunyi seperti itu, tergantung waktu ujaran (moment of speaking). Di samping itu, terdapat pula kata sesuk yang juga bersifat deiktis sehingga menarik sekali dalam penggunaannya bersama dengan kata saiki. Tuturan ini kadang-kadang kita jumpai di warung-warung atau rumah makan dengan maksud untuk memikat konsumen agar selalu mengunjungi warung atau rumah makannya. Berdasarkan tuturan itu mungkin tidak pernah ada konsumen yang menikmati fasilitas gratis. Nampaknya juga tidak mungkin apabila tuturan (2) itu diubah menjadi seperti (2a).

(2a)     *Sesuk  bayar, saiki gratis. ‘Besok bayar, sekarang gratis.’

            Masing-masing tuturan (1) dan (2) referennya ada di luar tuturan, sehingga untuk mengetahui maksud tuturan itu harus dijelaskan faktor luar bahasa, seperti siapa, di tempat mana, dan pada waktu kapan tuturan itu berlangsung atau dituturkan.

Berdasarkan referennya, deiksis dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) deiksis endofora (referennya ada di dalam tuturan) dan (2) deiksis eksofora (referennya ada di luar tuturan). Masing-masing dapat diperhatikan uraian 2.1 dan 2.2 berikut.

 

2.1 Deiksis Endofora

Deiksis endofora adalah deiksis yang referennya ada dalam tuturan. Deiksis endofora  ada dua macam, yaitu deiksis endofora yang anaforis (pengacuan pada hal-hal yang telah disebutkan di muka) dan deiksis endofora yang kataforis (pengacuan pada hal-hal yang disebutkan kemudian). Deiksis endofora dapat berupa pengacuan persona dan demonstratif (berupa aspek lokatif maupun temporal). Pengacuan persona atau orang meliputi kata persona pertama: aku ‘saya’, kula (krama) ‘saya’, kawula (krama) ‘saya’, dalem (krama) ‘saya’, dan ingsun (krama) ‘saya’. Kata ganti persona lekat kiri misalnya: dak-/tak- ‘saya lakukan’, ku– ‘ku’.   Kata ganti persona lekat kanan  misalnya:  ku ‘-ku’.  Kata ganti orang kedua  misalnya: kowe ‘kamu’, sampeyan (krama) ‘kamu’, panjenengan (krama) ‘kamu’, ndika ‘anda’. Kata ganti orang kedua lekat kiri misalnya kok-/ko- ‘kau’. Adapun kata ganti orang kedua lekat kanan misalnya –mu ‘-mu’. Kata ganti orang ketiga misalnya dheweke ‘dia, ia’, panjenenganipun ‘dia’. Kata ganti orang ketiga lekat kiri misalnya di– ‘di-‘, dipun– ‘di-‘. Sedangkan kata ganti orang ketiga lekat kanan  misalnya  -e ‘-nya’, -ne ‘-nya’, -ipun (krama) ‘-nya’, dan -nipun (krama) ‘-nya’. Pengacuan demonstratif lokatif misalnya kene ‘sini’, kono ‘situ’, kana ‘sana’, ngarep ‘depan’, mburi ‘belakang’; sedangkan pengacuan demonstratif temporal misalnya saiki ‘sekarang’, wingi ‘kemarin’, dan sesuk ‘besok’.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tuturan (3) dan (4) berikut.

(3) Minggu kepungkur Dipta rekreasi menyang Yogya, ora kanyana dheweke ketemu kanca lawas. ‘Minggu yang lalu Dipta rekreasi ke Yogya, tidak terkira dia bertemu dengan teman lama.’

 (4) Kanthi swarane kang sora, guru kuwi nerangake soal matematika. ‘Dengan suaranya yang keras, guru itu menjelaskan soal matematika.’

Kata Dipta dan dheweke dalam (3) memiliki referen yang sama, dan dheweke mengacu ke arah  depan yaitu kata Dipta. Sedangkan bentuk persona terikat -ne mengacu ke arah belakang yaitu pada kata guru.

            Deiksis endoforis merupakan pengacuan yang ada dalam tuturan nampaknya bukan merupakan fokus dalam kajian pragmatik, karena kajian pragmatik lebih menekankan referen di luar tuturan. Pengacuan di luar tuturan itu termasuk dalam cakupan deiksis eksofora.

 

2.2 Deiksis Eksofora

Deiksis eksofora adalah deiksis yang referennya ada di luar tuturan. Untuk mengetahui pengacuan di luar tuturan itu maka harus mengetahui faktor luar bahasa, seperti siapa, di tempat mana, dan pada waktu kapan tuturan itu berlangsung.

Deiksis eksofora dapat berupa deiksis persona dan demonstratif (berupa aspek lokatif maupun temporal). Misalnya, bentuk sapaan ibu ‘ibu’ bersifat deiktis, karena bisa berpindah-pindah referensinya. Kata ibu dapat ditafsirkan sebagai persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga. Misalnya dalam tuturan (5), (6), dan (7) berikut.

(5)  Ibu arep nyang pasar, ya. ‘Ibu akan pergi ke pasar, ya.’

(6)  Ibu arep tindak ngendi? ‘Ibu akan pergi ke mana.’

(7)  Ibu lagi tindak pasar. ‘Ibu sedang pergi ke pasar.’

Secara eksternal, bila dilihat dari penggunaan kata ibu dalam (5) sebagai persona pertama, karena tuturan seorang ibu itu mungkin disampaikan kepada anak-anaknya atau kepada suaminya, dalam (6) sebagai persona kedua, karena tuturan itu muncul dari anak-anaknya atau mungkin juga dari suaminya, sedang (7) sebagai persona ketiga, karena tuturan itu muncul dari ana-anak atau suaminya yang masing-masing memberikan informasi tentang kegiatan atau keberadaan ibu.

            Deiksis lokatif berpusat pada penutur. Misalnya kata dan frasa  kene ‘sini’, ing kono ‘di situ’, dan neng kana ‘di sana’ adalah deiktis karena untuk mengetahui makna frasa-frasa itu harus mengetahui siapa, kapan, dan di mana tuturan itu dihasilkan. Masing-masing frase itu dapat diperhatikan penggunaannya dalam tuturan (8), (9), dan (10) berikut.

(8)  Aku wis tau urip neng Sala kene. ‘Saya sudah pernah hidup (tinggal) di Sala sini.’

(9)  Ing kono aku rumangsa seneng. ‘Di situ saya merasa senang.’

(10) Bareng pindah neng kana, aku kudu tambah semangat. ‘Setelah pindah di sana, saya harus semakin semangat.’

Ditinjau dari pusat deiksis dengan penuturnya, maka kata kene dalam (8) ‘dekat dengan penutur’, frasa ing kono ‘agak dekat dengan penutur’, dan neng kana ‘jauh dengan penutur’.

            Hal lain yang menarik pada kata kene ‘sini’, kono ‘situ’, dan kana ‘sana’ bukan hanya merupakan deiksis lokatif, tetapi juga merupakan deiksis persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga seperti nampak dalam tuturan (11) berikut.

(11) Kene kerja mempeng ora oleh apa-apa, kono semono uga, dene kana ora ngapa-ngapa mbokmenawa malah nemu beja. ‘Saya bekerja giat tidak memperoleh apa-apa, kamu begitu juga, sedangkan dia tidak berbuat apa-apa mungkin malahan mendapat untung.’

Kata kene, kono, dan kana dalam (11) tidak hanya berarti ‘sini, situ, dan sana’ tetapi juga  berarti ‘saya’ (persona pertama), ‘kamu’ (persona kedua), dan ‘dia’ (persona ketiga).

            Dalam kasus pembalikan deiksis (deictic reversal) kata kene ‘di sini’ dan frasa ing mriki ‘di sini’ dapat ditemukan dalam pembicaraan pada situasi pembicaraan dengan telepon dan dalam situasi menulis surat.

(12)   Halo, piye mas kene udan apa ora? ‘Halo, bagaimana mas sini hujan tidak.’

(13)   Kawontenan kula ing Sala tansah bagas waras, kadospundi kawontenan brayat ing mriki?. ‘Keadaan saya di Sala sehat walafiat, bagaimana keadaan keluarga di sini.’

            Kata kene dan ing mriki secara konvensional memiliki makna ‘dekat dengan penuturnya’, tetapi dengan pembalikan deiksis itu, kata kene dan ing mriki memiliki makna ‘jauh dengan penuturnya’. Kasus serupa juga dijumpai pada persona pertama terikat lekat kanan -ku ‘-ku’ sebagai sarana untuk menunjuk persona kedua dan persona ketiga terikat lekat kanan –ipun ‘-nya’ sebagai sarana untuk menunjuk persona kedua.

(14)   Wah, klambiku anyar. Pantes lakune beda. ‘Wah, bajuku baru. Pantas jalannya lain.’

(15)   Naminipun sinten? Dalemipun pundi? ‘Namanya siapa? Rumahnya di mana?’

Bentuk ngarep ‘depan’ dan mburi ‘belakang’ juga bersifat deiktis, misalnya dalam tuturan (16) berikut.

(16)   Ana asu neng ngarep wit. ‘Ada anjing di depan pohon.’

Bagian pohon kelapa yang dilihat oleh penutur sewaktu mengucapkan kalimat itu (16) itulah yang dimaksud dengan kata ngarep.

            Kata ngarep dan mburi tidak deiktis apabila dirangkaikan dengan nomina seperti manusia, rumah (karena mempunyai bagian depan dan belakang).

            Deiksis temporal tergantung pada waktu ujaran (moment of speaking). Misalnya kata saiki dan sesuk dalam (2) di atas adalah deiktis. Kata yang lainnya yang sejenis dengan kata saiki dan sesuk adalah wingi ‘kemarin’, misalnya dalam tutran (17) berikut.

(17)   Aku wingi nggoleki kowe.’Saya kemarin mencari kamu.’

Berdasarkan waktu ujaran, kata wingi dalam (17) ‘satu hari sebelum tuturan berlangsung atau dituturkan’, sehingga kalau tuturan itu misalnya dituturkan satu hari kemudian, maka kata wingi akan mengalami perpindahan referen.

 

3. Kesimpulan

          Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1)      Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Makna yang dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context dependent), maksud penutur (speaker meaning) atau (speaker

Pragmatik

Apr-8-2009 By yohanes suwanto

PRAGMATIK

 

pragmatics (n) – pragmatik – pragmatika

pragmatis (adj) : melihat sesuatu dari kegunaan

pragmatisme: aliran yang melihat sesuatu dari kegunaan

 

Dalam komunikasi, satu maksud atau satu fungsi dapat diungkapkan dengan berbagai bentuk/struktur. Untuk maksud “menyuruh” orang lain, penutur dapat mengungkapkannya dengan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, atau bahkan dengan kalimat interogatif. Dengan demikian, pragmatik lebih cenderung ke fungsionalisme daripada ke formalisme. Pragmatik berbeda dengan semantik dalam hal pragmatik mengkaji maksud ujaran dengan satuan analisisnya berupa tindak tutur (speech act), sedangkan semantik menelaah makna satuan lingual (kata atau kalimat) dengan satuan analisisnya berupa arti atau makna.

Kajian pragmatik lebih menitikberatkan pada ilokusi dan perlokusi daripada lokusi sebab di dalam ilokusi terdapat daya ujaran (maksud dan fungsi tuturan), perlokusi berarti terjadi tindakan sebagai akibat dari daya ujaran tersebut. Sementara itu, di dalam lokusi belum terlihat adanya fungsi ujaran, yang ada barulah makna kata/kalimat yang diujarkan.

Berbagai tindak tutur (TT) yang terjadi di masyarakat, baik TT representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif, TT langsung dan tidak langsung, maupun TT harafiah dan tidak harafiah, atau kombinasi dari dua/lebih TT tersebut, merupakan bahan sekaligus fenomena yang sangat menarik untuk dikaji secara pragmatis. Misalnya, bagaimanakah TT yang dilakukan oleh orang Jawa apabila ingin menyatakan suatu maksud tertentu, seperti ngongkon ‘menyuruh’, nyilih ‘meminjam’, njaluk ‘meminta’, ngelem ‘memuji’, janji ‘berjanji’, menging ‘melarang’, dan ngapura ‘memaafkan’. Pengkajian TT tersebut tentu menjadi semakin menarik apabila peneliti mau mempertimbangkan prinsip kerja sama Grice dengan empat maksim: kuantitas, kualitas, hubungan, dan cara; serta skala pragmatik dan derajat kesopansantunan yang dikembangkan oleh Leech (1983).

 

Pragmatik dan Fungsi Bahasa

Bidang “pragmatik” dalam linguistik dewasa ini mulai mendapat perhatian para peneliti dan pakar bahasa di Indonesia. Bidang ini cenderung mengkaji fungsi ujaran atau fungsi bahasa daripada bentuk atau strukturnya. Dengan kata lain, pragmatik lebih cenderung ke fungsionalisme daripada ke formalisme. Hal itu sesuai dengan pengertian pragmatik yang dikemukakan oleh Levinson (1987: 5 dan 7), pragmatik adalah kajian mengenai penggunaan bahasa atau kajian bahasa dan perspektif fungsional. Artinya, kajian ini mencoba menjelaskan aspek-aspek struktur bahasa dengan mengacu ke pengaruh-pengaruh dan sebab-sebab nonbahasa.

Fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. Di dalam komunikasi, satu maksud atau satu fungsi dapat dituturkan dengan berbagai bentuk tuturan. Misalnya, seorang guru yang bermaksud menyuruh muridnya untuk mengambilkan kapur di kantor, dia dapat memilih satu di antara tuturan-tuturan berikut:

(1)  Jupukna kapur!

(2)  Kene ora ana kapur.

(3)  Ibu ngersakake kapur.

(4)  O, jebul ora ana kapur.

(5)  Ing kene ora ana kapur, ya?

(6)  Ngapa ora padha gelem njupuk kapur?

 

Dengan demikian untuk maksud “menyuruh” agar seseorang melakukan suatu tindakan dapat diungkapkan dengan menggunakan kalimat imperatif seperti tuturan (1), kalimat deklaratif seperti tuturan (2-4), atau kalimat interogatif seperti tuturan (5-6). Jadi, secara pragmatis, kalimat berita (deklaratif) dan kalimat tanya (interogatif) di samping berfungsi untuk memberitakan atau menanyakan sesuatu juga berfungsi untuk menyuruh (imperatif atau direktif).

 

PRAGMATIK VS SEMANTIK

Sebelum dikemukakan batasan pragmatik kiranya perlu dijelaskan lebih dahulu perbedaan antara pragmatik dengan semantik.

(a)  Semantik mempelajari makna, yaitu makna kata dan makna kalimat, sedangkan pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan.

(b)  Kalau semantik bertanya “Apa makna X?” maka pragmatik bertanya “Apa yang Anda maksudkan dengan X?”

(c)  Makna di dalam semantik ditentukan oleh koteks, sedangkan makna di dalam pragmatik ditentukan oleh konteks, yakni siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, bilamana, bagaimana, dan apa fungsi ujaran itu. Berkaitan dengan perbedaan (c) ini, Kaswanti Purwo (1990: 16) merumuskan secara singkat “semantik bersifat bebas konteks (context independent), sedangkan pragmatik bersifat terikat konteks (context dependent)” (bandingkan Wijana, 1996: 3).

 

Definisi pragmatik:

 1. cabang ilmu bahasa yang menelaah penggunaan bahasa. Satuan-satuan lingual dalam penggunaannya.
 2. studi kebahasaan yang terikat konteks.
 3. studies meaning in relation to speech situation (Leech, 1983).
 4. cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi (Wijana, 1996: 2).

 

Cukup banyak kiranya batasan atau definisi mengenai pragmatik. Levinson (1987: 1-53), misalnya, membutuhkan 53 halaman hanya untuk menerangkan apakah pragmatik itu dan apa saja yang menjadi cakupannya. Di sini dikutipkan beberapa di antaranya yang dianggap cukup penting.

(1)  Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara tanda (lambang) dengan penafsirnya, sedangkan semantik adalah kajian mengenai hubungan antara tanda (lambang) dengan objek yang diacu oleh tanda tersebut.

(2)  Pragmatik adalah kajian mengenai penggunaan bahasa, sedangkan semantik adalah kajian mengenai makna.

(3)  Pragmatik adalah kajian bahasa dan perspektif fungsional, artinya kajian ini mencoba menjelaskan aspek-aspek struktur linguistik dengan mengacu ke pengaruh-pengaruh dan sebab-sebab nonlinguistik.

(4)  Pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara bahasa dengan konteks yang menjadi dasar dari penjelasan tentang pemahaman bahasa.

(5)  Pragmatik adalah kajian mengenai deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan aspek-aspek struktur wacana.

(6)  Pragmatik adalah kajian mengenai bagaimana bahasa dipakai untuk berkomunikasi, terutama hubungan antara kalimat dengan konteks dan situasi pemakaiannya.

            Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa cakupan kajian pragmatik sangat luas sehingga sering dianggap tumpang tindih dengan kajian wacana atau kajian sosiolinguistik. Yang jelas disepakati ialah bahwa satuan kajian pragmatik bukanlah kata atau kalimat, melainkan tindak tutur atau tindak ujaran (speech act).

 

            Stephen C. Levinson telah mengumpulkan sejumlah batasan pragmatik yang berasal dari berbagai sumber dan pakar, yang dapat dirangkum seperti berikut ini.

 1. Pragmatik adalah telaah mengenai hubungan tanda-tanda dengan penafsir (Morris, 1938:6). Teori pragmatik menjelaskan alasan atau pemikiran para pembicara dan penyimak dalam menyusun korelasi dalam suatu konteks sebuah tanda kalimat dengan suatu proposisi (rencana, atau masalah). Dalam hal ini teori pragmatik merupakan bagian dari performansi.
 2. Pragmatik adalah telaah mengenai hubungan antara bahasa dan konteks yang tergramatisasikan atau disandikan dalam struktur sesuatu bahasa.
 3. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataaan lain: memperbincangkan segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung kepada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang ciucapkan. Secara kasar dapat dirumuskan: pragmatik = makna – kondisi-kondisi kebenaran.
 4. Pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain: telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat.
 5. Pragmatik adalah telaah mengenai deiksis, implikatur, anggapan penutur (presupposition), tindak ujar, dan aspek struktur wacana.

 

Parker (1986: 11), pragmatics is distinct from grammar, which is the study of the internal structure of language. Pragmatics is the study of how language is used to communicate.

 

Pragmatik sebenarnya merupakan bagian dari ilmu tanda atau semiotics atau semiotika. Pemakaian istilah pragmatik (pragmatics) dipopulerkan oleh seorang filosof bernama Charles Morris (1938), yang mempunyai perhatian besar pada ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda, atau semiotik (semiotics). Dalam semiotik, Morris membedakan tiga cabang yang berbeda dalam penyelidikan, yaitu: sintaktik (syntactics) atau sintaksis (syntax) yaitu telaah tentang relasi formal dari tanda yang satu dengan tanda yang lain (mempelajari hubungan satuan lingual dengan satuan lingual lain: tanda dengan tanda);  semantik (semantics) yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan objek di mana tanda-tanda itu diterapkan (ditandainya) (atau hubungan antara penanda dan petanda (signifiant dan signifie/yang ditandai)); dan pragmatik yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan penafsir (interpreters). Ketiga cabang tersebut kemudian lebih dikenal dengan teori trikotomi.

Contoh:

Kok, sudah pulang!

Isteri: ’betul-betul terkejut’ atau ’orang itu lama sekali perginya’

Suami menafsirkan: siapa yang berbicara, kepada siapa, situasinya bagaimana?

 

L. Witgenstein (filsuf): makna adalah penggunaannya. Makna sebuah tuturan itu penggunaannya.

 

Cabang-cabang bahasa:

Fonologi: bunyi sebagai sistem

 

internal atau formal

diadik: bentuk dan makna

Morfologi: satuan gramatikal terkecil.

Sintaksis: frase, klausa, kalimat, wacana.

Semantik: makna (biasanya leksikal).

Pragmatik: cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna satuan kebahasaan yang bersifat eksternal / bagaimana satuan kebahasaan itu dikomunikasikan

 

eksternal atau fungsional

triadik: bentuk, makna, dan maksud.

 

Semantik: makna linguistik (makna), bersifat internal.

Pragmatik: makna penutur (maksud), makna dalam penutur.

 

Contoh:

Sugeng enjing!

makna: menyapa

maksud: tergantung siapa yang berbicaraatau maksud lain, misalnya menyindir atau memarahi.

 

Baik!

makna: baik, apik

maksud: bisa tidak baik, dilihat dari berbagai faktor , ada hal-hal yang tidak langsung ’indirectness atau secara tidak literal’.

 

Makna itu berubah-ubah tergantung pada konteksnya. Jadi, sebenarnya semantik sudah ada pragmatik.

Pragmatik: bagaimana orang menafsirkan. Mempelajari bagaimana satuan lingual itu ditafsirkan.

 

 

Asal-usul dan perilaku historis istilah pragmatik

 

            Pemakaian istilah pragmatik (pragmatics) dipopulerkan oleh seorang filosof bernama Charles Morris (1938), yang mempunyai perhatian besar pada ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda, atau semiotik (semiotics). Dalam semiotik, Morris membedakan tiga cabang yang berbeda dalam penyelidikan, yaitu: sintaktik (syntactics) atau sintaksis (syntax) yaitu telaah tentang relasi formal dari tanda yang satu dengan tanda yang lain, semantik (semantics) yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan objek di mana tanda-tanda itu diterapkan (ditandainya), dan pragmatik yaitu telaah tentang hubungan tanda-tanda dengan penafsir (interpreters). Ketiga cabang tersebut kemudian lebih dikenal dengan teori trikotomi.

            Morris memberikan contoh interjeksi seperti Oh!, Come here!, Good morning! dipengaruhi oleh hukum pragmatik, yaitu bahwa variasi retoris dan alat puitis hanya muncul di bawah kondisi tertentu dalam batas-batas pemakaian bahasa.

            Akhirnya pengarang menyimpulkan bahwa perbedaan pemakaian istilah pragmatik ditimbulkan dari bagian asal-usul semantik karya Morris, yaitu suatu telaah dari sebagian besar jajaran fenomena psikologis dan sosiologis yang mencakup sistem tanda pada umumnya atau dalam bahasa tertentu (the Continental sense of the term); atau telaah konsep abstrak tertentu yang membuat acuan pada pelaku (agents) (satu gagasan dari Carnap); atau studi istilah indeksikal atau deiktis (deictis) (gagasan Montague); atau akhirnya pemakaian dalam linguistik Anglo-American dan filsafat.

            Buku ini secara eksklusif menyangkut istilah pada gagasan yang terakhir dan menerapkannya pada pembicaraan ini.

 

Contoh semantika:

kursi                                                               ’tempat duduk’

                                                                       

 

signifiant (penanda)                                                signifie (petanda)

 

Terdapat suatu prinsip:

Noam Chomsky:

Terdapat hubungan satu lawan satu antara penanda dan petanda (signifiant  dan signifie).

 

Pragmatik:

Satu tanda bisa menyatakan bermacam-macam maksud atau bermacam-macam tanda satu maksud.

Contoh: ’menolak’ bisa dinyatakan dengan

Ora duwe dhuwit.

Omahku sepi kok.

 

·         Tuturan semakin panjang tuturan semakin sopan, semakin pendek tidak sopan.

o        Contoh: Lunga! (tidak sopan) dan Lungaa! (lebih sopan)

·         Semakin langsung semakin tidak sopan, semakin tidak langsung semakin sopan. (Contoh: Nyilih sepedha motore (tidak sopan) dan Menawa pareng, aku nyilih sepedha motore (lebih sopan)).

 

Obyek data pragmatik itu konkrit, jelas, karena:

          jelas kapan bahasa itu digunakan

          siapa yang berbicara

          kepada siapa.

J.W.M. Verhaar (Pengantar Lingguistik Umum):

– Makna          : ada pada satuan lingual (internal)

– Maksud        : ada pada penutur (eksternal)

– Informasi     : isi tuturan (internal)

 

Dia membeli buku

Buku dibelinya

makna: ‘aktif’ dan ‘pasif’

 

Makna yang abstrak, yang tidak jelas siapa penuturnya tidak jelas.

Makna kongkrit: makna tuturan.

 

Berkenaan dengan data:

Data kalimat : sentence.

Data pragmatik: utterance (kalimat + konteks). Obyek data primer adalah bahasa lisan. Bahasa tulis juga bisa asalkan mampu merekonstruksi tuturan yang sebenarnya.

 

Sosiolinguistik: berkaitan dengan variasi bahasa.

 1. Dia pergi ke Surabaya. Ayahnya sakit. —-> terkait dengan wacana.
 2. + Piye bijimu

– Entuk 4                    wacana pragmatik

+ Apik!

 

Menurut Halliday (pakar Functional Grammar):

1.      Field (medan): siapa berbicara kepada siapa.

2.      Tenor (pelibat): misalnya, ayah dengan anak.

3.      Mode (bentuk bahasa): strategi memilih yang mana)

 

Pragmatik: retorika, bagaimana strateginya.

 

Widowson:

1.            Kalimat (sentence)     – minus konteks.

2.            Tuturan (utterance)   – plus konteks.

3.            Teks (texs)                   – di atas kalimat minus konteks.

4.            Wacana (discourse)   – di atas kalimat plus konteks.

 

Wacana: mengandung amanat yang lengkap.

Contoh:

Sugeng rawuh.

Lunga!                                    Wacana.

 

Jadi, wacana tidak selalu di atas kalimat.

 

Arep?                                                                         teks tidak jelas konteksnya, Kopi bisa marahi saya melek terus.                         menolak atau menerima.

 

Neng ngendi sabune?                     – kalimat tanya.

 

 


TUTURAN PERFORMATIF DAN TUTURAN KONSTATIF

 

 

Pustaka:

 

Austin, J.L. 1962. How to Do Things with Words. (ed. J.O. Urmson). New York: Oxford University Press.

Harimurti Kridalaksana. 1984. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia.

Leech, Geoffrey. (Terjemahan M.D.D. Oka). 1993. Prinsip-prinsip Pragmatik. Jakarta: Universitas Indonesia.

Richards, Jack dkk. 1989. Longman Dictionary of Applied Linguistics. Longman: Longman Group UK Limited.

Searle, John. 1969. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

 

 

Tuturan (utterance, oleh Kridalaksana disebut dengan istilah ujaran): (1) regangan wicara bermakna di antara dua kesenyapan aktual atau potensial, (2) kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan (Kridalaksana, 1984: 2001).

Intinya: bahasa pada umumnya sebagai alat komunikasi, tetapi sebenarnya ada tindakan tertentu yang baru dapat terlaksana kalau orang itu mengemukakan tuturan/bahasa. Dengan demikian bahasa bukan semata-mata alat untuk menyatakan sesuatu tetapi juga melakukan sesuatu.

Filosof J.L. Austin membedakan antara tuturan performatif (performativei) dan konstatif (constative).

 

Definisi:

Tuturan performatif (performative utterance): tuturan yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan bahwa dengan mengungkapkannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga; misalnya: dalam ujaran Saya mengucapkan terima kasih, pembicara mengujarkannya dan sekaligus menyelesaikan perbuatan “mengucapkan” (Kridalaksana, 1984: 2001). Performative (in speech act theory): an utterance which performs an act, such as Watch out (=a warning), I promise not to be late (= a promise). ((Richards dkk., 1989: 212). Secara ringkas dikatakan pula bahwa tuturan performatif adalah tuturan untuk melakukan sesuatu (perform the action).

Tuturan performatif  tidak dievaluasi sebagai benar atau salah, tetapi sebagai tepat atau tidak tepat, misalnya: I promise that I shall be there (Saya berjanji bahwa saya akan hadir di sana) dan performatif primer atau tuturan primer I shall be there (Saya akan hadir di sana) (Geoffrey Leech (terjemahan), 1993: 280).

 

Contoh lain:

1.     Saya berterima kasih atas kebaikan Saudara. (Tindakan berterima kasih: the act of thanking)

2.     Saya mohon maaf atas keterlambatan saya. (Tindakan mohon maaf: the act of apologizing).

3.     Saya namakan anak saya Parikesit. (Tindakan memberi nama: the act of naming).

4.     Saya bertaruh Mike Tyson pasti menang. (Tindakan bertaruh: the act of betting).

5.     Saya nyatakan Anda berua suami-isteri. (Tindakan menyatakan/menikahkan: the act of marrying).

6.     Saya serahkan semua harta saya kepada anak saya. (Tindakan menyerahkan: the act of bequeting).

7.     Saya akan pergi sekarang. (Tindakan pergi: the act of going).

 

Ciri-ciri tindakan performatif

§         Subyek harus orang pertama, bukan orang kedua atau ketiga.

§         Tindakan sedang/akan dilakukan

Kalau dalam bahasa Inggris, subjek orang pertama dan kala-nya present tense.

Austin dalam menentukan ciri-ciri tuturan performatif ini hanya melihat aspek gramatikalnya saja. Akhirnya direvisi (dilengkapi) oleh murid-muridnya, yaitu dengan adanya syarat-syarat lainnya yang disebut syarat tuturan performatif (felicity condition). Syarat-syarat itu antara lain:

1.       Orang yang menyatakan tuturan dan tempatnya harus sesuai atau cocok. Misalnya: Saya nyatakan Anda berdua suami-isteri. Penuturnya adalah penghulu (naib), pendeta, rama,  tempatnya di KUA, Gereja, Pura, Masjid,  objeknya 2 orang (berdua).

2.       Tindakan harus dilakukan secara sungguh-sungguholeh penutur. Misalnya: Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Harus diucapkan sungguh-sungguh, tidak dengan tindakan menginjak kaki mitra tutur-nya.

 

Syarat itu juga belum cukup, kemudian diperbaharui lagi oleh John Searle, sebagai berikut.

1.       Penutur harus memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam mengemukakan tuturannya. Misalnya: Saya berjanji akan setia padamu. (the act of promising).

2.       Penutur harus yakin bahwa ia mampu melakukan tindakan itu. atau mampu melakukan apa yang dinyatakan dalam tuturannya. Misalnya: Sesuk kowe tak-tukokke sepur (yakin tidak, kalau tidak berarti bukan tuturan performatif).

3.       Tuturan harus mempredikasi tindakan yan g akan dilakukan, bukan yang telah dilakukan. Misalnya: Saya berjanji akan setia.

4.       Tuturan harus mempredikasi tindakan yang akan dilakukan oleh penutur, bukan oleh orang lain. Misalnya: Saya berjanji bahwa saya akan selalu datang tepat waktu.

5.       Tindakan harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh kedua belah pihak. Misalnya: Aku njaluk pangapura marang sliramu, tumindakku kang ora ndadekake renaning penggalihmu. (Orang perta dan kedua melakukan tindakan secara sungguh-sungguh).

Kalau tuturan tidak memenuhi kelima syarat tersebut, maka tuturan itu dikatakan tidak valid (infelicition).

 

Tuturan konstatif atau deskriptif (constative utterance): tuturan yang dipergunakan untuk menggambarkan atau memerikan peristiwa, proses, keadaan, dsb. dan sifatnya betul atau tidak betul (Kridalaksana, 1984: 2001)., atau Austin mengatakan bahwa tuturan konstatif dapat dievaluasi dari segi benar-salah (Geoffrey Leech (terjemahan), 1993: 316).

Misalnya:

1.       Ali pergi ke Jakarta

2.       Saya tidur di hotel.

 

A constative is an utterance which assert something that is either true or false; for example, Chicago is in the United States (Richards dkk., 1989: 212-213).


TINDAK TUTUR

(Speech Act)

 

A. Pengertian

           

            Tindak tutur (istilah Kridalaksana ‘pertuturan’ / speech act, speech event): pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar (Kridalaksana, 1984: 154)

Speech act: an utterance as a functional unit in communication (Richards et al, 1989: 265). Di dalam mengatakan suatu kalimat, seseorang tidak semata-mata mengatakan sesuatu dengan pengucapan kalimat itu. Di dalam pengucapan kalimat ia juga “menindakkan” sesuatu. Dengan pengucapan kalimat Arep ngombe apa? si pembicara tidak semata-mata menanyakan atau meminta jawaban tertentu; ia juga menindakkan sesuatu, yakni menawarkan minuman. Seorang ibu rumah pondokan putri, mengatakan Sampun jam sanga ia tidak semata-mata memberi tahu keadaan jam pada waktu itu; ia juga menindakkan sesuatu, yaitu memerintahkan si mitratutur supaya pergi meninggalkan rumah pondokannya.

Hal-hal apa sajakah yang dapat ditindakkan di dalam berbicara? Ada cukup banyak; antara lain, permintaan (requests), pemberian izin (permissons), tawaran (offers), ajakan (invitation), penerimaan akan tawaran (acceptation of offers)

 

B. TINDAK TUTUR DAN JENIS-JENISNYA

Tindak tutur (selanjutnya TT) atau tindak ujaran (speech act) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pragmatik karena TT adalah satuan analisisnya. Uraian berikut memaparkan klasifikasi dari berbagai jenis TT.

 

3.1 Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi

Austin (1962) dalam How to do Things with Words mengemukakan bahwa mengujarkan sebuah kalimat tertentu dapat dipandang sebagai melakukan tindakan (act), di samping memang mengucapkan kalimat tersebut. Ia membedakan tiga jenis tindakan yang berkaitan dengan ujaran, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

            Lokusi adalah semata-mata tindak berbicara, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna kata itu (di dalam kamus) dan makna kalimat itu sesuai dengan kaidah sintaksisnya. Di sini maksud atau fungsi ujaran itu belum menjadi perhatian. Jadi, apabila seorang penutur (selanjutnya disingkat P) Jawa mengujarkan “Aku ngelak” dalam tindak lokusi kita akan mengartikan “aku” sebagai ‘pronomina persona tunggal’ (yaitu si P) dan “ngelak” mengacu ke ‘tenggorokan kering dan perlu dibasahi’, tanpa bermaksud untuk minta minum.

            Ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Di sini kita mulai berbicara tentang maksud dan fungsi atau daya ujaran yang bersangkutan, untuk apa ujaran itu dilakukan. Jadi, “Aku ngelak” yang diujarkan oleh P dengan maksud ‘minta minum’ adalah sebuah tindak ilokusi.

            Perlokusi mengacu ke efek yang ditimbulkan oleh ujaran yang dihasilkan oleh P. Secara singkat, perlokusi adalah efek dari TT itu bagi mitra-tutur (selanjutnya MT). Jadi, jika MT melakukan tindakan mengambilkan air minum untuk P sebagai akibat dari TT itu maka di sini dapat dikatakan terjadi tindak perlokusi.

 

3.2 TT Representatif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Deklaratif

Searle (1975) mengembangkan teori TT dan membaginya menjadi lima jenis TT (dalam Ibrahim, 1993: 11-54). Kelima TT itu sebagai berikut:

(1)  TT representatif yaitu TT yang mengikat P-nya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya, misalnya menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan.

(2)  TT direktif yaitu TT yang dilakukan P-nya dengan maksud agar si pendengar atau MT melakukan tindakan yang disebutkan di dalam ujaran itu, misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang.

(3)  TT ekspresif ialah TT yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan di dalam ujaran itu, misalnya memuji, mengucapkan terima kasih, mengritik, dan mengeluh.

(4)  TT komisif adalah TT yang mengikat P-nya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam ujarannya, misalnya berjanji dan bersumpah.

(5)  TT deklaratif merupakan TT yang dilakukan P dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru, misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf.

 

            Pada bagian terdahulu telah disinggung bahwa di dalam komunikasi satu fungsi dapat dinyatakan atau diutarakan melalui berbagai bentuk ujaran. Untuk maksud atau fungsi “menyuruh”, misalnya, menurut Blum-Kulka (1987) (lihat Gunarwan, 1993: 8) dapat diungkapkan dengan menggunakan berbagai ujaran sebagai berikut.

 

(1)  Kalimat bermodus imperatif      :  Pindhahen meja iki!

(2)  Performatif eksplisit                   :  Dakjaluk sliramu mindhahke meja iki!

(3)  Performatif berpagar                 :  Aku jan-jane arep njaluk tulung sliramu mindhahke meja iki.

(4)  Pernyataan keharusan               :  Sliramu kudu mindhahke meja iki!

(5)  Pernyataan keinginan                :  Aku kepengin meja iki dipindhah.

(6)  Rumusan saran                            :  Piye yen meja iki dipindhah?

(7)  Persiapan pertanyaan                :  Kowe bisa mindhah meja iki?

(8)  Isyarat kuat                                  :  Yen meja iki ana ing kene, kamar iki katon rupek.

(9)  Isyarat halus                                 :  Kamar iki kok katone sesak ngono ya?

 

3.3 TT Langsung vs TT Tidak Langsung

Dari sembilan bentuk ujaran tersebut diperoleh sembilan TT yang berbeda-beda derajat kelangsungannya dalam menyampaikan maksud ‘menyuruh memindahkan meja’ itu. Hal ini berkaitan dengan tindak tutur langsung (TT-L) dan tindak tutur tidak langsung (TT-TL). Derajat kelangsungan TT dapat diukur berdasarkan “jarak tempuh” antara titik ilokusi ( di benak P) ke titik tujuan ilokusi (di benak MT). Derajat kelangsungan dapat pula diukur berdasarkan kejelasan pragmatisnya: makin jelas maksud ujaran makin langsunglah ujaran itu, dan sebaliknya. Dari kesembilan bentuk ujaran tersebut, yang paling samar-samar maksudnya ialah bentuk ujaran (9), berupa isyarat halus. Karena kata “meja” sama sekali tidak disebutkan oleh P dalam ujaran (9), maka MT harus mencari-cari konteks yang relevan untuk dapat menangkap maksud P.

            Selain TT-L dan TT-TL, P dapat juga menggunakan tindak tutur harafiah (TT-H) atau tindak tutur tidak harafiah (TT-TH) di dalam mengutarakan maksudnya. Jika kedua hal itu, kelangsungan dan keharafiahan ujaran, digabungkan maka akan didapatkan empat macam ujaran, yaitu:

(1)  TT-LH         :  “Buka mulut”, misalnya diucapkan oleh dokter gigi kepada pasiennya.

(2)  TT-LTH       :  “Tutup mulut”, misalnya diucapkan oleh seseorang yang jengkel kepada MT-nya yang selalu “cerewet”.

(3)  TT-TLH       :  “Bagaimana kalau mulutnya dibuka?”, misalnya diucapkan oleh dokter gigi kepada pasien yang masih kecil agar anak itu tidak takut.

(4)  TT-TLTH     :  “Untuk menjaga rahasia, lebih baik jika kita semua sepakat menutup mulut kita masing-masing”, misalnya diucapkan oleh P yang mengajak MT-nya untuk tidak membuka rahasia.

 

            Dengan demikian, secara ringkas, berdasarkan uraian dan contoh-contoh di atas dapat dicatat ada delapan TT sebagai berikut (bandingkan Wijana, 1996: 36).

(1)  Tindak tutur langsung (TT-L)

(2)  Tindak tutur tidak langsung (TT-TL)

(3)  Tindak tutur harafiah (TT-H)

(4)  Tindak tutur tidak harafiah (TT-TH)

(5)  Tindak tutur langsung harafiah (TT-LH)

(6)  Tindak tutur tidak langsung harafiah (TT-TLH)

(7)  Tindak tutur langsung tidak harafiah (TT-LTH)\

(8)  Tindak tutur tidak langsung tidak harafiah (TT-TLTH)

Apabila seseorang menggunakan bahasa, maka ada 3 jenis tindakan atau tindak tutur (selanjutnya disingkat TT), yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Austin (1962) yang melihat adanya tiga jenis tindak ujar, yaitu tindak lokusi (melakukan tindakan mengatakan sesuatu), tindak ilokusi (melakukan tidakan dalam mengatakan sesuatu), dan tindak perlokusi (melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu). Misalnya:

 

1.

Lokusi

n mengatakan kepada t bahwa X.

(merupakan tindak mengatakan sesuatu: menghasilkan serangkaian bunyi yang berarti sesuatu. Ini merupakan aspek bahasa yang merupakan pokok penekanan linguistik tradisional).

2.

Ilokusi

Dalam mengatakan X, n menegaskan (asserts) bahwa P.

(Dilakukan dengan mengatakan sesuatu, dan mencakup tindak-tindak seperti bertaruh, berjanji, menolak, dan memesan. Sebagian verba yang digunakan untuk melabel tindak ilokusi bisa digunakan secara performatif. Dengan demikian mengatakan Saya menolak bahwa X sama halnya menolak bahwa X.)

3.

Perlokusi

Dengan mengatakan X, n meyakinkan (convinces) t bahwa P.

(Menghasilkan efek tertentu pada pendengar. Persuasi merupakan tindak perlokusi: orang tidak dapat mempersuai seseorang tentang sesuatu hanya dengan mengatakan Saya mempersuasi anda. Contoh-contoh yang sesuai adalah meyakinkan, melukai, menakut-nakuti, dan membuat tertawa)

 

Perbedaan kekuatan antara perlokusi dan ilokusi tidak selalu jelas. Misalnya, suruhan (request) memiliki kekuatan esensial untuk membuat pendengar melakukan sesuatu. Kesulitan dalam definisi ini muncul dari urutan tindakan yang banyak diabaikan oleh teori tindak tutur. Kesulitan itu juga muncul dari dasar definisi maksud penutur, yang merupakan keadaan psikologis yang tidak bisa diobservasi (lihat Abd. Syukur Ibrahim, 1993: 115).

 

1. TT lokusi:  Austin, perbuatan bertutur, hal mengungkapkan sesuatu atau menyatakan sesuatu (locutionary speech act).

Misalnya: Dia sakit.

                        Kaki manusia dua.

                        Pohon punya daun.

     Wacana-wacana ilmiah yang tidak menekankan emosi termasuk TT lokusi. TT ini sangat sedikit peranannya dalam pragmatik.

 

2. TT ilokusi: Austin, Searle, perbuatan yang dilakukan dalam mengujarkan sesuatu atau melakukan sesuatu, mis. memperingatkan, bertanya (illocutionary speech act).

     Misalnya: Saya berjanji.

                        Ibunya di rumah! (bisa bermaksud melarang datang menemui anaknya)

                        Bapaknya galak! (bisa melarang jangan ke sana)

                        Saya tidak dapat datang. (minta maaf)

                        Kula nyuwun sekilo. (membeli)

                        Temboknya dicat! (jangan dekat tembok itu)

                        Adoh lho le! (jangan ke sana)

3. TT perlokusi: Austin, Searle, perbuatan yang dilakukan dengan mengujarkan sesuatu, membuat orang lain percaya akan sesuatu dengan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu, dll. atau mempengaruhi orang lain (perlocutionary speech act)

     Misalnya:  Tempat itu jauh.

 

Tempat itu jauh

Lokusi

Lokusi

Perlokusi

Tempat itu jauh.

Tempat itu jauh.

Tempat itu jauh.

mengandung pesan.

metapesan ‘Jangan pergi ke sana!’

metapesan (Dalam pikiran mitratutur ada keputusan) “Saya tidak akan pergi ke sana.”

 

 

C. Tindak tutur langsung-tidak langsung dan literal-tidak literal

 

            Berdasarkan isi kalimat atau tuturannya, kalimat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kalimat berita (deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif).

 

Berita

Tanya

Perintah

Adiknya sakit.

Di mana handuk saya?

Pergi!

Informasi

ya, tidak (apa, intonasi)

informasi (apa, siapa, di mana, kapan, ke mana, untuk apa, dsb.)

larangan, ajakan, dan perintah biasa

TT langsung (direct speech)

TT langsung (direct speech)

TT langsung (direct speech)

 

Berdasarkan mudusnya, kalimat atau tuturan dapat dibedakan menjadi tuturan langsung dan tutran tidak langsung. Misalnya:

[Tuturan langsung]

A: Minta uang untuk membeli gula!

B: Ini.

 

[Tuturan tidak langsung]

A: Gulanya habis, nyah.

B: Ini uangnya. Beli sana!

 

Kadang-kadang secara pragmatis kalimat berita dan tanya digunakan untuk memerintah, sehingga merupakan TT tidak langsung (indirect speech). Hal ini merupakan sesuatu yang penting dalam kajian pragmatik. Misalnya:

 

1. Rumahnya jauh. (ada maksud: jangan pergi ke sana).

2. Adiknya sakit. (ada maksud: jangan ribut atau tengoklah!)

 

Berdasarkan keliteralannya, tuturan dapat dibedakan menjadi tuturan literal dan tuturan tidal literal.

1. Tuturan literal: tuturan yang sesuai dengan maksud atau modusnya. Misalnya, Buka mulutnya! (makna lugas: buka).

2. Tuturan tidak literal: tuturan yang tidak sesuai dengan maksud dalam tulisan/tuturan. Misalnya, Buka mulutnya! (makna tidak lugas: tutup). Hal ini disebut juga ‘nglulu’

 

Dalan bahasa kadang-kadang terjadi, yang bagus dikatakan jelek (hal ini disebut banter [bEnte]), yang jelek dikatakan bagus (disebut ‘ironi’).

 

Masing-masing tindak tutur (langsung, tidak langsung, literal, dan tidak literal) apabila disinggungkan (diinterseksikan) dapat dibedakan menjadi 8 macam seperti sebagai berikut.

1. TT langsung

2. TT tidak langsung

3. TT literal

4. TT tidak literal

5. TT langsung literal

6. TT tidak langsung literal

7. TT langsung tidak literal

8. TT tidak langsung tidak literal

 

Misalnya, kalimat Radione kurang banter.

 

1.

TT langsung

Radione kurang banter.

betul-betul kurang keras.

2.

TT tidak langsung

keraskan radionya!

3.

TT literal

betul-betul kurang keras.

4.

TT tidak literal

suara radionya keras sekali.

5.

TT langsung literal

betul-betul kurang keras

6.

TT tidak langsung literal

keraskan radionya!

7.

TT langsung tidak literal

suara radionya keras sekali.

8.

TT tidak langsung tidak literal

matikan!

 

 

 

 

 

 

 

 


PRINSIP KERJA SAMA

(Cooperative Principle)

 

Sebelum belajar tentang ‘prinsip kerja sama’, kita perlu belajar tentang ‘asumsi pragmatik’.

            Kalau orang berbicara kepada orang lain pasti ingin mengemukakan sesuatu. Selanjutnya orang lain diharapkan menangkap apa (hal) yang dikemukakan. Dengan adanya 2 tujuan ini, maka orang akan berbicara sejelas mungkin, tidak berbelit-belit, ringkas, tidak berlebihan, berbicara secara wajar (termasuk volume suara yang wajar).

            Hanya saja dalam pragmatik terdapat penyimpangan-penyimpangan, ada maksud-maksud tertentu, tetapi ia harus bertanggung jawab atas penyimpangan itu, sehingga orang lain bisa mengetahui maksudnya. Mereka harus bekerja sama.

            Contoh:

            kikir                            : q2r

            berdua satu tujuan  : ber-217-an

            tekate dhewe                        : TKTDW

            kutujukan                  : ku√49kan

            wawan                       : wa-one

            prawan ayu               : pra one are you

            kian maju                   : q-an maju

            lali main                     : la5in

            dik daniel                   : dick&niel

            kaki lima                    : kq lima

            thank before             : thx b4

            aku                             : aq

            kamu                          : u

sama-sama               : =

yang                           : y9

sayang                       : sy9

anti gadis                   : an3dis

dan                             : n

 

 

Di dalam berkomunikasi, antara P dengan MT harus saling menjaga prinsip kerja sama (cooperative principle) agar proses komunikasi berjalan dengan lancar. Tanpa adanya prinsip kerja sama komunikasi akan terganggu. Prinsip kerja sama ini terealisasi dalam berbagai kaidah percakapan. Secara lebih rinci, Grice menjabarkan prinsip kerja sama itu menjadi empat maksim percakapan (periksa Gunarwan, 1993: 11; Lubis, 1993: 73; dan bandingkan pula Wijana, 1996: 46-53). Keempat maksim percakapan itu ialah sebagai berikut.

 

(1)  Maksim kuantitas:

a.  Berikan informasi Anda secukupnya atau sejumlah yang diperlukan oleh MT.

b.  Bicaralah seperlunya saja, jangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu.

 

(2)  Maksim kualitas:

a.  Katakanlah hal yang sebenarnya.

b.  Jangan katakan sesuatu yang Anda tahu bahwa sesuatu itu tidak benar.

c.  Jangan katakan sesuatu tanpa bukti yang cukup.

 

(3)  Maksim relevansi:

a.  Katakan yang relevan.

b.  Bicaralah sesuai dengan permasalahan.

 

(4)  Maksim cara:

a.  Katakan dengan jelas.

b.  Hindari kekaburanan ujaran.

c.  Hindari ketaksaan.

d.  Bicaralah secara singkat, tidak bertele-tele.

e.  Berkatalah secara sistematis.

 

            Kenyataan membuktikan, di dalam percakapan sehari-hari tidak jarang kita temukan praktik-praktik pelanggaran terhadap maksim-maksim Grice tersebut. Akan tetapi, bagi pengamat pragmatik, justeru pelanggaran-pelanggaran itulah yang menarik untuk dikaji: mengapa P melakukan pelanggaran terhadap maksim tertentu, ada maksud apa di balik pelanggaran maksim tersebut? Misalnya, mengapa P yang bermaksud meminjam uang atau memerlukan bantuan kepada MT biasanya diawali dengan menceritakan secara panjang lebar keadaan dirinya seraya disertai dengan janji-janji? Apakah itu berlaku secara universal? Bukankah tindakan tersebut melanggar maksim kuantitas?

            Pada hemat saya, di antara empat maksim itu, maksim ketiga atau maksim relevansilah yang paling penting sebab betapa pun informasi yang kita sampaikan itu cukup serta disampaikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan tidak ambigu, kalau informasi itu tidak relevan dengan permasalahan toh tidak akan membawa manfaat. Sejauh mana asumsi ini benar juga masih memerlukan pengkajian secara pragmatis.

 

 

            Asumsi pragmatik ini merupakan titik acuan (point of reference). Untuk memenuhi komunikasi secara wajar dan terjadi kerja sama yang baik, maka dalam komunikasi harus memenuhi prinsip (maksim). Dalam pragmatik dikontrol oleh maksim (principle controlled), sedangkan dalam gramatika/ tatabahasa diatur oleh kaidah (rule governed).

            Terdapat beberapa asumsi pragmatik, yaitu:

 

1. Maksim kuantitas

            Berbicara sejumlah yang dibutuhkan oleh pendengar. Kalau lebih berarti ada tujuannya. Misalnya: Ibu kota Provinsi Jawa Timur Surabaya. (Secara kuantitas cukup jelas). Ibu kota Provinsi Jawa Timur Sura …… Tuturan ini disampaikan oleh guru, lalu murid menjawab ….. baya.

 

2. Maksim kualitas

            Prinsip yang menghendaki orang-orang berbicara berdasarkan bukti-bukti yang memadai. Misalnya: Buku itu dibuat dari kertas. Bukti cukup memadai, tetapi apabila ada tuturan *Buku itu dibuat dari nasi, bukti tidak memadai. Dalam kaitannya dengan maksim kualitas, terdapat penyimpangan maksim, misalnya Modal saja tidak bisa dan Untung saja tidak dapat.

 

3. Maksim relevansi

          Penutur dan mitra tutur berbicara secara relevan berdasarkan konteks pembicaraan.

            Misalnya:

            A         : Ini jam berapa?

            B         : Ini jam 3.

Akan menjadi tidak relevan misalnya apabila B menjawab Ini baju kamu atau Di sana.

 

4. Maksim cara

          Tuturan harus dikomunikasikan secara wajar, tidak boleh ambigu (taksa), tidak terbalik (harus runtut).

            Misalnya:

            A         : Dia penyanyi solo.

            B         : Benar, dia sering tampil di TVRI.

            Tetapi kadang-kadang dalam tuturan yang wajar terjadi dis-ambiguasi (pengawaambiguan), sehingga kata-kata yang ambigu itu hanya satu makna.

            Misalnya:

            A         : Kamu penjahat kelas kakap, ya?

            B         : Bukan, mujair.

 

            A         : Ini Tanah Abang, ya?

            B         : Jangan menghina, masak saya miskin seperti ini punya tanah.

 

Keempat prinsip tersebut di atas termasuk pada jenis ‘retorika tekstual’ sebab dalam pragmatik dikenal adanya retorika tekstual dan retorika interpersonal.

            Retorika tekstual harus memenuhi 4 prinsip (maksim) kerja sama, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Sedangkan retorika interpersonal harus memperhitungkan orang lain. Jadi tidak hanya bersifat tekstual.

            Retorika interpersonal membutuhkan prinsip kesopanan (politeness principle). Ada 6 macam prinsip agar memenuhi prinsip kesopanan.

 

            Sebelum sampai pada prinsip kesopanan, perlu mengingat kembali dari adanya kategori sintaktik yang terdiri dari berita, tanya, dan perintah. Dalam kategori pragmatik didasarkan pada fungsi komunikatifnya. Yang diperhatikan adalah tuturan. Dalam kaitannya dengan kategori pragmatik ini ada tuturan komisif, tuturan impositif (direktif), tuturan asertif, tuturan ekspresif.

1. Tuturan komisif: berjanji, menawarkan. Misalnya:

Saya akan datang.

Boleh saya bawakan?

Saya akan setia.

Swear.

2. Tuturan impositif (direktif): menyuruh, memerintah, memohon. Misalnya:

            Apakah Anda bisa menolong saya.

          Saya akan datang

            (ada efek yang lain untuk memerintah)

3. Tuturan asertif: menyatakan sesuatu (objektif). Misalnya:

            Bali terletak di sebelah timur Pulau Jawa.

          Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS memiliki 8 jurusan.

4. Tuturan ekspresif: menyatakan perasaan (emosi). Misalnya:

          Gedung itu indah sekali.

          Gadis itu cantik sekali.

Kadang-kadang sulit dibedakan antara tuturan asertif dengan ekspresif.

 

Selanjutnya agar memenuhi prinsip (maksim) kesopanan, berikut ini inti 6 prinsip kesopanan menurut Leech.

 

1. Maksim kebijaksanaan/kedermawanan, tact maxim. Ditujukan pada orang lain (other centred maxim). Jenis maksim ini untuk berjanji dan menawarkan (impositif, komisif).

     = memaksimalkan keuntungan orang lain, meminimalkan kerugian orang lain.

     Misalnya:

     Ada yang bisa saya bantu?

     A     : Mari saya bawakan!

     B     : Tidak usah.

 

     Tuturan A dan B disebut pragmatik paradoks.

 

2. Maksim penerimaan (approbation maxim). Ditujukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain (self centred maxim). Maksim penerimaan ini ditujukan untuk menawarkan dan berjanji.

     = memaksimalkan kerugian diri sendiri, meminimalkan keuntungan diri sendiri.

     Misalnya:

    Bolehkah saya bantu?

    Mari saya bantu.

    Apakah Anda bersedia membawakan?

    Bawakan ini! (tidak sopan)

    Mari saya antarkan!

    Tolong saya dihantarkan!

 

3. Maksim kemurahhatian (generosity maxim). Pusatnya orang lain (other centred maxim) Maksim ini ditujukan untuk kategori asertif dan ekspresif.

     = memaksimalkan rasa hormat pada orang lain, meminimalkan rasa tidak hormat  pada orang lain.

     Misalnya:

    Omahmu jane apik, ning emane cedhak pabrik.

    Pekarangane jembar, nanging emane akeh sukete.

 

 4. Maksim kerendahhatian (modesty maxim). Pusatnya pada diri sendiri (self centred maxim).

     = meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri dan memaksimalkan rasa tidak hormat pada diri sendiri.

     Misalnya:

     A     : Kau sangat pandai.

     B     : Ah tidak, biasa-biasa saja.

 

     A     : Mobilnya bagus!

     B     : Ah, begini saja kok bagus.

 

5. Maksim kesetujuan atau kecocokan (agreement maxim). Pusatnya pada orang lain (other centred maxim). Ditujukan untuk menyatakan pendapat dan ekspresif.

     = memaksimalkan kesetujuan pada orang lain dan meminimalkan ketidaksetujuan pada orang lain.

     Misalnya:

     A     : Omah kuwi apik.

     B     : Iya, apik banget.

 

     A     : Omah kuwi apik banget.

     B     : Wah elek banget ngono kok.

     (Ketidaksetujuan total / tidak sopan)

 

     A     : Wah, ayu banget ya dheweke?

     B     : Iya, ning rada …. (kera).

     (Ketidaksetujuan parsial / sopan)

 

6. Maksim kesimpatian (symphaty maxim). Pusatnya orang lain (other centred maxim). Ditujukan untuk menyatakan asertif dan ekspresif.

     = memaksimalkan simpati pada orang lain dan meminimalkan antipati pada orang lain.

     Misalnya:

     A     : Saya lolos di UMPTN, Jon.

     B     : Selamat, ya.

 

     A     : Baru-baru ini dia telah meninggal.

     B     : Oh, saya turut berduka cita.

Candrane wong nginum

Apr-8-2009 By yohanes suwanto

Mênggah ingkang mungêl ing sêrat primbon pradikaning minum punika makatên:

1.         eka padma sari; eka: sawiji, padma: kêmbang, sari: sarining kêmbang; wong minum antuk sadhasar, kaya kombang ngisêp sari;

2.         dwi amartani; dwi: loro, amartani: andhap asor; wong minum antuk rong dhasar, saenggo gêlêm dikongkon, utawa diêpak;

3.         tri kawula busana; tri: têlu, kawula: batur, busana: panganggo; wong minum antuk têlung dhasar, sanajan batur yèn bêcik panganggone kudu jajar lungguh lan bêndarane;

4.         catur wanara rukêm; catur: papat, wanara: kêthèk, rukêm: wowohan; wong minum antuk patang dhasar, kaya kêthèk mangan wowohan;

5.         panca sura panggah; panca: lima, sura: wani panggah: kasaguhan; wong minum antuk limang dhasar, sanajan wong kuru mêngi amêsthi ngumbar sanggup;

6.         sad guna wêweka; sad: nênêm, guna: bangkit, wêweka: pangawasaning ati; wong minum antuk nêm dhasar, sanajan krungu wong maca utawa muji, pangrasane angrasani ala marang awake;

7.         sapta kukila warsa; sapta: pitu, kukila: manuk, warsa: udan; wong minum antuk pitung dhasar, kaya manuk kodanan, awak ndharêdhêg, cangkême kêmruwuk;

8.         astha sacara-cara; astha: wolu, sacara-cara: sawiyah-wiyah; wong minum antuk wolung dhasar, gampang mêtokake ujar sawiyah-wiyah;

9.         nawa gra lapa; nawa: sanga, gra (wagra) : awak, lapa: lêsu; wong minun antuk sangang dhasar, wus sarwa lêsu awake;

10.        dasa buta mati; dasa: sapuluh, buta: mêdèni, mati: mati têmên; wong minum antuk sapuluh dhasar, wus saengga mati, ewadene isih mêdèni, yèn obah, kang ndêlêng padha lumayu.

Skip to toolbar